Stipendijní fond Gendalos pomáhá zvyšovat počet romských středoškoláků

Po, 04/09/2017

„Na studium jednoho dítěte na střední škole by si rodiče měli připravit zhruba 185 tisíc korun…“ to vyplývá z průzkumu aplikace Instant Research agentury Ipsos pro společnost Partners (2014). Jaké možnosti však mají rodiče, kteří chtějí podporovat své dítě ve studiu i po dokončení základní docházky, ale jejichž celkový příjem se pohybuje na hranici životního minima? Nehledě na to, že děti z těchto rodin si většinou volí učební obory, se kterými jsou spojeny vysoké náklady na nákup školních pomůcek do praxe. Stát těmto rodinám nabízí možnost žádat si o takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc, specificky na podporu vzdělávání romských studentů existuje dotační program MŠMT.  Ze zkušenosti rodičů i sociálních pracovníků však vyplývá, že tato podpora běžně zdaleka nepokrývá náklady spojené se studiem a kvůli zdlouhavému řízení často přichází pozdě. Z těchto důvodů vyhledávají sociálně a ekonomicky znevýhodněné rodiny pomoc u nadací a stipendijních fondů, které vidí v podpoře ve vzdělání možnost vystoupení z chudoby a sociálního vyloučení. Jedním z nich je i Stipendijní fond Gendalos fungující v rámci organizace IQ Roma servis z.s.

Stipendijní fond Gendalos podpořil ve školním roce 2016/2017 28 studentů. Udělení podpory je vázáno na dobrý prospěch (žádná známka nedostatečně, nehodnocen nebo snížená známka z chování), pravidelnou docházku (max. 30 % omluvených absencí) a aktivní zapojení ve Vzdělávacím programu Gendalos. Studentům splňujícím podmínky pro udělení stipendia bylo rozděleno dohromady 87 podpor v celkové hodnotě 107 015 Kč. Úspěšnost při naplnění cíle podpory (stipendista prošel do dalšího ročníku/absolvoval SŠ) je 87%. Stipendisti tuto podporu nejčastěji využili na zaplacení jízdného, které jim umožnilo pravidelnou školní docházku. Dále byly peníze ze Stipendijního fondu Gendalos využity na zaplacení obědů, školních pomůcek a učebnic, exkurzí nebo mimoškolních kurzů. Stipendijní fond Gendalos podpořili v uplynulém školním roce Nadační fond Albert, Nadace Albatros, Moneta Money a řada soukromích dárců.

Stipendijní fond Gendalos podporuje motivované romské studenty v získání středoškolského, popřípadě vyššího vzdělání. Výjimečnost této podpory tkví v tom, že je navázána na komplexní spolupráci se stipendistou, jeho rodinou i školou. Součinnost všech zúčastněných zajišťují pracovníci organizace IQ Roma servis v rámci Vzdělávacího programu Gendalos (romsky „zrcadlo“). Tento program dále nabízí studentům možnost doučování, cvičení pozornosti prostřednictví EEG biofeedbacku, účast na aktivitách podporujících osobnostní rozvoj či zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Mohou získat mentora nebo se sami stát dobrovolníky. Romští studenti se zde pravidelně účastní vrstevnických setkání, která jsou pro mnohé z nich motivací pokračovat ve studiu, protože pro své blízké okolí jsou bohužel stále ještě „osamělými bojovníky“ na poli středoškolského vzdělávání. (42 % romských studentů opouští střední školu již v průběhu 1. ročníku, GAC 2010) Pokud však svůj boj vyhrají, mnohým z nich pomůže jejich vzdělání získat důstojné uplatnění na trhu práce. Vzdělávací program Gendalos každoročně pracuje s více než 50 studenty ročně, jejich úspěšnost při průchodu do dalších ročníků se pohybuje mezi 80–90 %, finanční podpora zde hraje zásadní roli.

V České republice je chudoba často vázána na nízkou úroveň vzdělání. Současně ze sociologických analýz vyplývá, že 70 % Romů zde má pouze základní vzdělání (GAC 2010). V případě romských dětí je proto velké riziko, že se v průběhu svého života z tíživé sociální situace nevyprostí. Tuto realitu si však již řada romských rodičů uvědomuje a snaží se své děti ve studiu podporovat. Jejich příběhy je možné sledovat na webových stránkách www.gendalos.cz a facebooku Gendalos.

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...