Vyhráli jsme Roma Spirit!

Dne 10. prosince 2015 při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv jsme si v Pražské křižovatce převzali ocenění Roma Spirit 2015.

Děkujeme odborné komisi za udělení ocenění Roma Spirit 2015 za příklady dobré praxe v oblasti integrace Romů v 1. kategorii - Ocenění pro nevládní organizaci za dlouholetou intenzivní práci v oblasti dluhové problematiky - za právní pomoc klientům, za koncepční a systémovou práci, která má dopad na legislativu.

Děkujeme také neznámé osobě, která nás do soutěže nominovala. Nominace za práci v oblasti dluhové tématiky nás překvapila a současně dala prostor pro celkové zhodnocení naší dosavadní i současné práce v tématu.

Ocenění si velmi vážíme a je pro nás ctí Roma Spirit ocenění mít.

Řešení zadluženosti klientů máme jako strategický cíl č. 5 ve strategickém plánu IQ Roma servisu na období 2012-2016.

Zadluženost řešíme intenzivně od roku 2005 v rámci právního poradenství. Naše zkušenosti nás vedly nejenom k intenzivnější pomoci klientům, ale také ke koncepční a systémové práci s dopadem na legislativu.

Proto jsme téma zadluženost v roce 2012 zařadili do strategického plánu.

V přímé práci efektivně s klienty spolupracujeme na řešení jejich dluhů, stabilizaci situace a prevenci dalšího zadlužování. Pro klienty bezplatně:

 • Poskytujeme právní poradenství a informace varující před nekalými praktikami různých společností poskytujících úvěry a další produkty.
 • Poskytujeme odbornou podporu při jednání s věřiteli, exekutory, a dalšími institucemi.
 • Pomáháme sestavovat přehled dluhů a rodinný rozpočet.
 • Snižujeme dluhy klientů prostřednictvím zákonných prostředků, např. návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatné rozhodčí doložky, návrh na zastavení exekucí pro nemajetnost, návrh na sloučení exekucí, apod.).
 • Napomáháme vyřešit zadluženost prostřednictvím hledání a zprostředkování práce pro naše klienty, čímž pomáháme navyšovat jejich příjmy.
 • Klientům, kteří mohou využít institut oddlužení a splňují pro to zákonné podmínky, poskytujeme odborné poradenství v této oblasti a zpracováváme návrhy na povolení oddlužení. Zároveň těmto klientům poskytujeme poradenství v rámci celého procesu oddlužení. V roce 2013 jsme problematiku oddlužení řešili s 53 klienty, přičemž toto číslo meziročně roste. V roce 2014 těchto klientů bylo již 61 a k 30. 9. letošního roku evidujeme 57 klientů, kterým bylo poskytnuto odborné poradenství v oblasti oddlužení.
 • Navrhli a vytvořili jsme deskovou hru LOVE jako nástroj prevence proti zadluženosti. Tato hra simuluje zábavnou formou reálné situace z rodinného rozpočtu a finančního hospodaření. Zdarma jsme ji distribuovali do škol, používáme ji také v rámci aktivit Nízkoprahového klubu nebo vzdělávání romských studentů.
 • Navrhli jsme a realizujeme skupinovou hru pro mladé Komu se nelení, tomu se zelení (KNTZ) hra je určená primárně pro žáky základních škol. Hra se odehrává na úrovni 4 oblastí – výdělečná činnost, investice, spoření, vzdělávání a pokuty za nedodržování pravidel (viz pravidla nízkoprahového klubu). Hráčům je v každé oblasti nabídnuto několik aktivit, kterými mohou „vydělávat/utrácet“. Úspěšné hráče pak určuje nejen množství našetřených peněz, ale také rozvaha při jejich investování, vztah k výdělečné činnosti nebo snaha o zvyšování kvalifikace. Smyslem hry není určit jediného vítězného hráče. KNTZ je především o sebezkušenosti a tréninku simulovaných situací, se kterými se klienti mohou setkávat v průběhu svého života. Hráči po splnění výdělečné aktivit obdrží odměnu – fyzické herní peníze. Přičemž mají možnost si své denní výdělky navýšit absolvováním vzdělávacích kurzů zaměřených na psaní a čtení nebo jednorázových workshopů orientovaných na počítačové znalosti, poskytnutí 1. pomoci nebo angličtinu. S těmito prostředky mohou hráči během hry různě nakládat. Mohou peníze nechávat u sebe, uložit je v bance nebo utratit „zakoupením“ dalších aktivit, benefitů nebo potravin v herním obchodě. Když si hráč chce nakoupit v obchodě, může dostat velkou slevu na nákup, pokud vyhodnotí před pedagogem datum spotřeby. Mezi prodávanými produkty jsou záměrně přimíchány také potraviny s prošlou trvanlivostí. S aktuálním stavem konta pracuje velmi důležitý herní prvek - banka, kterou ve skutečnosti představuje tabulka MS Excel. Tuto tabulku obsluhují výhradně pedagogové. Každému hráči vytvoří vlastní účet (list v excelové tabulce), který nese jméno hráče. Hráči ke každému účtu dostávají zároveň plastikovou kartu, s níž se prokazují při bankovních operacích. Peníze uložené do banky jsou úročeny, aby byla podtrhnuta výhodnost odkládání si peněz bokem. Při vkládání i vybírání peněz do banky je pedagogové fyzicky od hráčů vybírají / vydávají. Pohyb na účtu je možné provádět vždy pouze v určité hodiny.
 • Kurz PRACHY, je určen žákům 9. tříd ZŠ a studentům středních a vysokých škol. Studenti si zážitkovou metodou osvojují základní znalosti i dovednosti spojené s jejich každodenní finanční realitou a s efektivním využíváním velmi omezených zdrojů, které mají k dispozici – plánování rozpočtu, pracovně-právní minimum, rozhodování se o výběru banky a bankovních produktů dle svých vlastních parametrů. Stejně tak vedeme studenty k vytvoření vztahu k tématu půjček a zadlužení se. Za úspěch lze považovat, že absolventi kurzu si uvědomují rizika týkající se podpisu smluv, zajímají se o podmínky a nedůvěřují, ale předané informace si ověřují. 

 

Koncepční, systémová práce:

 • aktivní účast v odborné platformě „Aliance proti dluhům“ - která se zabývá problematikou předluženosti.
 • připomínkování zákona o spotřebitelských úvěrech, několika novel občanského soudního řádu, novely vyhlášky o odměnách exekutorů a dalších předpisů
 • právničky IQ Roma servisu pro potřeby Aliance proti dluhům zpracovaly Souhrnnou analýzu platné právní úpravy ČR týkající se dluhové problematiky, která si klade za cíl upozornit na některé aspekty právní úpravy související se zadlužeností a předlužeností. Zaměřuje se na problematické oblasti jako je postavení smluvních stran a možné zneužití z pozice zkušenějšího věřitele, ochrana spotřebitele, obrana a ochrana žalovaného v soudním (rozhodčím) řízení či povinného v exekučním řízení, navyšování pohledávek a v neposlední řadě na existující i možné alternativní způsoby oddlužení. Závěry této analýzy právničky prezentovaly v pracovních skupinách a na kulatých stolech na téma „oddlužení a vymáhání pohledávek“ v rámci odborné platformy Aliance proti dluhům. Práce mimo jiné také reflektuje nejčastější úskalí spojená s řešením zadluženosti, přičemž autorky při zpracování analýzy vycházely ze své praxe v neziskové organizaci.
 • V roce 2014 byla s přispěním Aliance proti dluhům a IQRS přijata nová vyhláška ministerstva spravedlnosti, která snížila náklady nalézacího a exekučního řízení (u dluhů kolem 1.000,- Kč se to projevilo následovně; Nalézací řízení: částka pro staré sazby: 4.719,- Kč / částka pro nové sazby: 1.089,- Kč; Exekuční řízení: Částka pro staré sazby: 3.146,- Kč / Částka pro nové sazby: 484,- Kč).
 • Vytvořili jsme a lektorujeme akreditovaný vzdělávací program Finanční vzdělávání pro mládež, který je určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Obsahem tohoto vzdělávacího programu je téma finanční gramotnosti, které v sobě zahrnuje jak teoretických/informační bloky, tak praktické/metodické bloky, které se zaměřují na to, jak téma efektivním a zajímavým způsobem předávat mládeži a jak s ním pracovat ve vztahu s touto cílovou skupinou (konkrétně se jedná o skupinu ve věku posledních ročníků ZŠ a prvních ročníků SŠ).
 • Vytvořili jsme a lektorujeme akreditovaný vzdělávací program Zatočíme s dluhy, který je určen pro sociální pracovníky. Kurz účastníky naučí, jak šetrně otevřít téma dluhů a jak začít pracovat se zadluženým klientem. Po absolvování kurzu se účastníci budou orientovat v procesu vymáhání pohledávek a v možnostech řešení v různých fázích dluhu. Součástí kurzu je také seznámení s nekalými praktikami vymáhacích společností a možnostmi obrany proti nim.
 • Realizovali jsme kampaň na odstranění „heren“ v místní sociálně vyloučené lokalitě, za spolupráce mládeže z nízkoprahového klubu (součástí této lokální kampaně bylo zjištění postojů dětí k hernám a vytvoření transparentů s poselstvím)
 • Z bývalé herny vytváříme nahrávací studio pro mladé začínající umělce
 • Vytvořili jsme a šíříme hry: Love; Komu se nelení, tomu se zelení (popis výše)
 • Vytvořili jsme Kurz Prachy (popis výše)
 • V náročných případech zprostředkováváme bezplatné právní zastoupení, snažíme se klientům zpřístupňovat bezplatné služby advokátů (účelem – propojování neziskového sektoru se sektorem advokátním, využívání pro bono služeb)
 • Účastnili jsme se jednání ENARu
 • Podávali jsme návrhy k připravované novele Insolvenčního zákona
 • Interně školíme – finanční gramotnost, školení k rodinnému právu a bydlení, problematice oddlužení

Díky naší odborné a usilovné práci se nám podařilo například:

 • Ušetřit klientce 68.644 Kč, když exekutor po naší intervenci zastavil exekuci, která neprobíhala řádným způsobem.
 • Získat zpět do vlastnictví klientky nemovitost v hodnotě 590.000 Kč, o kterou přišla podvodným jednáním společnosti vykupující exekuce.
 • Ušetřit klientovi s šesti dětmi 153.551 Kč za neoprávněné poplatky exekutorů.
 • a dalším lidem několik set tisíc korun, což mělo vliv na jejich životy.
Facebook Twitter Youtube More...