Ústavní soud vyhověl stížnosti klientky IQ Roma servisu

Brno 3. 8. 2015 – V roce 2013 byla klientce IQ Roma servisu M. L. odebraná z opatrovnictví 22 měsíční dcerka. Dítě bylo následně umístěno do dětského domova. Klientka M. L. podala stížnost a proti usnesení soudu se odvolala. Senát Ústavního soudu stěžovatelce v květnu tohoto roku částečně vyhověl a zrušil usnesení soudů z důvodu porušení lidských práv.

V červnu 2013 byla neplnoletá dcera M. L. umístěná do zařízení „Chovánek“, protože se ocitla bez jakéhokoliv opatrovnictví, a její život a příznivý vývoj byl v ohrožení. I když Městský soud v Brně v případu M. L. rozhodl až v říjnu 2014, po odebrání dítěte z opatrovnictví matky v červnu 2013 bylo tato předběžné opatření nadále periodicky prodlužované.

M. L. proti tomuto nepřiměřenému nařízení podala ústavní stížnost. Na jejím základě rozhodl senát Ústavního soudu proti usnesením Městského a Krajského soudu v Brně a Statutárního města Brna, Úřadu MČ Brno­-střed, jako orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Ani jeden ze soudů se dobou předběžného opatření nezabíral. Obecné soudy zároveň úplně prominuly fakt, že by prostřednictvím svých rozhodnutí mohli stěžovatelku obeznámit s tím, jak má postupovat. M. L. se ocitla v situaci, kdy se po dobu dlouhou téměř jeden rok nemohla sama starat o svoji malou dceru. A to bez toho, aby jí soudy poskytly řádné odůvodnění, či zvážily aktuální vývoj případu a snahu stěžovatelky o vyřešení problému. M. L. dále podle námitky, že jako osobě s postižením a matce dítěte s postižením se jí nedostalo přiměřené podpory ze strany OSPOD.

Ústavní soud zdůraznil, že “ odnětí dítěte z péče rodičů představuje zcela zásadní zásah do práva jak rodičů, tak dítěte na rodinný život”. Toto předběžné opatření proto musí být nutně jen dočasné, nikdy ne dlouhodobé či definitivní.  Po celou dobu odloučení dítěte od rodiny je nutné zkoumat a reflektovat, zda je smysl tohoto opatření opodstatněný.    Z hlediska práva na rodinný život, zaručeného Listinou základních práv a svobod a Úmluvou ochraně lidských práv a základních svobod, je nepřípustné, aby bylo dítě odebrané z péče rodičů na dobu téměř jednoho roku či déle. Obzvlášť v případě, kdy předběžné opatření není odůvodněné a přiměřené vzhledem k aktuálním okolnostem případu.

Ústavní soud dále vysvětlil nutnost citlivějšího přístupu v případě, že se jedná o rodinu o rodinu, jejíž člen je zdravotně postižený. Například zdravotně postižení rodiče nemohou přijít o dítě jen pro to, že v jiném prostředí by se mohlo dítěti dařit lépe.

Vzhledem k závažným chybám a okolnostem případu, Ústavní soud rozhodl, že náklady stěžovatelky uhradí městský i krajský soud.  

„Snad tento nález pomůže ke zkvalitnění rodinného soudcovství ve věcech odebrání dětí z rodin v ČR“, vyhodnotil rozsudek Mgr. Miroslav Juroška, sociální pracovník IQ Roma servisu, který na případu spolupracoval.

Kontakt: Mgr. Miroslav Juroška, sociální pracovník Programu pro rodinu, IQ Roma servis, o. s., Vranovská 846/45, 602 00  Brno, tel.: 543 213 310

 

http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4284&cHash=b672ef69...
 

 

Facebook Twitter Youtube More...