Aktuální projekty

25
Dub

Kvalita především

Doba realizace:
1.5. 2018 - 30.4.2020
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v souvislosti s poskytováním 4 (od r.2018 3) sociálních služeb. Prostřednictvím externího auditu a zavádění doporučených opatření dojde k revizi stávajícího systému a k jeho následnému přenastavení a tím posílení kompetencí organizace v oblasti evaluace a rozvoje kvality. Revidované vzdělávací plány a následné systematické vzdělávání pomůže zvýšit odborné i manažerské kompetence pracovníků přímé práce.
 
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Led

Mám na to III.

Doba realizace:
1.10.2018 – 30.9.2019
Donátoři:
Nadace Albatros

Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reaguje na fakt, že 70 % Romů označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů, kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku. To je dáno kumulací bariér, které tito studenti mají – zatížení sociálním vyloučením a s tím spojenou chudobou, nepodnětné domácí prostředí či špatná úroveň vzdělání ze segregovaných základních škol, odkud se tito studenti na SŠ většinou hlásí.

V rámci tohoto projektu poskytujeme komplexní podporu romským studentům v posledních ročnících ZŠ, studentům SŠ a VŠ. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia, na udržení studentů v hlavním vzdělávacím proudu, na průchod studentů do dalších ročníků či navazujících stupňů vzdělávání.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
21
Bře

Odmaturuj!

Doba realizace:
1.4.2019 – 31.1.2020
Donátoři:
Nadace Jistota

Cílem projektu Odmaturuj! je podpora studentů ohrožených či zasažených sociálním vyloučením k úspěšnému dokončení středoškolského vzdělání a složení maturitní zkoušky. Se studenty s tímto znevýhodněním pracujeme dlouhodobě a především u studentů maturitních oboru se potýkáme s obtížemi při skládání maturitní zkoušky, která je pro tyto studenty velmi obtížná vzhledem k tomu, z jakého prostředí studenti pochází. V rodinách studentů se kumulují projevy sociálního vyloučení – chudoba, nízká vzdělanost a zaměstnanost, což společně s absencí pozitivních vzorů a obecně nízkými vzdělávacími ambicemi nastavuje prostředí, ve kterém je náročnější se na maturitní zkoušku připravit. Ze zkušeností organizace vyplývá, že individuální a intenzivní doučování je schopno tyto nedostatky účinně kompenzovat. Proto v tomto projektu zrealizujeme pro studenty 200 hodin doučování a také cvičné maturitní zkoušky, aby si studenti v předstihu a v bezpečném, kontrolovaném prostředí mohli maturitní zkoušky vyzkoušet.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
21
Bře

Péče o rodinu

Doba realizace:
1.1.2019 – 31.12.2019
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cílem projektu je podpořit ohrožené rodiny s dětmi na území sociálně vyloučených lokalit Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD. Tyto rodiny často trpí tím, že nezažily pozitivní rodičovský vzor a jsou pohlcené problémy sociálního vyloučení. Pochází z rodin, které samy byly pod dohledem OSPOD, nebo si prošly ústavní výchovou, vyrůstaly na ubytovnách nebo v dalších substandardních typech bydlení. Projektové aktivity budou zaměřeny na podporu case managementu jako úspěšné formy práce s rodinou, na individuální a skupinovou podporu zaměřenou na zvyšování rodičovských kompetencí a na spolupráci s klíčovými aktéry v situaci rodiny, především pak s pracovníky OSPOD.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky