Aktuální projekty

02
Led

Cigi, cigi, cirkus

Doba realizace:
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Donátoři:
Město Brno
Nadační fond Albert

Předložený projekt „Cigi, cigi, cirkus“ se zaměřuje na podporu dětí a mladých lidí, především Romů ze sociálně vyloučeného prostředí města Břeclav a města Brna, prostřednictvím metody sociálního cirkusu.  Sociální cirkus je inovativní přístup, který využívá cirkusového umění jako nástroje k sociální intervenci. Zaměřuje se na nejrůznější ohrožené skupiny žijící v těžkých osobních a sociálních podmínkách.

Prioritou sociálního cirkusu není předávání cirkusových technik, ale důraz na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností. Sociální cirkus je účinná metoda pro dosažení sociální změny, pomáhá marginalizovaným osobám nalézt místo v komunitě a tuto komunitu svým talentem obohatit. Metoda využívá přirozeného prostředí sociálně ohrožených dětí – ulici jako místa spontánního shromažďování cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je podpořit pravidelnou nízkoprahovou aktivitu „Cigi, cigi, cirkus“ zaměřenou na kreativní prevenci a práci se sociálně vyloučenými dětmi a mládeží prostřednictvím nové metody sociální práce – sociálního cirkusu. Dílčím cílem projektu je posílit kreativní aktivaci pozitivního soužití mezi Romy a majoritou, a to především na hodnotách, které obě skupiny spojují v místě, které čelí napjatým vztahům mezi Romy a majoritou. 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Gendalos - už vím, čím budu

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci školy chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování sekundárního vzdělávacího cyklu. Pilířem aktivit je individuální podpora, včetně doučování, a cílené motivační aktivity. Dále zvýšení informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou kariérního poradenství, nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Školám nabízíme multikulturní lekce s cílem podpořit proces inkluzivního vzdělávání a prevenci šikany. Projekt počítá se zapojováním dobrovolníků jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity aktivit.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Hravě a zdravě

Doba realizace:
03/2017 - 12/2017

Projekt reaguje na problémy cílové skupiny a v první řadě na nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání. Na základě této potřeby byl zřízen Předškolní klub, který žadatel provozuje ve svém sídle v Brně čtyřikrát týdně a jehož hlavním cílem je připravit děti na přechod do mateřské či základní školy. Jeho kapacita je 12-15 dětí.

Rok 2017 je specifický ve dvou ohledech, a to pro:

  • děti nastupující v září do mateřské školy v rámci povinného roku předškolního vzdělávání;
  • děti nastupující v září do základní školy ve školním roce 2017/2018 bez absolvování standardního předškolního vzdělávání.

Pro tyto děti bude činnost Předškolního klubu jedna z posledních možností, jak se na vstup do mateřské, popř. základní školy připravit.

Z naší dosavadní praxe se ukazuje, že pravidelné navštěvování předškolního klubu přispívá k vytvoření důvěry romských dětí a jejich rodičů k dalším osobám mimo rodinný kruh, k přijetí hodnoty vzdělání, a tím pozitivně přispívá k budoucímu udržení dítěte v dalším vzdělávacím procesu a v neposlední řadě také k celkovému začlenění dítěte, potažmo rodiny do společnosti.

Jako průřezové téma projektu, resp. motiv vzdělávání pak volíme právě téma zdravotní gramotnosti a rozšiřování povědomí o zdravotní péči u samotných dětí, zejména s ohledem na zvnitřnění pravidel osobní hygieny a zdravotní osvětu.

Projekt se cíleně zaměřuje i na rodiče. Skrze společné reflexe pokroku dětí (společně s rodiči budeme plánovat podpůrnou přípravu dítěte v rodině) se s rodiči přirozeně dostáváme k řešení potřeby kvalitního vzdělávání. Rodiče informujeme také o legislativních změnách souvisejících se vzděláváním, a to zejména o povinném roku předškolního vzdělávání, který se zavádí už k 1. 9. 2017.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Jsme online, ne offside

Doba realizace:
1.11.2016 - 31.7.2017
Donátoři:
ČSOB

Projekt se cíleně zaměřuje na prevenci a posilování gramotnosti mládeže žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách, v oblasti online bezpečnosti. Konkrétně jde o realizaci celoročního vzdělávacího cyklu online bezpečnosti pro děti a mládež mezi 6 - 25 lety ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména Romů, kteří užívají internetových služeb nebo komunikují na sociálních sítích. Aktivity budou obsahově členěny do dvou věkových kategorií – mladší (6 – 14 let), starší (15 – 25 let).

Chceme realizací projektu reagovat především na vysokou míru rizik a na zcela nedostatečné kompetence v jejich předcházení. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, prakticky ve všech klientských případech, zcela absentuje hlubší povědomí o hrozbách a rizicích, která z užívání nových komunikačních technologií vyplývají. Značná část klientů pochází z kulturního prostředí, ve kterém se v tématu nelze opřít o znalosti a dovednosti rodičů, či starších příbuzných a přátel. Základní školy s vyšším žákovským podílem Romů téma také prakticky neotvírají. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky