Aktuální projekty

24
Dub

Gendalos – nejsi v tom sám!

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími aktéry chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování primárního a návazně sekundárního vzdělávacího cyklu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v ČR prostřednictvím komplexní podpory zapojených romských žáků a studentů během jejich studia na základní a střední škole.

Dílčími cíli projektu je v průběhu celého projektu:

  • poskytnout min. 35 romským studentům individuální poradenství v oblasti vzdělávání a kariéry, včetně sestavení individuálního rozvojového plánu;
  • podpořit min. 20 žáků a studentů individuálním doučováním v problematických předmětech;
  • zrealizovat alespoň 6 informačních bloků o Vzdělávacím programu Gendalos a jeho možnostech s účastí alespoň 70 romských žáků na min. 3 školách;
  • zrealizovat min. 6 vrstevnických setkání romských žáků a studentů, které podpoří motivaci ke studiu;
  • zapojit do aktivit projektu min. 6 rodičů prostřednictvím 2 setkání podpůrné skupiny rodičů;
  • sestavit a podpořit min. 5 mentorských dvojic ve formátu žák/student + dospělý mentor z majority.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Hlavu vzhůru!

Doba realizace:
1.2. 2018 - 31.1. 2021
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.

Cílem projektu je v průběhu 3 let v Brně:

- Aktivizovat občanskou společnost mezi Romy

- Posílit občanské a sociální dovednosti, aktivní začleňování a uplatnitelnost CS ve společnosti

- Vytvořit prostor pro setkávání, sebevzdělávání a realizaci skupinových aktivit dle vlastních pravidel

- Zvýšit účast Romů ve veřejném životě a jejich provázanost s činností žadatele

- Odborně zmapovat a popsat metody komunitní práce a organizování mezi Romy jako etnické a národnostní menšiny s vyšším rizikem SV a přispět k odbornému zpestření a zlepšení nástrojů práce vedoucích k zmocňování CS prostřednictvím vydaného sborníku a metodiky.

Aktivity:

a) Rozvoj a podpora komunitních lídrůvýcvik 6 vybraných komunitních lídrů (vzdělávání, konzultace s komunitními pracovníky).

b) Facilitace aktivit komunitních skupin a podpora jejich síťování – síťování, etablování skupinek, definování společných potřeb a cílů, vyjasnění komunikace, rolí, hodnot, strategické plánování, realizace plánu, sběr připomínek. Celkem proběhne 30 proaktivních občanských aktivit, setkání se zástupci MČ Brno-střed a sever; vytvoření platformy čestných členů IQRS z aktivních členů komunity. Na realizaci aktivity se podílí komunitní pracovníci a sociální pracovník.

c) Vznik a rozvoj komunitního centra

1. rok přípravy a otevření komunitního centra,  výběr prostor v lokalitě společně s komunitou. V komunitním centru působí koordinátor aktivit komunitního centra

Od 2. roku fungování – min. 4 programy týdně ((encounter groups) v tématech řešení školy, výchovy, vztahů, zaměstnávání; programy zdravého stravování; zvýšení sebeprezentace a schopnosti asertivního jednání s institucemi; programy zahradničení, odpadů a samozásobitelství ve městě; diskuse k orientaci ve volbách, volební účasti, dopadům voleb; programy k rozvoji IT, mediální gramotnosti a kritického myšlení; komun. internetové rádio; cvičební a herní programy; hudeb. a kultur. programy, hudební zkušebnu; kurzy první pomoci; sdílení receptů, tradiční romská jídla; rozvíjení tradic, výroba šperků, věštění; sousedskou výpomoc - hlídání dětí, doučování. Programy budou primárně vedené komunitními lídry (spolupráce s realizačním týmem i externími lektory).

d) Evaluace metody a odborný rozvoj v metodách komunitní práce – využití participativní evaluace + tvorba sborníku příběhů z praxe při realizacích komunitních aktivit obsahující analýzu z realizací občanských iniciativ a návrh možností další implementace metod komunitní práce jako cesty pro podporu zmocňování a sociálního začlenění marginalizovaných osob; a tvorba Metodiky komunitní práce a komunitního organizování dle praktických zkušeností projektu (elektronické vydání). 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Komu se nelení, tomu se zelení

Doba realizace:
1.4.2018 - 30.9.2018
Donátoři:
Nadační fond Albert

Hlavním záměrem projektu je přispět ke zlepšení finanční gramotnosti mladé romské generace a zvýšit tím jejich možnost budoucího úspěchu v životě. Hlavním cílem projektu je v bezpečném a známém prostředí a zábavným způsobem naučit romské děti a mládež hospodařit s penězi, vytvořit si zážitek z „vydělání“ peněz, ale také z jejich utracení nebo ztráty a z možnosti růstu financí díky úrokové sazbě nebo bonusy za absolvované „rekvalifikační kurzy“.

Projekt pracuje s tématem finanční gramotnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím projektu Komu se nelení, tomu se zelení chceme s těmito mladými lidmi pracovat – zejména na jejich finanční gramotnosti (prevence zadlužení a předlužení) a prostřednictvím tohoto tématu i na jejich motivaci ke vzdělání a následnému uplatnění na trhu práce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Krok za krokem

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Úřad vlády ČR
Projekt navazuje na předchozí komunitní práci v lokalitách Brno, Břeclav a Vyškov se zaměřením na zmocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek v kontextu bydlení. Dalšími cíli projektu jsou zlepšování sousedských vztahů a zvýšení zájmu
komunity o budoucnost a vzdělání svých dětí.
 
V Brně se bude komunitní práce soustředit na práci ve vyloučených lokalitách kolem městských částí Brno – sever (ulice Cejl, Bratislavská), Husovice (Vranovská), dále Židenic (Šámalova, Markéty Kuncové) a Maloměřic (Jarní). Úžeji se v kontextu tématu bydlení zaměříme na schopnost cílové skupiny ovlivňovat rozvoj městského bytového fondu a kvality života v něm a dále schopnost efektivně ovlivňovat jednání soukromých majitelů bytového fondu tak, aby bylo v souladu s potřebami obyvatel. V rámci Brna je důležitá také práce s komunitou romských středoškolských studentů, budeme usilovat o povzbuzení proaktivnosti zapojených studentů tak, aby byli sami aktivními hybateli dění v rámci komunitních aktivit, sdíleli spolu své poznatky o možnostech studia a navzájem se motivovali k lepším výsledkům. Do oblasti vzdělávání se zapojí také skupina matek Dža andre lačhi škola, jejichž cílem je orientace v právech a povinnostech v rámci školního systému a následné aktivní zapojení do šíření nabytých informací širší komunitě.
 
V Břeclavi budeme pokračovat v práci v lokalitě Na Zahradách (konkrétně Na Zahradách, Riegrova, Krátká). Břeclavská komunita v lokalitě aktuálně řeší stav bydlení a jeho okolí, chce proto pokračovat ve společných úklidech vnitřních i venkovních prostor domů, posunout se k dalším úpravám okolí domů (např. vznik komunitní zahrady). V rámci řešení sporů obyvatel jednotlivých domů budeme iniciovat pořádání různých komunitních akcí, do jejichž přípravy a realizace se komunita aktivně zapojí. Na základě vyjádření potřeby komunity, která se chce více občansky angažovat, podpoříme vznik a rozvoj aktivní skupiny a budeme ji motivovat k ujasnění směřování a k plánování konkrétních kroků. Skupina aktivních matek se chce zaměřit na téma vzdělávání dětí v kontextu potřeby informovanosti o zápisech dětí do školek a škol, díky šíření informací očekáváme, že se výrazně sníží počet dětí, které nejsou v rámci povinného zápisu do školek a škol zapsané.
 
Ve Vyškově navážeme na komunitní práci v lokalitě ulice Albrechtova a nově v lokalitě ulice Pivovarská. V navazujícím období bude očekávaným výsledkem v kontextu zlepšení podmínek bydlení, aby komunita došla ke společnému konsenzu ohledně dalšího postupu v řešení situace
neutěšeného stavu domů a jejich okolí a byla motivovaná k iniciativnosti v řešení situace. V rámci pravidelných schůzek komunity matek bude dále komunitní práce zaměřena na téma vzdělávání – sdílení informací v kontextu zápisů do školek a škol a schopnost jádrové skupiny iniciativně namotivovat další rodiče z lokality. Proaktivní skupina se dále zapojí do komunitních akcí na podporu dobrých sousedských vztahů.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky