Aktuální projekty

03
Led

Hlavu vzhůru!

Doba realizace:
1.2. 2018 - 31.1. 2021
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.

Cílem projektu je v průběhu 3 let v Brně:

- Aktivizovat občanskou společnost mezi Romy

- Posílit občanské a sociální dovednosti, aktivní začleňování a uplatnitelnost CS ve společnosti

- Vytvořit prostor pro setkávání, sebevzdělávání a realizaci skupinových aktivit dle vlastních pravidel

- Zvýšit účast Romů ve veřejném životě a jejich provázanost s činností žadatele

- Odborně zmapovat a popsat metody komunitní práce a organizování mezi Romy jako etnické a národnostní menšiny s vyšším rizikem SV a přispět k odbornému zpestření a zlepšení nástrojů práce

vedoucích k zmocňování CS prostřednictvím vydaného sborníku a metodiky.

Aktivity:

a) Rozvoj a podpora komunitních lídrůvýcvik 6 vybraných komunitních lídrů (vzdělávání, konzultace s komunitními pracovníky).

b) Facilitace aktivit komunitních skupin a podpora jejich síťování – síťování, etablování skupinek, definování společných potřeb a cílů, vyjasnění komunikace, rolí, hodnot, strategické plánování, realizace plánu, sběr připomínek. Celkem proběhne 30 proaktivních občanských aktivit, setkání se zástupci MČ Brno-střed a sever; vytvoření platformy čestných členů IQRS z aktivních členů komunity. Na realizaci aktivity se podílí komunitní pracovníci a sociální pracovník.

c) Vznik a rozvoj komunitního centra

1. rok přípravy a otevření komunitního centra,  výběr prostor v lokalitě společně s komunitou. V komunitním centru působí koordinátor aktivit komunitního centra

Od 2. roku fungování – min. 4 programy týdně ((encounter groups) v tématech řešení školy, výchovy, vztahů, zaměstnávání; programy zdravého stravování; zvýšení sebeprezentace a schopnosti asertivního jednání s institucemi; programy zahradničení, odpadů a samozásobitelství ve městě; diskuse k orientaci ve volbách, volební účasti, dopadům voleb; programy k rozvoji IT, mediální gramotnosti a kritického myšlení; komun. internetové rádio; cvičební a herní programy; hudeb. a kultur. programy, hudební zkušebnu; kurzy první pomoci; sdílení receptů, tradiční romská jídla; rozvíjení tradic, výroba šperků, věštění; sousedskou výpomoc - hlídání dětí, doučování. Programy budou primárně vedené komunitními lídry (spolupráce s realizačním týmem i externími lektory).

d) Evaluace metody a odborný rozvoj v metodách komunitní práce – využití participativní evaluace + tvorba sborníku příběhů z praxe při realizacích komunitních aktivit obsahující analýzu z realizací občanských iniciativ a návrh možností další implementace metod komunitní práce jako cesty pro podporu zmocňování a sociálního začlenění marginalizovaných osob; a tvorba Metodiky komunitní práce a komunitního organizování dle praktických zkušeností projektu (elektronické vydání). 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Komu se nelení, tomu se zelení

Doba realizace:
1.4.2018 - 30.9.2018
Donátoři:
Nadační fond Albert

Hlavním záměrem projektu je přispět ke zlepšení finanční gramotnosti mladé romské generace a zvýšit tím jejich možnost budoucího úspěchu v životě. Hlavním cílem projektu je v bezpečném a známém prostředí a zábavným způsobem naučit romské děti a mládež hospodařit s penězi, vytvořit si zážitek z „vydělání“ peněz, ale také z jejich utracení nebo ztráty a z možnosti růstu financí díky úrokové sazbě nebo bonusy za absolvované „rekvalifikační kurzy“.

Projekt pracuje s tématem finanční gramotnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím projektu Komu se nelení, tomu se zelení chceme s těmito mladými lidmi pracovat – zejména na jejich finanční gramotnosti (prevence zadlužení a předlužení) a prostřednictvím tohoto tématu i na jejich motivaci ke vzdělání a následnému uplatnění na trhu práce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Mám na to II.

Doba realizace:
1.10. 2017 - 30.9. 2018
Donátoři:
Nadace Albatros

Předkládaný projekt Mám na to II. – komplexní podpora romských žáků a studentů ve vzdělávání je primárně zaměřen na intenzivní individuální spolupráci se studentem, která je zaměřená na dosahování cílů, které si studenti ve spolupráci s klíčovým pracovníkem nastaví. Projekt bude realizován návazně (obsahem i časově) na realizovaný projekt "Mám na to!", a to v období říjen 2017 - září 2018.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou romští studenti SŠ, VOŠ a VŠ v Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje, kteří k úspěšnému dokončení studia potřebují různé formy podpory. Jedná se zejména o studenty, kteří jsou sociálně vyloučeni či sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem projektu je poskytnout intenzivní podporu min. 35 romským žákům ZŠ/SŠ prostřednictvím aktivit vzdělávacího programu Gendalos a je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia, podporu studentů v úspěšném ukončení ročníku, v průchodu studiem do vyšších ročníků či do dalšího vzdělávacího stupně a ve zvýšení počtu romských studentů, kteří úspěšně dokončí SŠ. Projekt bude realizovat tým vzdělávacího programu Gendalos, odpovědnost za jeho realizaci má vedoucí týmu Mgr. Anežka Šintáková.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Črv

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Doba realizace:
1. 4. 2016 - 30. 3. 2018
Donátoři:
Evropská unie

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Mnohé z těchto rodin jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmíněn zlepšením bytové situace rodiny. Koncentrace chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou v městě Brně dlouhodobě přeplněné, a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám.

V rámci projektu bude 50 rodin  nastěhováno do bytů v majetku statutárního města Brna. Budou podpořeny intenzivní sociální službou. Předpokládá se, že většina rodin bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží. Bude vytvořena metodika inovativního přístupu sociální práce vůči rodinám s komplexními potřebami (v zahraničí nazývaná flexibilní asertivní komunitní podpora). Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky