Aktuální projekty

10
Kvě

Cesta za vzděláním

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Moneta Money Bank

Vzdělání je nejen jednou ze základních strategických oblastí života jedince, ale představuje i důležitou složku integračního procesu člověka do společnosti. Vzdělávací program Gendalos vznikl na základě potřeby intenzivnější podpory mladých romských studentů, nacházejících se v nepříznivé situaci. Hlavním posláním programu je vzdělávání motivovaných a aktivních studentů ve věku od 14 do 26 let, kteří spadají do kategorie jedinců ohrožených nebo trpících sociálním vyloučením. Vzdělávací program Gendalos podporuje studenty, kteří dlouhodobě spolupracují a projevují zájem a snahu se rozvíjet a posouvat své hranice. Program funguje od roku 2012 a jeho integrovanou součástí je stipendijní fond Gendalos. Program poskytuje dva základní druhy podpory: peněžní a nepeněžní.

Realizaci peněžní podpory vzdělávání studentu zabezpečuje stipendijní fond Gendalos, který je součástí vzdělávacího programu Gendalos. Podporu ze stipendijního fondu můžou získat studenti, kteří dlouhodobě spolupracují s pracovníky IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech a osobnostním rozvoji. Adresná finanční podpora se uděluje na základě rozhodnutí komise Gendalos. Komise zasedá jednou za měsíc a má 3 členy, kterými jsou zaměstnanci z vedení organizace. Podpora se uděluje na základě žádosti o poskytnutí stipendia, která musí obsahovat kopii nejaktuálnějšího vysvědčení a kazuistiku, kterou ve spolupráci s pracovníkem napíše sám klient. V případě, že se podpora schválí a vyplatí, je kladen velký důraz na následný monitoring jejího využití.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Cigi, cigi, cirkus

Doba realizace:
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Donátoři:
Město Brno
Nadační fond Albert

Předložený projekt „Cigi, cigi, cirkus“ se zaměřuje na podporu dětí a mladých lidí, především Romů ze sociálně vyloučeného prostředí města Břeclav a města Brna, prostřednictvím metody sociálního cirkusu.  Sociální cirkus je inovativní přístup, který využívá cirkusového umění jako nástroje k sociální intervenci. Zaměřuje se na nejrůznější ohrožené skupiny žijící v těžkých osobních a sociálních podmínkách.

Prioritou sociálního cirkusu není předávání cirkusových technik, ale důraz na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností. Sociální cirkus je účinná metoda pro dosažení sociální změny, pomáhá marginalizovaným osobám nalézt místo v komunitě a tuto komunitu svým talentem obohatit. Metoda využívá přirozeného prostředí sociálně ohrožených dětí – ulici jako místa spontánního shromažďování cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je podpořit pravidelnou nízkoprahovou aktivitu „Cigi, cigi, cirkus“ zaměřenou na kreativní prevenci a práci se sociálně vyloučenými dětmi a mládeží prostřednictvím nové metody sociální práce – sociálního cirkusu. Dílčím cílem projektu je posílit kreativní aktivaci pozitivního soužití mezi Romy a majoritou, a to především na hodnotách, které obě skupiny spojují v místě, které čelí napjatým vztahům mezi Romy a majoritou. 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Srp

Doma s rodinou

Doba realizace:
1.7. 2017 - 31.12. 2019

Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit pěstounské formy náhradní rodinné péče u dětí nacházejících se v biologické rodině v takové kvalitě, aby naplňovaly nejlepší zájem dítěte a dítě mělo možnost trávit dětství v bezpečném a podnětném prostředí vlastní rodiny bez narušení jeho příbuzenských vazeb.

Samotná příbuzenská pěstounská péče je v mnoha směrech odlišná nejen od profesionálního pěstounství, ale také od klasické nepříbuzenské pěstounské péče a objevují se názory o nutnosti přenastavení povinností a pravidel těchto dvou institutů (např. v oblasti přípravy i u příbuzných aj.). Práce s danou cílovou skupinou je v mnohém ještě specifičtější a velkým přínosem by bylo otevření debaty o příbuzenské pěstounské péči v romské komunitě žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna a pokusit se zvýšit kvalitu práce při doprovázení těchto rodin a tím podpořit častější svěřování dětí do příbuzenské pěstounské péče.

V rámci projektu se budeme zaměřovat na:

a) Přinesení návrhů k zefektivnění systému příbuzenské pěstounské péče s ohledem na specifické potřeby sociálně vyloučených rodin a dětí prostřednictvím analýzy potřeb a zpracování návrhu na systémové změny příbuzenské pěstounské péče.

b) Ustanovení pracovní skupiny odborníků, která se bude pop dobu projektu min. 1x za 3 měsíce setkávat. Tato setkání povedou ke sdílení zkušeností, dobré praxe napříč zainteresovanými institucemi a ke zpracování návrhů na zlepšení systému příbuzenské pěstounské péče v rodinách se sociálním znevýhodněním.

c) Vypracování metodiky pro práci při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně vyloučených lokalit, na které se bude podílet ustanovená pracovní skupina odborníků, včetně partnera projektu, a která bude podložena realizovanou analýzou potřeb.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Gendalos - už vím, čím budu

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci školy chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování sekundárního vzdělávacího cyklu. Pilířem aktivit je individuální podpora, včetně doučování, a cílené motivační aktivity. Dále zvýšení informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou kariérního poradenství, nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Školám nabízíme multikulturní lekce s cílem podpořit proces inkluzivního vzdělávání a prevenci šikany. Projekt počítá se zapojováním dobrovolníků jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity aktivit.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky