Aktuální projekty

24
Dub

Krok za krokem

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Úřad vlády ČR
Projekt navazuje na předchozí komunitní práci v lokalitách Brno, Břeclav a Vyškov se zaměřením na zmocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek v kontextu bydlení. Dalšími cíli projektu jsou zlepšování sousedských vztahů a zvýšení zájmu
komunity o budoucnost a vzdělání svých dětí.
 
V Brně se bude komunitní práce soustředit na práci ve vyloučených lokalitách kolem městských částí Brno – sever (ulice Cejl, Bratislavská), Husovice (Vranovská), dále Židenic (Šámalova, Markéty Kuncové) a Maloměřic (Jarní). Úžeji se v kontextu tématu bydlení zaměříme na schopnost cílové skupiny ovlivňovat rozvoj městského bytového fondu a kvality života v něm a dále schopnost efektivně ovlivňovat jednání soukromých majitelů bytového fondu tak, aby bylo v souladu s potřebami obyvatel. V rámci Brna je důležitá také práce s komunitou romských středoškolských studentů, budeme usilovat o povzbuzení proaktivnosti zapojených studentů tak, aby byli sami aktivními hybateli dění v rámci komunitních aktivit, sdíleli spolu své poznatky o možnostech studia a navzájem se motivovali k lepším výsledkům. Do oblasti vzdělávání se zapojí také skupina matek Dža andre lačhi škola, jejichž cílem je orientace v právech a povinnostech v rámci školního systému a následné aktivní zapojení do šíření nabytých informací širší komunitě.
 
V Břeclavi budeme pokračovat v práci v lokalitě Na Zahradách (konkrétně Na Zahradách, Riegrova, Krátká). Břeclavská komunita v lokalitě aktuálně řeší stav bydlení a jeho okolí, chce proto pokračovat ve společných úklidech vnitřních i venkovních prostor domů, posunout se k dalším úpravám okolí domů (např. vznik komunitní zahrady). V rámci řešení sporů obyvatel jednotlivých domů budeme iniciovat pořádání různých komunitních akcí, do jejichž přípravy a realizace se komunita aktivně zapojí. Na základě vyjádření potřeby komunity, která se chce více občansky angažovat, podpoříme vznik a rozvoj aktivní skupiny a budeme ji motivovat k ujasnění směřování a k plánování konkrétních kroků. Skupina aktivních matek se chce zaměřit na téma vzdělávání dětí v kontextu potřeby informovanosti o zápisech dětí do školek a škol, díky šíření informací očekáváme, že se výrazně sníží počet dětí, které nejsou v rámci povinného zápisu do školek a škol zapsané.
 
Ve Vyškově navážeme na komunitní práci v lokalitě ulice Albrechtova a nově v lokalitě ulice Pivovarská. V navazujícím období bude očekávaným výsledkem v kontextu zlepšení podmínek bydlení, aby komunita došla ke společnému konsenzu ohledně dalšího postupu v řešení situace
neutěšeného stavu domů a jejich okolí a byla motivovaná k iniciativnosti v řešení situace. V rámci pravidelných schůzek komunity matek bude dále komunitní práce zaměřena na téma vzdělávání – sdílení informací v kontextu zápisů do školek a škol a schopnost jádrové skupiny iniciativně namotivovat další rodiče z lokality. Proaktivní skupina se dále zapojí do komunitních akcí na podporu dobrých sousedských vztahů.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
25
Dub

Kvalita především

Doba realizace:
1.5. 2018 - 30.4.2020
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v souvislosti s poskytováním 4 (od r.2018 3) sociálních služeb. Prostřednictvím externího auditu a zavádění doporučených opatření dojde k revizi stávajícího systému a k jeho následnému přenastavení a tím posílení kompetencí organizace v oblasti evaluace a rozvoje kvality. Revidované vzdělávací plány a následné systematické vzdělávání pomůže zvýšit odborné i manažerské kompetence pracovníků přímé práce.
 
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Mám na to II.

Doba realizace:
1.10. 2017 - 30.9. 2018
Donátoři:
Nadace Albatros

Předkládaný projekt Mám na to II. – komplexní podpora romských žáků a studentů ve vzdělávání je primárně zaměřen na intenzivní individuální spolupráci se studentem, která je zaměřená na dosahování cílů, které si studenti ve spolupráci s klíčovým pracovníkem nastaví. Projekt bude realizován návazně (obsahem i časově) na realizovaný projekt "Mám na to!", a to v období říjen 2017 - září 2018.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou romští studenti SŠ, VOŠ a VŠ v Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje, kteří k úspěšnému dokončení studia potřebují různé formy podpory. Jedná se zejména o studenty, kteří jsou sociálně vyloučeni či sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem projektu je poskytnout intenzivní podporu min. 35 romským žákům ZŠ/SŠ prostřednictvím aktivit vzdělávacího programu Gendalos a je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia, podporu studentů v úspěšném ukončení ročníku, v průchodu studiem do vyšších ročníků či do dalšího vzdělávacího stupně a ve zvýšení počtu romských studentů, kteří úspěšně dokončí SŠ. Projekt bude realizovat tým vzdělávacího programu Gendalos, odpovědnost za jeho realizaci má vedoucí týmu Mgr. Anežka Šintáková.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Črv

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Doba realizace:
1. 4. 2016 - 30. 3. 2018
Donátoři:
Evropská unie

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Mnohé z těchto rodin jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmíněn zlepšením bytové situace rodiny. Koncentrace chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou v městě Brně dlouhodobě přeplněné, a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám.

V rámci projektu bude 50 rodin  nastěhováno do bytů v majetku statutárního města Brna. Budou podpořeny intenzivní sociální službou. Předpokládá se, že většina rodin bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží. Bude vytvořena metodika inovativního přístupu sociální práce vůči rodinám s komplexními potřebami (v zahraničí nazývaná flexibilní asertivní komunitní podpora). Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky