Aktuální projekty

10
Kvě

Hravě a zdravě

Doba realizace:
03/2017 - 12/2017
Donátoři:
Nadace Jistota

Projekt reaguje na problémy cílové skupiny a v první řadě na nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání. Na základě této potřeby byl zřízen Předškolní klub, který žadatel provozuje ve svém sídle v Brně čtyřikrát týdně a jehož hlavním cílem je připravit děti na přechod do mateřské či základní školy. Jeho kapacita je 12-15 dětí.

Rok 2017 je specifický ve dvou ohledech, a to pro:

  • děti nastupující v září do mateřské školy v rámci povinného roku předškolního vzdělávání;
  • děti nastupující v září do základní školy ve školním roce 2017/2018 bez absolvování standardního předškolního vzdělávání.

Pro tyto děti bude činnost Předškolního klubu jedna z posledních možností, jak se na vstup do mateřské, popř. základní školy připravit.

Z naší dosavadní praxe se ukazuje, že pravidelné navštěvování předškolního klubu přispívá k vytvoření důvěry romských dětí a jejich rodičů k dalším osobám mimo rodinný kruh, k přijetí hodnoty vzdělání, a tím pozitivně přispívá k budoucímu udržení dítěte v dalším vzdělávacím procesu a v neposlední řadě také k celkovému začlenění dítěte, potažmo rodiny do společnosti.

Jako průřezové téma projektu, resp. motiv vzdělávání pak volíme právě téma zdravotní gramotnosti a rozšiřování povědomí o zdravotní péči u samotných dětí, zejména s ohledem na zvnitřnění pravidel osobní hygieny a zdravotní osvětu.

Projekt se cíleně zaměřuje i na rodiče. Skrze společné reflexe pokroku dětí (společně s rodiči budeme plánovat podpůrnou přípravu dítěte v rodině) se s rodiči přirozeně dostáváme k řešení potřeby kvalitního vzdělávání. Rodiče informujeme také o legislativních změnách souvisejících se vzděláváním, a to zejména o povinném roku předškolního vzdělávání, který se zavádí už k 1. 9. 2017.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Na Plácek!

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Náplní projektu je realizace venkovních volnočasových, vzdělávacích, preventivních aktivit a dalších doplňujících programů sestavených do pestré nabídky k dispozici klientům. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Pracovníci organizace dlouhodobě pracují s romskými dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahovém zařízení a v rozvojových programech a disponují proto množstvím zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Výsledky takto smysluplného trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci nežádoucích patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost.

       Aktivity projektu směřují k:

      - rozvoji znalosti, dovedností a postojů (klíčové kompetence) v přístupu ke vzdělávání

      - aktivnímu, pravidelnému, dlouhodobému trávení volného času

      -  nabídce návazných výukových aktivit nabízených organizací

      - zkvalitnění veřejného prostoru v areálu a v přiléhajícím okolí

      - snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě 

      - podpoře interetnického multikulturního dialogu

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Črv

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Doba realizace:
1. 4. 2016 - 30. 3. 2018
Donátoři:
Evropská unie

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Mnohé z těchto rodin jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmíněn zlepšením bytové situace rodiny. Koncentrace chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou v městě Brně dlouhodobě přeplněné, a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám.

V rámci projektu bude 50 rodin  nastěhováno do bytů v majetku statutárního města Brna. Budou podpořeny intenzivní sociální službou. Předpokládá se, že většina rodin bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží. Bude vytvořena metodika inovativního přístupu sociální práce vůči rodinám s komplexními potřebami (v zahraničí nazývaná flexibilní asertivní komunitní podpora). Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
27
Črv

Podpora proaktivních romských komunit

Doba realizace:
1. 7. 2017 - 31. 12. 2017

Projekt podpořený Programem malých grantů - US Embassy reaguje na situaci rostoucího antigypsismu a nebezpečně se prohlubující pasivitu a frustraci mezi romskými komunitami v ČR. Současné metody sociální práce a sociální politiky budou pomocí tohoto projektu obohaceny o metodu „Community organizing“ s cílem dosáhnout zplnomocnění  Romů. Je zapotřebí větší romské emancipace, solidarity, sebejistoty a proaktivity, aby bylo dosaženo průlomu v postoji občanské společnosti (nejen Romů).

Projekt je založen na realizaci třídenního semináře pro min.  18 romských leaderů, s cílem naučit se možnosti jak navázat vztahy nejen v komunitě, jak  s komunitou dále pracovat, jak nalézt pozitivní řešení různých problémů, které komunitní práce obnáší. Tento seminář povede uznávaný Prof. Dr. Leo J. Penta.

Program je zaměřen na tyto 3 hlavní témata:

- moc: povaha a praxe politické moci s ohledem na občanskou společnost a její úlohu vůči státu a trhu

- veřejné vztahy: co znamenají, proč mají zásadní význam a jak mohou být systematicky rozvíjeny jako základ pro všechny organizace

- společný postup ve veřejné sféře: určení otázek, plánovacích opatření a opatření kampaně, hodnocení

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory US Embassy.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky