Aktuální projekty

02
Led

Power of small steps

Doba realizace:
01.02.2017 - 31.01.2019
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

V rámci tohoto dvouletého projektu bude moci IQ Roma servis podpořit aktivnější zapojení a iniciativu místní romské komunity v regionu jižní Moravy a šířit strategii společného rozhodování založené na inovativní MiniActive metodě na celém území České republiky. MiniActive nabízí pragmatickou a praktickou metodu malých kroků, která je osvědčená u jeruzalémského mezikulturního centra pracující s palestinskou komunitou (http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive).

Na rozdíl od nastavení příliš ambiciózní politické a společenské vize je tato metoda založena na dosažitelných, konkrétních malých cílech, které lze identifikovat, a jsou proveditelné členy komunity v krátký čas. To dává komunitě zpětnou vazbu, že se něco děje, že mohou opravdu něco změnit, přispět ke zlepšení situace a udržuje tak lidi motivované nadále měnit věci kolem sebe.

V projektu se budeme zaměřovat na vyhledávání, oslovování, povzbuzování a školení příslušníků romských komunit, ochotných převzít iniciativu. Podporovat a sdílet přínos a zapojení místních Romů v procesu žádoucích změn prostředí, ve kterém žijí a problémů, kterým čelí. Důležitou součástí je vytvořit funkční partnerství mezi Romy, IQRS a zástupci města a zároveň inspirovat svou činností další nevládní organizace, zástupce veřejného sektoru k zakládání podobných iniciativ po vzoru principů MiniActive.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Romští rodiče pro inkluzi

Doba realizace:
1. 3. 2016 - 28. 2. 2017
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Romští rodiče chtějí pro své děti kvalitní vzdělání a nejsou spokojeni s kvalitou, kterou nabízí segregované školy. Tito rodiče jsou připravení posílit svůj hlas a aktivně volat po změnách školského systému , které by umožnily kvalitní a nesegregované změny pro jejich děti. Projekt se soustředí na první milník v přístupu k lepšímu vzdělávání - na předškolní vzdělávání. 

Projekt má tři hlavní cíle: 

  1.  zvýšit počet romských dětí úspěšně zapsaných do inkluzivních předškolních zařízení,
  2. vytvořit skupinu romských rodičů, která bude aktivně obhajovat na místní i národní úrovni lepší vzdělání pro romské děti, 
  3. poskytnout romským rodičům individuální podporu tak, aby byly jejich děti lépe připravené na vzdělávání a snáze se udržely v běžných mateřských a základních školách. 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Společně na fotbal

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.3.2017
Donátoři:
Nadace Tři brány

Projekt si klade za cíl propojení amatérských sportovců z Vyškovska, navázání kontaktů a vytvoření základu pro další společenské aktivity. Záměrem projektu je vytvořit bezpečný a vzájemně obohacující prostor pro setkávání lidí z místní komunity (amatérských fotbalistů z obce i mimo ni – bez ohledu na etnickou příslušnost) v rámci celodenního fotbalového turnaje pro dospělé a děti. Věříme, že setkávání lidí se stejnou zálibou při společných sportovních aktivitách rozvíjí potenciál pro spolupráci i v dalších oblastech. Projekt umožní realizovat akci aktivním lidem z místní romské komunity, kteří mají zájem něco udělat pro další obyvatele Vyškova, ale nemají pro to dostatečné zdroje. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky