Aktuální projekty

09
Led

Promlouváme hudbou

Doba realizace:
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:
Moneta Money Bank

V rámci zajišťování komplexní nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež provozuje naše organizace také hudebnu. Jako hudební pedagog u nás působí jeden z nejtalentovanějších romských muzikantů pan Gejza Horváth, který předává dětem hudební nauku a pracuje s nimi na zdokonalování jejich talentu. Děti, které dílnu navštěvují, jsou většinou ohrožené či zasažené sociálním vyloučením a s tím spojenou chudobou. Naše hudebna je tak mnohdy jediným místem, kde mohou děti budovat svůj talent, protože hrazení nákladných hudebních kroužku a pořízení hudebních nástrojů je pro rodiny těchto dětí finančně nedosažitelné.

Díky podpoře MONETA Money Bank můžeme obnovit vybavení hudebny, které už začalo zaostávat a dosluhovat. Budeme moci realizovat hudební kroužky, s dětmi budeme trénovat a pravidelně vystupovat na akcích organizace i mimo ni. Celý projekt završíme hudební nahrávkou, kterou děti nahrají společně s naším hudebním pedagogem.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Led

Promluvy proti utrpení

Doba realizace:
1.1.2019 – 30.11.2019

Projekt má za cíl zaměřit se na zvýšení povědomí o romském holokaustu u studentů vzdělávacího programu Gendalos. Jedná se o romskou mládež ve věku 14 – 26 let, která se rozhodla navzdory nepříznivým podmínkám usilovat o dobré vzdělání.

Romský holokaust je stále citlivé téma a není vždy většinovou společností přijímán. Proto jsme se rozhodli tento odkaz upevnit v mladé romské generaci. K tomuto účelu proběhne beseda s pamětnicí, která přežila holokaust. Poté uspořádáme přednášku s odborníkem na romský holokaust, členem Terezínské iniciativy. Studenti také navštíví Festival pro židovskou čtvrť Boskovice 2019. Díky těmto aktivitám studenti získají dobré povědomí o této palčivé historické události. Na základě toho studenti sami zinscenují scénické čtení výpovědí dnes již zemřelých romským pamětníků a s tímto scénickým čtením vystoupí na brněnském festivalu Ghettofest. Také natočí krátký videospot.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Led

Rozvíjíme rodiny v JMK

Doba realizace:
1.10.2018 - 30.6.2019
Donátoři:
Nadace J&T

Projekt obsahem navazuje na realizovaný projekt „Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji“a reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě nenaplňují požadavky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na zlepšení rodičovských kompetencí. 

Cílem projektu je během 9 měsíců přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků SAS a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude min. 15 podpořených rodin, které dlouhodobě pracují na svém individuálním plánu, jsou motivované a aktivizované svou situaci řešit. 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky