Aktuální projekty

02
Led

Společně to překonáme

Doba realizace:
1.1.2017 - 30.9.2017
Donátoři:
Nadační fond J&T

Hlavním cílem projektu je zlepšit životní situaci v rodinách s dětmi v obcích Jihomoravského kraje prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny. Klíčovým spolupracujícím aktérem projektu jsou orgány sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu chceme pomocí metody case managementu zkoordinovat cíle rodiny s cíli OSPOD a pregnantně a jasně nastavit individuální plán i jeho vyhodnocování. Koordinovaná spolupráce s institucemi, zahrnující jednotný a konkrétní plán, srozumitelný především rodině, vede k jednotnému úsilí všech zapojených stran. Návazná individuální služba podpory rodiny ze strany projektu pak umožňuje hlubší práci s příčinami a hledání konkrétních kroků pro dosažení stanoveného a požadovaného cíle v péči o dítě.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace:
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt podporuje profesionalizaci práce s ohroženými dětmi a rodinami v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků zavádí a rozvíjí metody případových, rodinných a interaktivních konferencí. Tyto metody představují inovace aktivizující rodiny i děti při řešení obtížných životních situací. Projekt je zaměřen na jejich využití i v případech rodin žijících v sociálním vyloučení, ohrožených domácím násilím, či zneužíváním návykových látek.

Hlavním cílem projektu je tedy podpora zavádění kvalitních případových, rodinných a interaktivních konferencí, tedy nástrojů práce s ohroženými dětmi a rodinami v Brně, Břeclavi a Vyškově. Dílčími cíli je vytvoření platformy expertů, kteří mají zkušenosti s realizací případové, rodinné a interaktivní konference, dále dlouhodobá podpora lokální sítě odborníků pracujících s rodinami (pracovníci OSPODů a služeb v Brně, Břeclavi a Vyškově) a zvyšování kompetencí těchto pracovníků. Součástí projektu je také vytvoření metodiky interaktivních konferencí a metodiky zaměřené na specifika využívání nástrojů případové, rodinné a interaktivní konference pro rodiny.

Aktivity jsou navrženy tak, aby přímo reagovaly na problémy oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazující cíle projektu. Projekt realizuje 5 klíčových aktivit:

1) Expertní platforma

2) Vytvoření a podpora lokální sítě odborníků (OSPODy a NNO v Brně, Břeclavi a Vyškově)

3) Případové, rodinné a interaktivní konference - podpora zavádění metod do praxe

4) Tvorba metodických materiálů

5) Šíření výstupů projektu a závěrečná konference

Změny očekáváme ve využívání metod případových, rodinných a interaktivních konferencí a to konkrétně zvýšením počtu jednotlivých typů konferencí. Expertní platforma projektu bude poskytovat odborné vedení a strategii zavádění těchto metod do praxe v rámci Jihomoravského kraje. Zvýší se povědomí pracovníků OSPOD a služeb pro rodiny o těchto metodách. Díky realizaci metod (PK, RK a IK) očekáváme zvýšení profesionality cílové skupiny při organizaci a vedení těchto typů setkání, možnost využít podpory dalších služeb a dalších členů sítě, jak metodicky, tak prakticky při práci s konkrétní rodinou.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky