Aktuální projekty

02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Led

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace:
1.1.2018 - 31.12.2021
Donátoři:
JMK
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

                   Forma poskytování sociální služby:

-            terénní

-            ambulantní

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Bře

Zaostřeno na kvalitu - podpora plánovacích a evaluačních procesů v IQ Roma servisu

Doba realizace:
1. 5. 2020 – 30. 4. 2022
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snaží řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace. Prostřednictvím projektu nastavíme proces strategického a operačního plánování ve spolupráci se všemi složkami organizace. Vyhodnocování bude součástí běžné praxe všech pracovníků, kteří budou zapojovat také klienty a spolupracující organizace. V důsledku toho se nám podaří propojit tyto úrovně plánování a následného vyhodnocování, aby na sebe navazovaly a vzájemně ze sebe vycházely. Součástí je samozřejmě vyhodnocování a měření dopadu této činnosti na celkový chod společnosti.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Říj

Zaostřeno na rodinu II.

Doba realizace:
1.10.2019 - 30.9.2021
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Zaostřeno na rodinu II.: Rozvíjení inovativních metod v práci s ohroženými dětmi a rodinami v JMK
 
Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami, kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace. Prostřednictvím realizace kvalitních případových, interaktivních a rodinných konferencí a soustavné metodické podpory pracovníků ze strany realizačního týmu dojde ke zvýšení zapojování rodin do řešení svých problémů a aktivizaci přirozených zdrojů, včetně bezpečné participace dětí na řešení.
 
Cílem je během 2 let realizovat kvalitní případové, interaktivní případové a rodinné konference v JMK, důkladně evaluovat jejich dopad a následně sdílet dobrou praxi a tím inspirovat další sociální pracovníky k využívání těchto nástrojů, a to to tak, aby pracovníci OSPOD v JMK více zapojovali rodiny, děti i jejich širší sociální síť do řešení složité situace, která ohrožuje děti. Dále je cílem zvýšit povědomí pracovníků OSPOD a NNO o těchto metodách a zvýšit jejich kompetence v tom, jak dané metody realizovat. Posledním cílem je navýšit kapacitu organizátorů a facilitátorů IPK a koordinátorů RK tak, aby bylo vytvořeno dobré zázemí pro smysluplnou realizaci těchto nástrojů.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky