Aktuální projekty

23
Bře

Podpora zabydlených rodin

Doba realizace:
1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Projekt je zaměřen na specifickou podporu ohrožených rodin v Brně pro udržení bydlení, jež jim bylo přiděleno v rámci realizace inovativního programu Rapid Re-Housing. Aktivity projektu se zaměřují skrze intenzivní case management na nejohroženější z 50 bydlících rodin a současně nabízí podporu nově vzniklým sousedstvím s vyšším zastoupením cílové skupiny projektu. Součástí projektu je také podrobná evaluace efektivity aplikovaných metod práce a jejich dopadů na cílovou skupinu.
 
Co je cílem projektu?
Hlavní cíl:
V průběhu 2 let (k 31.03.2020) udržet standardní bydlení u min. 40 bydlících rodin (tj. 80 % rodin zapojených do programu Rapid Re-Housing). Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím dlouhodobé
intenzivní podpory u min. 20 rodin, a nárazové podpory u dalších min. 25 rodin.
 
Dílčí cíle:
U 8 rodin s nejméně dvěma epizodami nezaplacení nájmu a/nebo plateb za energie bude v průběhu 6 měsíců stabilizován rodinný rozpočet tak, aby k další epizodě neplacení nedošlo nejméně v dalších
(nejbližších) 4 měsících.
 
Pět členů podporovaných rodin se (znovu)zapojí na trh práce (HPP, DPČ), čímž zvýší příjem domácnosti (což má přímý vliv na stabilizaci bytové situace).
 
Ve 3 domech v sociálně vyloučené lokalitě s problematickými sousedskými vztahy, v nichž podporované rodiny bydlí, dojde skrze intenzivní komunikaci se všemi nájemníky ke zlepšení kvality soužití v jednotlivých domech tak, že 75 % stížností na rodiny zapojené do projektu budou vyřešeny s účastí všech zapojených stran smírem (akceptovanou dohodou o změně)
 
Naplnění všech cílů bude monitorováno a vyhodnoceno v rámci specifické klíčové aktivity 3 (Monitoring a evaluace).
 
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Aktivity projektu jsou navázány na stanovené cíle. KA 1 a KA 2 jsou podstatou intervencí projektu a jsou logicky provázány. KA 3 zastřešuje monitorovací a vyhodnocovací procesy projektu.
 
KA 1 - Intenzivní podpora zabydlených rodin mimořádně ohrožených ztrátou poskytnutého bydlení skrze sociální službu terénních programů je stěžejní aktivitou, jež bude realizována po celou dobu realizace projektu. Její součástí je správné hodnocení rizik u daných rodin, poskytování adekvátní podpory a síťování dalších podpůrných a komunitních služeb. Aktivita rovněž nastavuje a testuje model dlouhodobé kontinuální podpory ohrožených rodin s cílem předejít novým epizodám bezdomovectví.
 
KA 2 - Zahrnuje podporu všech oblastí tvořících kontext činností zahrnutých v KA1 a maximalizuje efektivitu KA1. Především se jedná o včasný přenos informací o krizích ohrožujících bydlení (dluhy a stížnosti sousedů) a zajištění včasné i strategické intervence. Intervence směřují jednak ke klientům sociální služby (ad KA1) ovšem v případě sousedských sporů cílí ke všem aktérům sporu. Nedílnou součástí je i analýza kvality jednotlivých sousedství a preventivní činnosti směřující k jejich udržitelnému zlepšení (s důrazem na participaci obyvatel sousedství)
 
KA 3 Monitoring a evaluace práce projektu a aplikovaných metod práce je klíčovou aktivitou zajišťující řádné vyhodnocení cílů projektu a jeho jednotlivých aktivit, spolu s hloubkovým ověřením efektivity aplikovaných metod práce na stabilizaci bydlení. Skrze evaluaci bude sledován přínos a efektivita realizovaných opatření pro cílovou skupinu. Závěrečná evaluační zpráva mj. shrne podmínky pro jejich další aplikaci a šíření. Nedílnou součástí realizace projektu (není samostatnou klíčovou aktivitou) je jeho projektové řízení, administrace a finanční řízení.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Led

Pomáháme rodinám v JMK

Doba realizace:
1.10. 2017 - 30.6.2018
Donátoři:
Nadační fond J&T

Cílem projektu je během 9 měsíců přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím nevýšení kapacity pracovníků SAS skrz posílení úvazků pracovníků/pracovnic přímé práce.

Dílčími cíli projektu je během 9 měsíců:

-          podpořit službou SAS a návazně metodou case managementu min. 20 rodin – tj. 10 rodin v Břeclavi a okolí a 10 rodin ve zbylých obcích JMK 

-          podpořit děti v zapojených rodinách min. 700 hodinami doučování – 500 hodin v Břeclavi a okolí a 200 hodin ve zbylých obcích JMK 

-          realizovat min. 9 společných setkání pro děti v rámci výuky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Power of small steps

Doba realizace:
01.02.2017 - 31.01.2019
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

V rámci tohoto dvouletého projektu bude moci IQ Roma servis podpořit aktivnější zapojení a iniciativu místní romské komunity v regionu jižní Moravy a šířit strategii společného rozhodování založené na inovativní MiniActive metodě na celém území České republiky. MiniActive nabízí pragmatickou a praktickou metodu malých kroků, která je osvědčená u jeruzalémského mezikulturního centra pracující s palestinskou komunitou (http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive).

Na rozdíl od nastavení příliš ambiciózní politické a společenské vize je tato metoda založena na dosažitelných, konkrétních malých cílech, které lze identifikovat, a jsou proveditelné členy komunity v krátký čas. To dává komunitě zpětnou vazbu, že se něco děje, že mohou opravdu něco změnit, přispět ke zlepšení situace a udržuje tak lidi motivované nadále měnit věci kolem sebe.

V projektu se budeme zaměřovat na vyhledávání, oslovování, povzbuzování a školení příslušníků romských komunit, ochotných převzít iniciativu. Podporovat a sdílet přínos a zapojení místních Romů v procesu žádoucích změn prostředí, ve kterém žijí a problémů, kterým čelí. Důležitou součástí je vytvořit funkční partnerství mezi Romy, IQRS a zástupci města a zároveň inspirovat svou činností další nevládní organizace, zástupce veřejného sektoru k zakládání podobných iniciativ po vzoru principů MiniActive.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Poznejme se – multikulturní festiválek a výlet do Prahy

Doba realizace:
1. 4. 2018 - 31. 7. 2018

Projekt reaguje na nedostatek příležitostí k setkávání Romů a majority a vzniku prostoru pro jejich vzájemnou interakci. Cílem je přispět ke snížení navzájem předsudečného a stereotypního vnímání Romů a majoritních obyvatel, obývajících nejen brněnskou vyloučenou lokalitu. Zároveň náš projekt chce nabídnout a představit dětem a mladým lidem smysluplné možnosti využití volného času a působit tak preventivně před tlaky prostředí vedoucí nezřídka k sociálně patologickému jednání. Chceme také projektem zareagovat na obtížnou přístupnost pozitivních zkušeností s životem mimo vyloučenou lokalitu – zprostředkujeme tak účastníkům jinou životní perspektivu, alternativu k životu v sociálním vyloučení, ke které jinak nemají přístup a motivaci vystoupit z něj.

Cílem projektu je v první fázi organizace odpoledního multikulturního festiválku a to ve spolupráci s dobrovolníky ze společnosti MOL a alespoň jednou organizací nepracující primárně s romskou mládeží. Festiválkové odpoledne proběhne na tzv. Plácku, hřiště a travnaté plochy u řeky Svitavy v sousedství brněnské vyloučené lokality. V jeho rámci vystoupí jak romská, tak i alespoň jedna neromská kapela, paralelně proběhnou hudební a taneční vystoupení klientů Klubu a tanečního kroužku Merci, složeného také ze současných a minulých klientů Klubu. Festiválek nabídne návštěvníkům i několik stanovišť s workshopy – výtvarnou dílnu, cirkusové workshopy a ekologicko-recyklační workshop. Součástí festiválku bude též stánek s pohoštěním pro návštěvníky. Akce proběhne v průběhu května.

Cílem projektu ve druhé fázi je organizace výletu do Prahy a návštěvy české centrály společnosti MOL pro osm až deset klientů Klubu. Obsahem prohlídky centrály bude představení fungování větší společnosti, a to formou hry, krátké skupinové stopovací soutěže s úkoly v doprovodu pracovníků Klubu a dobrovolníků. Smyslem návštěvy je mimo rozšíření povědomí mladých lidí ze sociálně vyloučené lokality o životě v práci a zaměstnání také zprostředkování pozitivní zkušenosti se světem mimo vyloučenou lokalitu – a navázáním přívětivých kontaktů s dobrovolníky. Zároveň je návštěva centrály společnosti MOL v Praze příležitostí k návštěvě hlavního města, rozšíření znalosti okolního světa a zisku další, jinak nedostupné zkušenosti.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky