Aktuální projekty

04
Říj

Mám na to!

Doba realizace:
1.10. 2016 – 30.9. 2017

Přínosem projektu v kontextu společenské změny je především vysoká návratnost investic do vzdělání a vzdělávání mladé romské generace, ve kterou věříme. Projekt nejenom podpoří rozvoj cílové skupiny mladých Romů a Romek a návazně také její zapojení do širšího společenského kontextu, ale eliminuje rizika, kterým je mladá romská generace vystavena. Věříme, že včasná investice do vzdělání a do potenciálu mladých lidí, dlouhodobá podpora a práce směřující k zvyšování motivace a školních úspěchů romských studentů může mít dalekosáhlé dopady v širokém a dlouhodobém horizontu – od zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a větší finanční nezávislosti, po celkové zlepšení životní situace rodiny „vymaněním“ se z tzv. bludného kruhu sociálního vyloučení. Následná finanční zátěž „státu“ související s problematikou nezaměstnanosti, předlužení, bytové nouze, rizikových jevů mládeže a podobně je totiž finančně mnohem náročnější než včasná intervence resp. prevence těchto jevů.

Kromě dopadu na oblast vzdělávání potažmo na celkové zvýšení vzdělanostní úrovně mladých Romů a Romek v  Jihomoravském kraji bychom rádi na středních školách otevřeli otázku inkluzivního nastavení pro žáky ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí a nastínili možné kroky k spolupráci ohledně podpory těchto studentů pro vstup, udržení se a k úspěšnému dokončení střední školy a návaznosti na další vzdělávací nebo profesní dráhu.

Důležitým přesahem je také zvýšení povědomí o aktivní mladé romské populaci, utváření pozitivního obrazu mladých Romů směrem k většinové populaci a zvýšení vzájemného respektu a pozitivního povědomí v kontextu mezi komunitami a tím celková podpora sociálního začleňování.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Miniactive

Doba realizace:
30. 9. 2016 - 31. 8. 2017
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

Projekt si klade za cíl získat zkušenosti s komunitní prací od jeruzalémské organizace JICC (http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive), která pracuje s místní palestinskou komunitou na principu MiniActive. Tato metoda je založená na dosažitelných, konkrétních malých cílech, které lze identifikovat, a jsou realizovatelné členy komunity v krátký čas. Tohoto projektu se účastní členové romské komunity a zástupci města Brna s cílem naučit se princip malých kroků v práci s komunitou a aplikovat ji na práci s romskou komunitou v českém prostředí.

Projekt zahrnuje nezbytné přípravné kroky s cílem vytvořit flexibilní a interaktivní komunitní partnerství, hluboký přenos metodologie a tvůrčí učební prostředí pro následující projekt "Power of small steps" (síla malých kroků), coby projekt podporující konkrétní iniciativy romské komunity, které budou následovat.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Na Plácek!

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Náplní projektu je realizace venkovních volnočasových, vzdělávacích, preventivních aktivit a dalších doplňujících programů sestavených do pestré nabídky k dispozici klientům. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Pracovníci organizace dlouhodobě pracují s romskými dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahovém zařízení a v rozvojových programech a disponují proto množstvím zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Výsledky takto smysluplného trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci nežádoucích patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost.

       Aktivity projektu směřují k:

      - rozvoji znalosti, dovedností a postojů (klíčové kompetence) v přístupu ke vzdělávání

      - aktivnímu, pravidelnému, dlouhodobému trávení volného času

      -  nabídce návazných výukových aktivit nabízených organizací

      - zkvalitnění veřejného prostoru v areálu a v přiléhajícím okolí

      - snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě 

      - podpoře interetnického multikulturního dialogu

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Črv

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Doba realizace:
1. 4. 2016 - 30. 3. 2018
Donátoři:
Evropská unie

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Mnohé z těchto rodin jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmíněn zlepšením bytové situace rodiny. Koncentrace chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou v městě Brně dlouhodobě přeplněné, a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám.

V rámci projektu bude 50 rodin  nastěhováno do bytů v majetku statutárního města Brna. Budou podpořeny intenzivní sociální službou. Předpokládá se, že většina rodin bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží. Bude vytvořena metodika inovativního přístupu sociální práce vůči rodinám s komplexními potřebami (v zahraničí nazývaná flexibilní asertivní komunitní podpora). Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky