Aktuální projekty

27
Črv

Podpora proaktivních romských komunit

Doba realizace:
1. 7. 2017 - 31. 12. 2017

Projekt podpořený Programem malých grantů - US Embassy reaguje na situaci rostoucího antigypsismu a nebezpečně se prohlubující pasivitu a frustraci mezi romskými komunitami v ČR. Současné metody sociální práce a sociální politiky budou pomocí tohoto projektu obohaceny o metodu „Community organizing“ s cílem dosáhnout zplnomocnění  Romů. Je zapotřebí větší romské emancipace, solidarity, sebejistoty a proaktivity, aby bylo dosaženo průlomu v postoji občanské společnosti (nejen Romů).

Projekt je založen na realizaci třídenního semináře pro min.  18 romských leaderů, s cílem naučit se možnosti jak navázat vztahy nejen v komunitě, jak  s komunitou dále pracovat, jak nalézt pozitivní řešení různých problémů, které komunitní práce obnáší. Tento seminář povede uznávaný Prof. Dr. Leo J. Penta.

Program je zaměřen na tyto 3 hlavní témata:

- moc: povaha a praxe politické moci s ohledem na občanskou společnost a její úlohu vůči státu a trhu

- veřejné vztahy: co znamenají, proč mají zásadní význam a jak mohou být systematicky rozvíjeny jako základ pro všechny organizace

- společný postup ve veřejné sféře: určení otázek, plánovacích opatření a opatření kampaně, hodnocení

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory US Embassy.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Pojďme spolu ven II

Doba realizace:
10/2016 - 08/2017
Donátoři:
Nadace Terezy Maxové

Projekt je zaměřen na příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Cílem žádosti je navázat na projekt „Pojďme spolu ven“, který jsme loni úspěšně realizovali.  Naším záměrem je umožnit rodinám aktivní trávení volného času. Projekt ukázal, že právě tato oblast je pro práci s cílovou skupinou velice důležitá a kulturně-poznávací akce jsou vhodnou metodou, jak se k cílové skupině dostat a přirozenou cesou jim předat potřebné informace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Power of small steps

Doba realizace:
01.02.2017 - 31.01.2019
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

V rámci tohoto dvouletého projektu bude moci IQ Roma servis podpořit aktivnější zapojení a iniciativu místní romské komunity v regionu jižní Moravy a šířit strategii společného rozhodování založené na inovativní MiniActive metodě na celém území České republiky. MiniActive nabízí pragmatickou a praktickou metodu malých kroků, která je osvědčená u jeruzalémského mezikulturního centra pracující s palestinskou komunitou (http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive).

Na rozdíl od nastavení příliš ambiciózní politické a společenské vize je tato metoda založena na dosažitelných, konkrétních malých cílech, které lze identifikovat, a jsou proveditelné členy komunity v krátký čas. To dává komunitě zpětnou vazbu, že se něco děje, že mohou opravdu něco změnit, přispět ke zlepšení situace a udržuje tak lidi motivované nadále měnit věci kolem sebe.

V projektu se budeme zaměřovat na vyhledávání, oslovování, povzbuzování a školení příslušníků romských komunit, ochotných převzít iniciativu. Podporovat a sdílet přínos a zapojení místních Romů v procesu žádoucích změn prostředí, ve kterém žijí a problémů, kterým čelí. Důležitou součástí je vytvořit funkční partnerství mezi Romy, IQRS a zástupci města a zároveň inspirovat svou činností další nevládní organizace, zástupce veřejného sektoru k zakládání podobných iniciativ po vzoru principů MiniActive.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky