Aktuální projekty

10
Kvě

Zajištění základního standardu vybavení bytů rodin v projektu Rapid Re-Housing

Doba realizace:
06/2017 - 07/2017

Projekt navazuje na inovativní program Rapid Re-Housing, v jehož rámci byly 50 rodinám v bytové nouzi přiděleny městské byty. Základní premisou programu je ověřený přímý dopad získání bydlení na obecné zlepšení kvality života. Očekávaný výsledek je do určité míry ohrožen substandardním vybavením domácností, které rodiny nejsou, kvůli své finanční situaci, schopny zlepšit. Projekt je zaměřen na ty do programu zapojené domácnosti, kde příjmy nedosahují výše umožňující nákup vybavení, a současně nemohou požádat o příspěvek na ÚP, případně potřebují vybavení, které je z hlediska ÚP zbytné. Jedná se celkem o 8 rodin (35 osob). Pořízení základního vybavení (postele, jídelní stůl, židle a některé prvky důležité pro základní rozvoj dětí) je klíčové pro standardní užívání bytu a vytvoření pocitu domova tak, aby získání bydlení bylo opravdu předpokládaným klíčovým faktorem plnohodnotného života.  Dalším z očekávaných výsledků získání bydlení je i otevření možnosti návratů dětí z ústavních zařízení. Projekt zajistí pořízení vybavení, které je vyžadováno pro tyto návraty.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zamést si před vlastním prahem

Doba realizace:
04/2017 - 08/2017

V Břeclavi žije ve vyloučené lokalitě v ul. Na Zahradách, Riegrova a Krátká početná romská komunita. Lokalitu spolu s rodiči obývá vysoký podíl dětí do 15 let. Navzdory obecným očekáváním tato komunita projevila zájem navázat na realizaci ekologických brigád, které zde v minulosti vyústily ve vysazení stromu na podporu sousedských a mezilidských vztahů. Zároveň definovala své potřeby v oblasti veřejného prostoru: úprava neutěšených vnitřních veřejných prostor domů a okolí, prostoru ve vnitroblocích, vytvoření prostoru pro trávení volného času dětí, které jsou častým zdrojem konfliktů. Na základě této potřeby budeme v projektu realizovat 2 komunitní akce na podporu soužití a vedoucí k posílení sociálních vazeb obyvatel vyloučené lokality v Břeclavi (pravděpodobně 29.4. a 24.6.). Každé komunitní akce se zúčastní minimálně 20 osob, včetně dětí. Komunitní akce budou směřovány na úklid veřejných prostor, posílení sousedských vztahů a na aktivní vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času pro rodiny s dětmi. Každá komunitní akce bude zakončena společným posezením u občerstvení a zhodnocením aktivit.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace:
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt podporuje profesionalizaci práce s ohroženými dětmi a rodinami v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků zavádí a rozvíjí metody případových, rodinných a interaktivních konferencí. Tyto metody představují inovace aktivizující rodiny i děti při řešení obtížných životních situací. Projekt je zaměřen na jejich využití i v případech rodin žijících v sociálním vyloučení, ohrožených domácím násilím, či zneužíváním návykových látek.

Hlavním cílem projektu je tedy podpora zavádění kvalitních případových, rodinných a interaktivních konferencí, tedy nástrojů práce s ohroženými dětmi a rodinami v Brně, Břeclavi a Vyškově. Dílčími cíli je vytvoření platformy expertů, kteří mají zkušenosti s realizací případové, rodinné a interaktivní konference, dále dlouhodobá podpora lokální sítě odborníků pracujících s rodinami (pracovníci OSPODů a služeb v Brně, Břeclavi a Vyškově) a zvyšování kompetencí těchto pracovníků. Součástí projektu je také vytvoření metodiky interaktivních konferencí a metodiky zaměřené na specifika využívání nástrojů případové, rodinné a interaktivní konference pro rodiny.

Aktivity jsou navrženy tak, aby přímo reagovaly na problémy oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazující cíle projektu. Projekt realizuje 5 klíčových aktivit:

1) Expertní platforma

2) Vytvoření a podpora lokální sítě odborníků (OSPODy a NNO v Brně, Břeclavi a Vyškově)

3) Případové, rodinné a interaktivní konference - podpora zavádění metod do praxe

4) Tvorba metodických materiálů

5) Šíření výstupů projektu a závěrečná konference

Změny očekáváme ve využívání metod případových, rodinných a interaktivních konferencí a to konkrétně zvýšením počtu jednotlivých typů konferencí. Expertní platforma projektu bude poskytovat odborné vedení a strategii zavádění těchto metod do praxe v rámci Jihomoravského kraje. Zvýší se povědomí pracovníků OSPOD a služeb pro rodiny o těchto metodách. Díky realizaci metod (PK, RK a IK) očekáváme zvýšení profesionality cílové skupiny při organizaci a vedení těchto typů setkání, možnost využít podpory dalších služeb a dalších členů sítě, jak metodicky, tak prakticky při práci s konkrétní rodinou.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zážitkem ke vzdělání

Doba realizace:
04/2017 - 12/2017
Donátoři:
JMK

Cílem projektu je posílit rodičovské kompetence 20 romských rodičů v oblasti výchovy a péče o děti prostřednictvím celoročního preventivního programu pro rodiče a pravidelných skupinových workshopů pro rodiče s dětmi.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

  • realizovat 1 preventivní program pro rodiče, který se bude komplexně zabývat tématem zdravotní gramotnosti a rozvoje rodičovských kompetencí
  • poskytnout všem zapojeným rodičům dětí předškolního věku poradenství a pomoc ve výběru vhodné kvalitní školky a v podání přihlášky;
  • otevřít se zapojenými rodiči téma logopedie, jazykové vybavenosti a domácí přípravy dětí a prostřednictvím série skupinových workshopů s dětmi jim předat know-how; realizovat sérii skupinových aktivit pro rodiče s dětmi s cílem aktivizovat rodiče a podpořit je ve smysluplném a vzájemně rozvojovém trávení volného času s dětmi.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky