Aktuální projekty

24
Dub

Společný svět

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace pro specifickou individuální i skuinovou podporu romských dětí, mládeže a rodin ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových aktivit a v orientaci ve společenském prostředí. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority, přestože romská komunita patří k společensky nepřijímaných skupinám obyvatel.

Dílčí cíle aktivit projektu jsou navázány na cíle organizace. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturuní tematice a je spojena také s podporou socioekonomického rodinného zázemí.

Pro zapojené dobrovolníky organizace zajišťuje pravidelný nábor a zaškolování, další vzdělávání, supervize a pravidelnou reflexi práce. Současně jsou pro dobrovolníky organizována setkání, společně s klienty a kolegy organizace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Dub

Svépomocí

Doba realizace:
1. 6. 2018. - 31. 10. 2018
Donátoři:
Výbor dobré vůle

Rodiny žijící na hranici životního minima nemají dostatek finančních prostředků na běžné opravy v bytě (výmalba, opravy dveří atd.) Projekt navrhuje vybraným rodinám zapojeným do projektu Rapid Re-Housing, poskytnout potřebné vybavení, aby si mohli opravy zajistit svépomocí. U klientů tím bude podpořen rozvoj jejich kompetencí při údržbě bytu i jejich motivace k jeho dlouhodobému udržení.

Projekt navazuje na realizovaný projekt Rapid Re-Housing, který umožnil 50 rodinám s dětmi získat smlouvu v obecním bytě. Drtivá většina rodin bydlí v těchto bytech již více než rok. Přítomnost často většího počtu dětí a nedostatečné finanční možnosti rodin, které nedovolují průběžné opravy, způsobují větší míru opotřebení, než je obvyklé. Rodiny vyjadřují potřebu byty udržovat v dobrém stavu, mnoho oprav zvládají svépomocí a hlavní bariérou pro kvalitní bydlení je nedostatek finančních prostředků na nákup materiálu. Finanční příspěvek na materiál (barvy, maltové směsi, tmely, kování atp.) pomůže nejen udržet pro rodiny s dětmi bydlení v běžném standardu, ale současně i zvýší kompetence rodin při správě bytu, na jehož zvelebování se sami podílí. Projektem bude minimalizována možnost ukončení nájemní smlouvy z důvodu opotřebení bytu. IQ Roma servis, z.s. může rodinám zapůjčit potřebné nářadí (nářadí, malířské vybavení atd.) a podpořit rodinu při samotné opravě formou působení sociálních pracovníků v jednotlivých rodinách.

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Led

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace:
1.1.2018 - 31.12.2021
Donátoři:
JMK
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

                   Forma poskytování sociální služby:

-            terénní

-            ambulantní

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace:
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

V tomto projektu pořádáme workshopy pro sociální pracovníky z řad OSPOD, ale také NNO, díky kterým mají profesionálové možnost načerpat nebo si doplnit informace o těchto nástrojích, sdílet své dosavadní zkušenosti a získat dovednosti a metodickou podporu pro to, aby tyto nástroje mohli využívat při práci s rodinami i v těchto složitých situacích. Sdílení zkušeností, diskuze nad jednotlivými tématy a dostatek praktických informací je to, co účastníci našich workshopů oceňují nejvíce. Workshopy pořádáme ve spolupráci s odborníky z celé ČR, kteří mají s PK, IK a RK zkušenost nebo pracují s tématy domácího násilí a závislostí.

Co nás aktuálně čeká?

K dnešnímu dni máme za sebou již tři setkání expertní platformy, dva workshopy pro sociální pracovníky pracujícími s rodinami (na téma případové konference a interaktivní konference) a jednu zdařilou realizaci případové konference, ke které se konala tři metodická a reflektující setkání. Do projektu se nám zapojilo již více než 40 lokálních odborníků, především pracovníků OSPOD a NNO pracujících s rodinami z Brna a JMK, kteří oceňují zejména nové informace, sdílení zkušeností a možnost vyzkoušet si metody v praxi. 

Nyní nás čeká 25. ledna workshop na téma rodinné konference a hned vzápětí během února realizace pilotní interaktivní konference, ke které rovněž proběhnou tři setkání. Je to tedy skvělá šance, jak se dozvědět o těchto nástrojích více a s naší podporou si je bezplatně vyzkoušet v praxi. Z projektu nabízíme také bezplatnou metodickou podporu (pro více informací kontaktujte prosím garantku projektu Sabinu Maňkovou) – tel.: 775 867 367, sabina.mankova@iqrs.cz

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky