Aktuální projekty

24
Dub

Síla rodiny

Doba realizace:
1.1. 2018 - 31.12.2018
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které dlouhodobě nenaplňují požadavky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na zlepšení rodičovských kompetencí. Tyto rodiny se zároveň potýkají s dalšími jevy doprovázejícími sociální vyloučení – chudoba, nízká úroveň vzdělání, zadluženost, nezaměstnanost, nevyhovující bytové podmínky, aj.
 
Na základě výše zmíněných problémů se proto v projektu zaměříme na tyto priority:
a)na rozvoj rodičovských kompetencí u spolupracujících rodin, a to ucelenější formou skupinové i individuální spolupráce, a rozvoj spolupráce s OSPOD v oblasti rodičovských kompetencí (zejm. nastavování jasného, srozumitelného a realistického individuálního plánu ochrany dítěte a zlepšení situace rodin, se kterými budou všechny zapojené strany souhlasit, včetně potřebné podpory k jeho dosažení). Rozvoj rodičovských kompetencí podpoříme spuštěním 20týdenního skupinového kurzu rodičovských kompetencí a dalšími provázanými aktivitami. Na začátku kurzu společně s klientem a OSPOD zmapujeme potřeby rodiny. Během kurzu bude lektor úzce spolupracovat s klíčovým pracovníkem rodiny, který bude v rodině podporovat uvádění poznatků získaných v kurzu do praxe. Na konci kurzu bude následovat vyhodnocení s klientem a sepsání zprávy pro OSPOD, kde se bude hodnotit posun v oblasti rodičovských kompetencí. Skupinová setkání nabídnou rodinám prostor pro sdílení svých problémů i úspěchů a vytvoří podpůrnou skupinu, zároveň se s rodinou bude spolupracovat individuálně (skrze jejího klíčového pracovníka).
 
b)na potřebu odborné terapeutické podpory ohrožených rodin pro posílení jejich vlastních zdrojů při řešení krizových situací – (viz specifika cílové skupiny) v mnoha rodinách se setkáváme s již naplno propuklými výchovnými problémy (agresivní chování dětí, poruchy attachmentu u dětí po návratu z ústavní péče, záškoláctví atd.), které nelze zvládnout pouze rozvojem rodičovských kompetencí, je potřeba zde zapojit odbornou pomoc, která není dostupná (soukromá péče není dostupná finančně, veřejní poskytovatelé mají neúnosně dlouhé objednací lhůty) – z toho důvodu do projektu zapojíme odborníka, který bude schopen poskytnout terapeutickou pomoc celé rodině ve vazbě na zlepšení situace celé rodiny.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
24
Dub

Společný svět

Doba realizace:
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace pro specifickou individuální i skuinovou podporu romských dětí, mládeže a rodin ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových aktivit a v orientaci ve společenském prostředí. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority, přestože romská komunita patří k společensky nepřijímaných skupinám obyvatel.

Dílčí cíle aktivit projektu jsou navázány na cíle organizace. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturuní tematice a je spojena také s podporou socioekonomického rodinného zázemí.

Pro zapojené dobrovolníky organizace zajišťuje pravidelný nábor a zaškolování, další vzdělávání, supervize a pravidelnou reflexi práce. Současně jsou pro dobrovolníky organizována setkání, společně s klienty a kolegy organizace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Dub

Svépomocí

Doba realizace:
1. 6. 2018. - 31. 10. 2018
Donátoři:
Výbor dobré vůle

Rodiny žijící na hranici životního minima nemají dostatek finančních prostředků na běžné opravy v bytě (výmalba, opravy dveří atd.) Projekt navrhuje vybraným rodinám zapojeným do projektu Rapid Re-Housing, poskytnout potřebné vybavení, aby si mohli opravy zajistit svépomocí. U klientů tím bude podpořen rozvoj jejich kompetencí při údržbě bytu i jejich motivace k jeho dlouhodobému udržení.

Projekt navazuje na realizovaný projekt Rapid Re-Housing, který umožnil 50 rodinám s dětmi získat smlouvu v obecním bytě. Drtivá většina rodin bydlí v těchto bytech již více než rok. Přítomnost často většího počtu dětí a nedostatečné finanční možnosti rodin, které nedovolují průběžné opravy, způsobují větší míru opotřebení, než je obvyklé. Rodiny vyjadřují potřebu byty udržovat v dobrém stavu, mnoho oprav zvládají svépomocí a hlavní bariérou pro kvalitní bydlení je nedostatek finančních prostředků na nákup materiálu. Finanční příspěvek na materiál (barvy, maltové směsi, tmely, kování atp.) pomůže nejen udržet pro rodiny s dětmi bydlení v běžném standardu, ale současně i zvýší kompetence rodin při správě bytu, na jehož zvelebování se sami podílí. Projektem bude minimalizována možnost ukončení nájemní smlouvy z důvodu opotřebení bytu. IQ Roma servis, z.s. může rodinám zapůjčit potřebné nářadí (nářadí, malířské vybavení atd.) a podpořit rodinu při samotné opravě formou působení sociálních pracovníků v jednotlivých rodinách.

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Led

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace:
1.1.2018 - 31.12.2021
Donátoři:
JMK
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

                   Forma poskytování sociální služby:

-            terénní

-            ambulantní

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky