Program Pro Pěstouny

P

osláním Programu Pro Pěstouny je podporovat pěstouny a jejich rodiny ve vytváření příznivého prostředí pro dítě v pěstounské péči, které respektuje zájmy a blaho dítěte. Toto poslání program naplňuje prostřednictvím poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti péče o děti a podporováním kontaktu dítěte s biologickými rodiči a širší rodinou. Program je určen pro pěstounské rodiny z Brna.

Program pro pěstouny poskytuje dále poradenství v oblasti zadluženosti, bydlení a takových životních situací, jejichž řešení je předpokladem pro vhodnou péči o dítě. V jiných situacích, jejichž řešení nesouvisí s péčí o dítě, pracovníci poskytují základní poradenství a zprostředkují další odborné služby.

Více informací o programu:

Kdo je klientem Programu pro pěstouny?

Program pro pěstouny je určen pro děti v příbuzenské pěstounské péči a jejich pěstouny, které mají s organizací IQ Roma servis uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Nabídku programu může s ohledem na charakter nabídky a kapacitu pracovníka využít také širší příbuzenstvo kolem dítěte a pěstouna, pokud je to v zájmu dítěte.

Dítě má právo se na pracovníky IQ Roma servisu obrátit vždy, pokud se domnívá, že jsou nebo by v budoucnu mohla být jeho práva ohrožena (dle § 8 zákona o sociálně právní ochraně dětí).

Osoba kolem dítěte a pěstouna (např. další pečující osoba o dítě, příbuzný či známý rodiny), která nespadá do cílové skupiny Programu pro pěstouny, a která se ocitla v tíživé sociální situaci, se může obrátit na ostatní služby organizace – o konkrétní nabídce a možnostech služby bude pracovníky organizace informována.

Klientem Programu pro pěstouny není:

 1. Zájemce o svěření dítěte do pěstounské péče či jiní pěstouni z Brna, kteří mají uzavřenou Dohodu s jinou organizací, dále zájemci žijící mimo Brno.
  Tito zájemci však mohou využít další služby organizace.
 2. Biologický rodič dítěte. Spolupráce s biologickým rodičem je omezená pouze na podporu při zprostředkování asistovaného setkání s dítětem nebo podpory komunikace dítěte s ním (možnost zprostředkování návštěvy, podpora písemné komunikace apod.).
  Tento zájemce však může využít další služby organizace.
 3. Zájemce o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, který není ochoten respektovat základní pravidla této dohody, potřebné pro úspěšné naplňování jejich cílů.
  Tento zájemce má však možnost se na nás v budoucnu v případě, že je ochoten tato pravidla a podmínky přijmout.
 4. Zájemce o služby, které neposkytujeme.
  Těmto zájemcům však vždy poskytneme základní poradenství, zprostředkujeme jiné odborné služby.

Jaké cíle má Program pro pěstouny?

Spolupráci s pěstounskými rodinami, vymezenou dle zákona Dohodou o výkonu pěstounské péče, směřujeme k naplnění těchto cílů:

 1. Je posilováno zdravé sebepojetí dítěte, dítě žije plnohodnotným životem navzdory jeho prožité minulosti.
 2. Dítě se vyvíjí ve zdravém a pro něho bezpečném prostředí
 3. Dítě je respektováno jako individualita se svými specifickými potřebami.
 4. Dítě se rozvíjí a vzdělává a zvyšuje si tak šance na jeho důstojné profesní uplatnění ve společnosti.
 5. Dítě vyrůstá v podnětném prostředí, které ho začleňuje do širší majoritní společnosti. Dítě udržuje kontakt i s vrstevníky z majoritní společnosti.
 6. Dítě udržuje pravidelný kontakt se svými biologickými rodiči za předpokladu, že to je pro něj a jeho vývoj bezpečné.
 7. Pěstouni uplatňují ve výchově dítěte vhodné výchovné metody.
 8. Vzdělávání pěstounů vede ke zvyšování rodičovských dovedností uplatňovaných při výchově svěřených dětí.

Činnosti, které vykonáváme na základě pověření

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona o SPOD.
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověření osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona o SPOD), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f zákona o SPOD).
 3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD.

V roce 2014 jsme rozvíjeli naši spolupráci s 8 pěstounskými rodinami podle nové legislativy. Jedná se o spolupráci při výkonu dohod pěstounské péče, pod vedením Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, referát náhradní rodinné péče).

S pěstouny jsme se v povinném vzdělávání zaměřovali na témata péče o děti se specifickými potřebami a zvládání krizových situací v péči o děti. Konkrétně jsme připravili tyto kurzy:

 • Diskuze o inkluzivním vzdělávání s projekcí filmu Všichni spolu, (lektorka: koordinátorka programu pro pěstouny)
 • Dítě s ADHD a ADD - Dítě živé a nesoustředěné (lektorka: Mgr. Gabriela Vykypělová)
 • Základy práva pro rodinu (lektorka: Mgr. Anna Maixnerová)
 • Zdravé stravování a výživa dětí (lektorka: Mgr. Veronika Březková)
 • Závislosti v rodině (lektor: Mgr. Pavel Nepustil, PhD.)
 • Mýty a fakta ve výživě (lektorka: Mgr. Veronika Březková)
 • Základy finanční gramotnosti aneb Jak nedostat rodinu do problémů (lektorky: Mgr. Iveta Kapusnicová a Silvie Elsnerová)
 • EEG biofeedback (lektorka: Mgr. Andrea Macháčová)

U jiných organizací jsme zajistili pro pěstouny školení:

 • Dospívání a náhradní rodičovství
 • Hranice ve výchově
 • Emoční hygiena

​Snažíme se rovněž o sblížení našich spolupracujících pěstounů. Proto nabízíme možnosti předávání praktických rad v jejich vytvářející se komunitě.

V roce 2014 jsme měli 3 společná setkání pěstounů s dětmi:

 • komunikace pěstounů se školou (jsme prostředníci při komunikaci se školou),
 • zprostředkování doučování, volnočasových aktivit, nabídky letních táborů, předškolní příprava,
 • nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u starších),
 • zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny, stabilizace finanční situace pěstounských rodin
 • žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěstounské péči,
 • rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami chování a navržení výchovných postupů u pěstouna s ohledem na potřeby dítěte,
 • nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u starších),
 • zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny, stabilizace finanční situace pěstounských rodin
 • žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěstounské péči,
 • rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami chování a navržení výchovných postupů u pěstouna s ohledem na potřeby dítěte.
 • v letním období (výměna zkušeností, zhodnocení školního roku, reflexe vzdělávání pěstounů),
 • 25. října 2014 - společný celodenní výlet pěstounských rodin vlakem do Zooparku a Dinoparku Vyškov,
 • Vánoce u nás doma aneb Rodinné tradice - vánoční setkání pěstounů s dětmi, povídání o tradicích v pěstounských rodinách a prožívání příchodu Vánoc.

Nejčastěji jsme s pěstouny řešili témata:

 • komunikace pěstounů se školou (jsme prostředníci při komunikaci se školou),
 • zprostředkování doučování, volnočasových aktivit, nabídky letních táborů, předškolní příprava,
 • nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u starších),
 • zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny, stabilizace finanční situace pěstounských rodin
 • žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěstounské péči,
 • rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami chování a navržení výchovných postupů u pěstouna s ohledem na potřeby dítěte,
 • nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u starších),
 • zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny, stabilizace finanční situace pěstounských rodin
 • žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěstounské péči,
 • rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami chování a navržení výchovných postupů u pěstouna s ohledem na potřeby dítěte..

Jakými principy se Program Pro Pěstouny řídí?

 1. Vytváříme prostor pro svobodné vyjádření dítěte.
 2. Podpora rodiny vychází primárně s cílů a potřeb dítěte a pěstouna, s ohledem na obecné zájmy a blaho dítěte.
 3. Podporujeme zdravé nastavení hranic v pěstounské rodině a rozvinutí zdravých ambicí dítěte v oblasti vzdělávání a jiných zájmových činností dítěte.
 4. Podporujeme inkluzivní způsoby podpory, tzn. takové, které dítě a širší rodinu začleňují do majoritní společnosti.
 5. Podporujeme využívání přirozených zdrojů pěstounské rodiny, aktivní a samostatný přístup rodiny ke zlepšení své životní situace.
 6. Podporujeme upevňování vztahů dítěte s biologickým rodičem. Pěstounství je pro zdravé rozvíjení dítěte pouze dočasným prostorem.
 7. Jsme prostředníkem mezi pěstounskou rodinou a dalšími institucemi, přičemž vždy hájíme práva dítěte.
 8. Povinné vzdělávání pěstounů je prostorem pro vlastní rozvoj pěstouna a ulehčení obtížných situací spojených s péčí o svěřené dítě.

Jaká mají klienti Programu Pro Pěstouny práva?

 

dítě má právo na:

 1. vývoj ve zdravém a bezpečném prostředí
 2. svěřit se pracovníkovi bez vědomí dalších osob (např. pěstouna)
 3. kontakt se svým biologickým rodičem a původní rodinou, pokud je to v jeho zájmu (a rodič není zbaven rodičovských práv)
 4. kvalitní vzdělání a podnětné výchovné prostředí pro dítě
 5. právo na rozvíjení svých zájmů, právo na odpočinek

 

společná práva pro dítě i pěstouna – právo na:

 1. důstojné a rovnocenné zacházení
 2. soukromí (jednotlivce, tak i rodiny)
 3. dodržování mlčenlivosti a ochrany osobních údajů
 4. individuální přístup zohledňují specifické potřeby dítěte, rodiny
 5. svobodné vyjádření vlastního názoru a rozhodnutí
 6. vlastní identitu (etnickou, náboženskou apod.)
 7. poskytnutí informací, nahlédnutí do materiálů, jež souvisí s osobou pěstouna a dítěte v pěstounské péči.
 8. vyjádření nesouhlasu s pracovními postupy, jednáním pracovníka. Právo na přijetí stížnosti a její řádné vyhodnocení.
 9. změnu pracovníka či jeho jednání. Právo odmítnout nabízenou pomoc pracovníka či ukončení spolupráce (Dohody o výkonu pěstounské péče) s organizací bez udání důvodů.
 10. odbornou pomoc pracovníka a zastoupení v případě jeho nepřítomnosti
 11. bezplatné služby

 

Specifická práva pěstouna v rámci uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče:

 1. právo na nezbytnou pomoc v zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě (tzv. pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě);
 2. právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti (tzv. respitní pomoc) přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let;
 3. právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců;
 4. právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti vzdělávání v rámci zákonné povinnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě;
 5. právo na pomoc při plnění povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, včetně práva na pomoc při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.

 

Podávání stížností a podnětů

Chcete-li podat stížnost na kvalitu služeb Programu pro pěstouny nebo naopak vyjádřit Vaší spokojenost s našimi službami, můžete postupovat některým z následujících způsobů:

Osobně či telefonicky:
 • u jakéhokoliv pracovníka IQ Roma servisu
  (zkontaktovat pracovníka můžete přes pracovníka/ či recepci v poradně nebo v 1. patře.
  +420 543 213 310)
 • u vedoucího Programu pro Rodiny: Mgr. Hana Vávrová (tel. +420 730 894 675), Vranovská 45, 614 00 Brno, objednat se můžete rovněž na recepci)
 • u ředitele organizace: Petra Máčala (tel. +420 775 867 361); Vranovská 45, 614 00 Brno, objednat se můžete rovněž na recepci v 1. patře)

 

Písemně:
 • Váš podnět sepište (je možno použít Formulář stížností dostupný na recepci) a vhoďte do schránky důvěry v čekárně poradny, případně u vchodu do organizace nebo
 • odevzdejte do rukou pracovníka na recepci
 • podnět můžete rovněž poslat na adresu: IQ Roma servis, Vranovská 45, 614 00 Brno
 • nebo na e-mail: iqrs@iqrs.cz

 

Čím konkrétněji Vaši stížnost popíšete, tím lépe ji budeme moci vyhodnotit a navrhnout opatření pro další zlepšení kvality naší služby.
V případě podání anonymní stížnosti (bez uvedení jména a kontaktních údajů na Vás) naši odpověď pro Vás vyvěsíme na nástěnce v čekárně poradny.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je max. 30 dnů. Lhůtu se však snažíme vyřídit v co nejbližší době. V odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o 30 dnů, o tomto je stěžovatel/ka pokud možno informován/a.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete odvolat na následující orgány, instituce, organizace:

 • Ombudsman / Veřejný ochránce práv
  kontakt: Údolní 39, 602 00 Brno tel.: +420 542 542 888
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
  kontakt: Jihomoravský kraj, Odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel.: +420 541 651 131, e-mail: osv@kr-jihomoravsky.cz
 • Český helsinský výbor
  kontakt: Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 221 142 nebo 602 646 940, e-mail: info@helcom.cz
 • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
  kontakt: Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, 110 00 Praha 1, tel.: +420 296 153 225, e-mail: posta@vlada.cz

 

V případě jakýchkoliv dotazů k podávání podnětů na kvalitu našich služeb se na nás obraťte. Děkujeme za Vaše přispění ke kvalitě našich služeb!

Program Pro pěstouny je pověřenou osobou podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pracovníci tohoto programu jsou povinni se při poskytování podpory rodinám v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče řídit tzv. standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Postupování v souladu s těmito standardy přispívá k vyšší kvalitě nabízené služby. Máte-li zájem se dozvědět, jak Program pro pěstouny konkrétně funguje, neváhejte a obraťte se na nás.

 • Na jaké otázky Vám mohou standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí odpovědět?
  (kliknutím na obrázek zvětšíte jeho zobrazení)

 • Kdo Vám rád na tyto otázky odpoví či umožní nahlédnout do konkrétních dokumentů, které se jimi podrobněji věnují:
  Bc. Pamela Marková - klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny
  Kontakt: pamela.markova@iqrs.cz ; tel.: 775 867 364

Aktuálně máme volnou kapacitu, máte-li tedy zájem o naše služby, můžete se na nás obrátit!

Jak nás zkontaktovat?

 • Osobně, prostřednictví recepce v poradně v přízemí budovy na Vranovské 45 v Brně, která Vám zprostředkuje kontakt s pracovníkem programu (provozní doba poradny: po-čt: 8:00-16:00)
 • Telefonicky:
  543 213 310 (recepce)