Registrované sociální služby

H
lavní činností zapsaného spolku IQ Roma servis je přímá práce s klienty poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením (v souladu s posláním a zaměřením organizace především lidem romského původu), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji sami řešit.

Služby jsou poskytovány zdarma. Jejich využívání ze strany klientů je dobrovolné a závisí na jejich zájmu o aktivní podílení se na zlepšení své situace a o rozvoj vlastních kompetencí.

Registrované služby
dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., z. o sociálních službách

 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zobrazit více informací

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 8326775
Název služby: PRO MLADÉ

 • PRO MLADÉ Brno
  Vedoucí zařízení: Mgr. Hana Kochtíková (hana.kochtikova@iqrs.cz, tel. +420 730 894 675)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Klub

Pondělí

15:00 – 18:00

Úterý

15:00 – 18:00

Středa

15:00 – 18:00

Čtvrtek

15:00 – 18:00


Vzdělávací aktivity

Pondělí

15:00 – 18:00

Úterý

15:00 – 18:00

Středa

15:00 – 18:00

Čtvrtek

15:00 – 18:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby (tzv. „Plácky“):

Březen – červen, září - říjen

Pondělí

14:00 – 18:00

Úterý

14:00 – 18:00

Středa

14:00 – 18:00

Čtvrtek

14:00 – 18:00

Pátek

14:00 – 18:00


Červenec - srpen

Pondělí

14:00 – 20:00

Úterý

14:00 – 20:00

Středa

14:00 – 20:00

Čtvrtek

14:00 – 20:00

Pátek

14:00 – 20:00


Poslání

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6 - 26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti.


Cíle

 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch romských dětí a mládeže.
 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů.
 • Působit preventivně a osvětově v rizikových oblastech.
 • Zmocňovat mládež k zodpovědné a úspěšné seberealizaci (vymanění se ze sociálního vyloučení)
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty.
 • Pozitivní obraz, hrdost a občanská angažovanost klientů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 až 26 let, zejména Romové ohrožení, nebo reálně trpící nepříznivou sociální situací. To pro nás znamená, že jsou ohroženy některým z následujících faktorů:

 • bydliště v sociálně vyloučených lokalitách (tj. v místě se zvýšeným počtem heren, vyšší mírou kriminality, výskytem drog, prostituce, snadného přístupu k alkoholu a cigaretám) nebo častý kontakt s těmito problémy;
 • nepodnětné sociální a rodinné prostředí/nedostatečný prostor pro rozvoj, učení se, malá podpora ze strany rodiny;
 • snížené možnosti kvalitního trávení volného času a zapojení se do nabídky běžných, komerčních aktivit/méně možností trávení volného čas, které neohrožují zdraví, bezpečí a další rozvoj dětí, nedostatek peněz na běžné kroužky;
 • ztížené podmínky a prostor k navazování přátelských vztahů s vrstevníky z většinové společnosti/málo možností navázat přátelské vztahy mimo romskou komunitu;
 • obtíže při dosahování kvalitního vzdělání a v přístupu k němu (předčasné ukončování školní docházky, zhoršený prospěch, nižší možnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání, vyšší míra absence, záškoláctví ad.);
 • ohrožení sociálně-patologickými jevy - užívání návykových látek a další závislosti (gambling), rizikový životní styl (prostituce, drobná kriminalita);
 • nižší ekonomický status rodiny, ohrožení chudobou/nedostatek peněz pro důstojný život.

Z hlediska principu komplexnosti mohou být zapojeni do procesu poskytování služeb pro úspěšné řešení situace dítěte také rodiny klientů a pracovníci dalších souvisejících služeb (školy, další sociální služby, OSPOD, apod.).


Zásady poskytování služby

 • „Respektujeme tvůj názor.“
 • „Podporujeme tě v samostatném a odpovědném rozhodování.“
 • „Každého vnímáme v jeho jedinečnosti.“
 • „Hájíme tvá práva.“
 • „Společně objevujeme a podporujeme tvé silné stránky, plány a sny.“
 • „Společně s tebou vytváříme bezpečné prostředí.“
 • „Služby jsou ti poskytovány bezplatně.“

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je zájemce o službu seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem všech služeb je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro ambulantní i terénní formu poskytování služby je 45 klientů/ek.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Schránka je umístěna v klientském prostoru nízkoprahového zařízení na Vranovské 45.

Stížnost může být buď písemná, nebo ústní. Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45.

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz.

Ústně si lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby  je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby


Materiální a technické zabezpečení

Pro fungování nízkoprahového centra je zajištěno dostatečné materiální a technické zabezpečení. Vzhledem k široké škále nabízených aktivit je nízkoprahové centrum vybavené následujícími zařízeními:

Vranovská 45:

 • 3x učebna (psací stoly, židle, flipchart, knihy a učebnice, pevná linka),
 • klubové místnosti (klubovna 1: stoly, židle, pohovky, promítací plátno, DVD a CD
 • přehrávač, dataprojektor, , stolní fotbal, pingpongový stůl, 4 klientské PC a multifunkční zařízení, stolní hry, výtvarné a psací pomůcky; klubovna 2: stoly, židle, zrcadla, DVD přehrávač, promítací plátno, dataprojektor;
 • EEG biofeedback (počítače, stoly, technické vybavení),
 • počítačová učebna (počítače, židle, promítací plátno, dataprojektor, multifunkční zařízení),
 • poradna (stůl, psací stoly a PC pro pracovníky).

Svitavské nábřeží 2:

 • Venkovní oplocené hřiště, pomůcky pro sportovní aktivity (míče, florbalové pálky, badminton, atp.),
 • 2 stoly pro výtvarnou výchovu, židle, pomůcky pro výtvarné a tvořivé dílny.

Každý pracovník má k dispozici vlastní pracoviště vybavené PC a připojením k internetu. K dispozici je také multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, fax), telefon, diktafon. Pracovníci mají k dispozici knihovnu s odbornými materiály. Dále má pracovník k dispozici dostatečné množství kancelářských potřeb.

 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zobrazit více informací

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 7557383
Název služby: PRO RODINY
Vedoucí služby: Mgr. Denisa Sedláčková

Zařízení služby:

 1. PRO RODINY Brno

  Vedoucí zařízení:Mgr. Denisa Sedláčková (denisa.sedlackova@iqrs.cz, tel. +420 733 127 470)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO RODINY Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877) Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO RODINY Vyškov
  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Brno 

Pondělí

8:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 16:30

Středa

8:00 – 16:30 

Čtvrtek

8:00 – 16:30

 

 

Břeclav

Pondělí

8:00 – 16:00

Úterý

8:00 – 16:00

Středa

8:00 – 17:00 

Čtvrtek

8:00 – 12:00

 

Vyškov (2 dny v týdnu po dohodě s klienty, v tomto rozmezí)

Pondělí

9:00 – 17:00

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 17:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00


Poslání

Posláním SAS v Brně a obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Vyškov, Zastávka u Brna, Bučovice) je podporovat rodiny s dětmi převážně romského původu, které žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Tato služba zajišťuje komplexní podporu rodiny potřebnou pro zdravý rozvoj dítěte a dovedností rodiče v péči o něj, zejména pak aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žit tak spokojený a důstojný život v širší společnosti. Participace celé rodiny na řešení jednotlivých zakázek je zde vnímána jako dlouhodobější proces, přičemž důraz je kladen i na práci s jednotlivými členy rodin, skrze něž lze ovlivňovat rodinné prostředí jako celek.

Cíle

 • Posílit zdraví, rodičovské kompetence, nezávislost a vztahy rodin s nezletilými dětmi.
 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch dětí a mládeže.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty (prim. rodiny s dětmi).
 • Podpořit pozitivní obraz, hrdost a občanskou angažovanost Romů.

Cílová skupina

Službu mohou využívat rodiny s dětmi, především romské, které se dlouhodobě nacházejí v sociální situaci charakteristickou:

 • nepodnětným výchovným a vzdělávacím prostředím;
 • nedostatečnými a pro děti ohrožujícími podmínkami (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky);
 • potřebou podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí;
 • potřebou podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a nyní usilují o jeho návrat zpět);
 • nedostatkem finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů;
 • systémovými omezeními (např. nedostatečná spolupráce mezi institucemi, netransparentnost informací a pravidel veřejných institucí, nedostatek nabídek dostupného trávení volného času);
 • předsudky, diskriminací a rasismem.

Zásady poskytování

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle § 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování.

Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi. Do spolupráce jsou vždy zapojeni děti a minimálně jeden z rodičů (zákonný zástupce). Snažíme se zapojovat i další členy rodiny.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby je 15 klientů/ek.
Okamžitá kapacita terénní formy služby jsou 4 klienti/ky.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. S postupem podání stížnosti jsou zájemci o službu a klienti seznamováni ústně i formou letáku.

Stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně na adresu kteréhokoli zařízení nebo emailem iqrs@iqrs.cz

Popřípadě lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45 a na pobočce Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO RODINY Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Ústně lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Brno
Pracovište služby PRO RODINY Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027).

Ambulantní forma služby v Brně probíhá v přízemní (bezbariérový přístup) místnosti Centra pro rodiče s dětmi, které je vybaveno židlemi a stoly pro malé děti i dospělé, hračkami, knihami, PC s připojením k internetu, přebalovacím pultem. Přímo v centru je k dispozici toaleta pro klienty/ky.

Dále mají pracovníci k dispozici poradenské koutky pro zajištění soukromí a bezpečí pro vybrané tipy setkání s klienty. Tyto prostory jsou sdílené se službou Sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (PC učebny, multifunkční sál, …)

Administrativní zázemí pracovníků se nachází v přízemí budovy.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Břeclav, Tř. 1 Máje 39 je v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62 m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorech se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro všechna zařízení služby platí, že pracovníci mají k dispozici PC, telefon (např. pro jednání s institucemi), multifunkční zařízení (kopírka a tiskárna), připojení k internetu.

 
Terénní programy
Zobrazit více informací

Terénní programy

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Terénní programy
Identifikátor služby: 9648779
Název služby: PRO DOSPĚLÉ – terénní programy
Vedoucí služby: Mgr. Adam Fialík
Zařízení služby:

 1. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno

  Vedoucí zařízení: Mgr. Adam Fialík (adam.fialik@iqrs.cz, tel. +420 731 654 576)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877)
  Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov

  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00


Poslání

Posláním TP v Brně a obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Mikulov, Lanžhot, Vyškov, Bučovice, Zastávka u Brna) je minimalizovat rizika u osob, které žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Tato služba zajišťuje podporu za účelem zvýšení znalostí, dovedností a sebedůvěry klientů tak, aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žit tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.


Cíle

 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost Romů/ek.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro nízkopříjmové klienty/ky.
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty/kami.
 • Podporovat pozitivní obraz, hrdost a občanskou angažovanost Romů/ek.

Cílová skupina

Službu mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové/ky, kteří jsou ohroženi životem v sociálně vyloučených lokalitách a v důsledku toho neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou životní situaci sami, nebo jim toto sociální vyloučení hrozí. Jejich nepříznivá situace je charakteristická zejména obtížemi v následujících oblastech:

 • splácení dluhů;
 • ztráta bydlení nebo hledání nového;
 • lidsky nedůstojné podmínky bydlení;
 • stabilní uplatnění na trhu práce;
 • zajištění kvalitního vzdělávání a osobního rozvoje;
 • vztahy v rodině nebo sousedství;
 • překonání následků trestného činu nebo podobného jednání;
 • systémová omezení (např. nedostatečná spolupráce mezi institucemi, netransparentnost informací a pravidel veřejných institucí);
 • předsudky, diskriminace a rasismus.

Zásady poskytování

 

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle § 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi. V závislosti na charakteru zakázky je klient upozorněn na skutečnost, že z hlediska vyšší efektivity při jejím řešení by bylo vhodné zapojit do jejího řešení také další osoby (rodinné příslušníky, úředníky, další poskytovatele sociálních služeb atd.).

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta/ky i pracovníka/ce. Klient/ka může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník/ce na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka dlouhodobě a opakovaně nepodává pravdivé informace nebo zatajuje podstatné informace;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů/ek.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. S postupem podání stížnosti jsou zájemci o službu a klienti seznamováni ústně i formou letáku.

Stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně na adresu kteréhokoli zařízení nebo emailem: iqrs@iqrs.cz

Popřípadě lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy organizace na Vranovské 45, zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.

Ústně lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Služba terénního programu je poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů nebo formou doprovodů na instituce. Pro kontakt klienta s pracovníkem však lze také využít zázemí pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy

Brno
Pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027). Prostory, které využívají pracovníci/ice jako zázemí pro klientskou práci, sdílejí společně se službou sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci/ice i dalších prostor organizace (pro účely společných porad, školení apod.). V dalších prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic pro neklientskou práci.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav jsou v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro zajištění kvalitní terénní sociální práce mají pracovníci v administrativním zázemí na všech pracovištích k dispozici vlastní pracovní stůl a PC. V kanceláři je dále k dispozici multifunkční zařízení (tiskárna + kopírka), telefon. Pracovníci/ice mají služební mobilní telefon, aby mohli zakázky klientů/ek řešit efektivněji a rychleji), fax a připojení k internetu. Administrativní zázemí je vybaveno běžným kancelářským nábytkem a zamykatelnou skříní, která je nezbytná pro bezpečné uložení materiálů obsahující osobní údaje. Pracovníci/ice mají k dispozici dostatečné množství běžných kancelářských potřeb.

Zařízení služby (kromě Vyškova) jsou vybaveny knihovnou, která obsahuje odbornou literaturou z různých oblastí, aktualizovaná vydání zákonů apod. U pracovníků/ic terénního programu je kladen důraz na přípravu podkladů a pomůcek do terénu, neboť využívání administrativního zázemí není vzhledem k charakteru práce natolik flexibilní