Registrované sociální služby

H
lavní činností zapsaného spolku IQ Roma servis je přímá práce s klienty poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením (v souladu s posláním a zaměřením organizace především lidem romského původu), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji sami řešit.

Služby jsou poskytovány zdarma. Jejich využívání ze strany klientů je dobrovolné a závisí na jejich zájmu o aktivní podílení se na zlepšení své situace a o rozvoj vlastních kompetencí.

Registrované služby
dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., z. o sociálních službách

 
Odborné sociální poradenství
Zobrazit více informací

Odborné sociální poradenství

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Odborné sociální poradenství
Forma poskytování: Ambulantní
Identifikátor služby: 1375365
Název služby: PRO DOSPĚLÉ – sociální poradenství
Vedoucí služby: Miloslav Kavka
Zařízení služby:

 • PRO DOSPĚLÉ  - sociální poradna Brno

  Vedoucí zařízení: Miloslav Kavka (miloslav.kavka@iqrs.cz, tel. +420 774 224 510)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Úterý

12:00 – 16:00

Středa

8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00


Poslání

Pracovníci služby poskytují v městě Brně informace a podporu při řešení těžké sociální situace lidem ohroženým sociálním vyloučením, nebo sociálně vyloučeným, zejména lidem romského původu a jejich rodinám.

Usilujeme o zlepšení nebo vyřešení jejich problémů či nepříznivé životní situace a zaměřujeme se přitom na to, aby skutečnost, že je člověk sociálně vyloučený, nebo Rom, nebyla komplikací v jeho životě nebo v životě jeho dětí.


Cíle

 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů/ek
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty/kami.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty, Pozitivní obraz, hrdost a občanská angažovanost Romů/ek.

Cílová skupina

Služby odborného sociálního poradenství mohou využít osoby starší 15 let, zejména Romové, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mají možnost navštívit poradnu. Nepříznivou sociální situací je chápáno následující:

 • ztížený přístup k veřejně dostupným službám (právní pomoc, bydlení na komerčním trhu s nemovitostmi)
 • hrozí u něj zhoršení stávající situace
 • čelí kumulaci situací spojených s dlouhodobou nezaměstnaností, nemožností najít bydlení či neschopností plnit svoje závazky.
 • nemá kompetence nebo zázemí k tomu, aby tyto situace zvládal svými vlastními silami.

Zásady poskytování

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Vstup klienta/ky do služby
Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem všech služeb je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství). Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, není možné službu poskytnout; vždy je však poskytnuto základní poradenství. V případě zájemce/kyně o službu, který/á nespadá do cílové skupiny služby terénního programu, poskytne pracovník/ce základní poradenství a předá, resp. zprostředkuje kontakt na vhodnou instituci (za tím účelem jsou v poradně k dispozici adresáře poskytovatelů sociálních a dalších návazných služeb ve městě Brně a Jihomoravském kraji).


Ukončení poskytování služby

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta/ky i pracovníka/ce. Klient/ka může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník/ce na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka dlouhodobě a opakovaně nepodává pravdivé informace nebo zatajuje podstatné informace;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy jsou 4 klienti/ky.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby.

Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně. Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45.

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz.

Ústně si lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucí/mu služby. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele/ku organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby


Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zařízení služby má celkovou rozlohu 70,67 m2 (poradna 41,5 m2, čekárna s dětským koutkem – 12,7 m2, právní poradna – 18,3 m2, důvěrné poradenské kouty – 12,4m2).

Pro zajištění kvalitního sociálně-právního poradenství mají pracovníci k dispozici aktualizovaná vydání zákonů a program ASPI. Knihovna sdružení je vybavena odbornou literaturou z různých oblastí, kterou pracovník může využívat k samostudiu i během konzultací s klientem. Kromě odborných materiálů má pracovník k dispozici dostatečné množství kancelářských potřeb, které jsou pro kvalitní poskytování sociálního poradenství také významné.

Sociální pracovníci mají k realizaci služby dostupné dostatečné technické zabezpečení. V poradně na Vranovské 45 je pro poradenství vybudován důvěrný poradenský kout, kde je pracovní stůl s PC a stůl pro jednání s klientem. Další poradenští pracovníci mají vlastní pracovní stůl s PC. Pracovníci mají k dispozici telefon (např. pro jednání s institucemi), multifunkční zařízení (kopírka a tiskárna), fax, připojení k internetu, diktafon.

 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zobrazit více informací

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 8326775
Název služby: PRO MLADÉ

 • PRO MLADÉ Brno
  Vedoucí zařízení: Miloslav Kavka (miloslav.kavka@iqrs.cz, tel. +420 774 224 510)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Klub

Pondělí

15:00 – 18:00

Úterý

15:00 – 18:00

Středa

15:00 – 18:00

Čtvrtek

15:00 – 18:00


Vzdělávací aktivity

Pondělí

15:00 – 18:00

Úterý

15:00 – 18:00

Středa

15:00 – 18:00

Čtvrtek

15:00 – 18:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby (tzv. „Plácky“):

Březen – červen, září - říjen

Pondělí

14:00 – 18:00

Úterý

14:00 – 18:00

Středa

14:00 – 18:00

Čtvrtek

14:00 – 18:00

Pátek

14:00 – 18:00


Červenec - srpen

Pondělí

14:00 – 20:00

Úterý

14:00 – 20:00

Středa

14:00 – 20:00

Čtvrtek

14:00 – 20:00

Pátek

14:00 – 20:00


Poslání

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6 - 26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti.


Cíle

 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch romských dětí a mládeže.
 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů.
 • Působit preventivně a osvětově v rizikových oblastech.
 • Zmocňovat mládež k zodpovědné a úspěšné seberealizaci (vymanění se ze sociálního vyloučení)
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty.
 • Pozitivní obraz, hrdost a občanská angažovanost klientů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 až 26 let, zejména Romové ohrožení, nebo reálně trpící nepříznivou sociální situací. To pro nás znamená, že jsou ohroženy některým z následujících faktorů:

 • bydliště v sociálně vyloučených lokalitách (tj. v místě se zvýšeným počtem heren, vyšší mírou kriminality, výskytem drog, prostituce, snadného přístupu k alkoholu a cigaretám) nebo častý kontakt s těmito problémy;
 • nepodnětné sociální a rodinné prostředí/nedostatečný prostor pro rozvoj, učení se, malá podpora ze strany rodiny;
 • snížené možnosti kvalitního trávení volného času a zapojení se do nabídky běžných, komerčních aktivit/méně možností trávení volného čas, které neohrožují zdraví, bezpečí a další rozvoj dětí, nedostatek peněz na běžné kroužky;
 • ztížené podmínky a prostor k navazování přátelských vztahů s vrstevníky z většinové společnosti/málo možností navázat přátelské vztahy mimo romskou komunitu;
 • obtíže při dosahování kvalitního vzdělání a v přístupu k němu (předčasné ukončování školní docházky, zhoršený prospěch, nižší možnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání, vyšší míra absence, záškoláctví ad.);
 • ohrožení sociálně-patologickými jevy - užívání návykových látek a další závislosti (gambling), rizikový životní styl (prostituce, drobná kriminalita);
 • nižší ekonomický status rodiny, ohrožení chudobou/nedostatek peněz pro důstojný život.

Z hlediska principu komplexnosti mohou být zapojeni do procesu poskytování služeb pro úspěšné řešení situace dítěte také rodiny klientů a pracovníci dalších souvisejících služeb (školy, další sociální služby, OSPOD, apod.).


Zásady poskytování služby

 • „Respektujeme tvůj názor.“
 • „Podporujeme tě v samostatném a odpovědném rozhodování.“
 • „Každého vnímáme v jeho jedinečnosti.“
 • „Hájíme tvá práva.“
 • „Společně objevujeme a podporujeme tvé silné stránky, plány a sny.“
 • „Společně s tebou vytváříme bezpečné prostředí.“
 • „Služby jsou ti poskytovány bezplatně.“

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je zájemce o službu seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem všech služeb je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro ambulantní i terénní formu poskytování služby je 45 klientů/ek.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Schránka je umístěna v klientském prostoru nízkoprahového zařízení na Vranovské 45.

Stížnost může být buď písemná, nebo ústní. Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45.

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz.

Ústně si lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby  je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby


Materiální a technické zabezpečení

Pro fungování nízkoprahového centra je zajištěno dostatečné materiální a technické zabezpečení. Vzhledem k široké škále nabízených aktivit je nízkoprahové centrum vybavené následujícími zařízeními:

Vranovská 45:

 • 3x učebna (psací stoly, židle, flipchart, knihy a učebnice, pevná linka),
 • klubové místnosti (klubovna 1: stoly, židle, pohovky, promítací plátno, DVD a CD
 • přehrávač, dataprojektor, , stolní fotbal, pingpongový stůl, 4 klientské PC a multifunkční zařízení, stolní hry, výtvarné a psací pomůcky; klubovna 2: stoly, židle, zrcadla, DVD přehrávač, promítací plátno, dataprojektor;
 • EEG biofeedback (počítače, stoly, technické vybavení),
 • počítačová učebna (počítače, židle, promítací plátno, dataprojektor, multifunkční zařízení),
 • poradna (stůl, psací stoly a PC pro pracovníky).

Svitavské nábřeží 2:

 • Venkovní oplocené hřiště, pomůcky pro sportovní aktivity (míče, florbalové pálky, badminton, atp.),
 • 2 stoly pro výtvarnou výchovu, židle, pomůcky pro výtvarné a tvořivé dílny.

Každý pracovník má k dispozici vlastní pracoviště vybavené PC a připojením k internetu. K dispozici je také multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, fax), telefon, diktafon. Pracovníci mají k dispozici knihovnu s odbornými materiály. Dále má pracovník k dispozici dostatečné množství kancelářských potřeb.

 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zobrazit více informací

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 7557383
Název služby: PRO RODINY
Vedoucí služby: Miloslav Kavka

Zařízení služby:

 1. PRO RODINY Brno

  Vedoucí zařízení: Miloslav Kavka (miloslav.kavka@iqrs.cz, tel. +420 774 224 510)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO RODINY Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877) Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO RODINY Vyškov
  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Brno 

Pondělí

8:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 16:30

Středa

8:00 – 16:30 

Čtvrtek

8:00 – 16:30

 

 

Břeclav

Pondělí

8:00 – 16:00

Úterý

8:00 – 16:00

Středa

8:00 – 17:00 

Čtvrtek

8:00 – 12:00

 

Vyškov (2 dny v týdnu po dohodě s klienty, v tomto rozmezí)

Pondělí

9:00 – 17:00

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 17:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00


Poslání

Posláním SAS v Brně a obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Vyškov, Zastávka u Brna, Bučovice) je podporovat rodiny s dětmi převážně romského původu, které žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Tato služba zajišťuje komplexní podporu rodiny potřebnou pro zdravý rozvoj dítěte a dovedností rodiče v péči o něj, zejména pak aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žit tak spokojený a důstojný život v širší společnosti. Participace celé rodiny na řešení jednotlivých zakázek je zde vnímána jako dlouhodobější proces, přičemž důraz je kladen i na práci s jednotlivými členy rodin, skrze něž lze ovlivňovat rodinné prostředí jako celek.

Cíle

 • Posílit zdraví, rodičovské kompetence, nezávislost a vztahy rodin s nezletilými dětmi.
 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch dětí a mládeže.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty (prim. rodiny s dětmi).
 • Podpořit pozitivní obraz, hrdost a občanskou angažovanost Romů.

Cílová skupina

Službu mohou využívat rodiny s dětmi, především romské, které se dlouhodobě nacházejí v sociální situaci charakteristickou:

 • nepodnětným výchovným a vzdělávacím prostředím;
 • nedostatečnými a pro děti ohrožujícími podmínkami (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky);
 • potřebou podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí;
 • potřebou podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a nyní usilují o jeho návrat zpět);
 • nedostatkem finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů;
 • systémovými omezeními (např. nedostatečná spolupráce mezi institucemi, netransparentnost informací a pravidel veřejných institucí, nedostatek nabídek dostupného trávení volného času);
 • předsudky, diskriminací a rasismem.

Zásady poskytování

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle § 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování.

Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi. Do spolupráce jsou vždy zapojeni děti a minimálně jeden z rodičů (zákonný zástupce). Snažíme se zapojovat i další členy rodiny.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby je 15 klientů/ek.
Okamžitá kapacita terénní formy služby jsou 4 klienti/ky.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. S postupem podání stížnosti jsou zájemci o službu a klienti seznamováni ústně i formou letáku.

Stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně na adresu kteréhokoli zařízení nebo emailem iqrs@iqrs.cz

Popřípadě lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45 a na pobočce Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO RODINY Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Ústně lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Brno
Pracovište služby PRO RODINY Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027).

Ambulantní forma služby v Brně probíhá v přízemní (bezbariérový přístup) místnosti Centra pro rodiče s dětmi, které je vybaveno židlemi a stoly pro malé děti i dospělé, hračkami, knihami, PC s připojením k internetu, přebalovacím pultem. Přímo v centru je k dispozici toaleta pro klienty/ky.

Dále mají pracovníci k dispozici poradenské koutky pro zajištění soukromí a bezpečí pro vybrané tipy setkání s klienty. Tyto prostory jsou sdílené se službou Sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (PC učebny, multifunkční sál, …)

Administrativní zázemí pracovníků se nachází v přízemí budovy.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Břeclav, Tř. 1 Máje 39 je v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62 m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorech se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro všechna zařízení služby platí, že pracovníci mají k dispozici PC, telefon (např. pro jednání s institucemi), multifunkční zařízení (kopírka a tiskárna), připojení k internetu.

 
Terénní programy
Zobrazit více informací

Terénní programy

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Terénní programy
Identifikátor služby: 9648779
Název služby: PRO DOSPĚLÉ – terénní programy
Vedoucí služby: Miloslav Kavka
Zařízení služby:

 1. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno

  Vedoucí zařízení: Miloslav Kavka (miloslav.kavka@iqrs.cz, tel. +420 774 224 510)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877)
  Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov

  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00


Poslání

Posláním TP v Brně a obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Mikulov, Lanžhot, Vyškov, Bučovice, Zastávka u Brna) je minimalizovat rizika u osob, které žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Tato služba zajišťuje podporu za účelem zvýšení znalostí, dovedností a sebedůvěry klientů tak, aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žit tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.


Cíle

 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost Romů/ek.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro nízkopříjmové klienty/ky.
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty/kami.
 • Podporovat pozitivní obraz, hrdost a občanskou angažovanost Romů/ek.

Cílová skupina

Službu mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové/ky, kteří jsou ohroženi životem v sociálně vyloučených lokalitách a v důsledku toho neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou životní situaci sami, nebo jim toto sociální vyloučení hrozí. Jejich nepříznivá situace je charakteristická zejména obtížemi v následujících oblastech:

 • splácení dluhů;
 • ztráta bydlení nebo hledání nového;
 • lidsky nedůstojné podmínky bydlení;
 • stabilní uplatnění na trhu práce;
 • zajištění kvalitního vzdělávání a osobního rozvoje;
 • vztahy v rodině nebo sousedství;
 • překonání následků trestného činu nebo podobného jednání;
 • systémová omezení (např. nedostatečná spolupráce mezi institucemi, netransparentnost informací a pravidel veřejných institucí);
 • předsudky, diskriminace a rasismus.

Zásady poskytování

 

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle § 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi. V závislosti na charakteru zakázky je klient upozorněn na skutečnost, že z hlediska vyšší efektivity při jejím řešení by bylo vhodné zapojit do jejího řešení také další osoby (rodinné příslušníky, úředníky, další poskytovatele sociálních služeb atd.).

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta/ky i pracovníka/ce. Klient/ka může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník/ce na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka dlouhodobě a opakovaně nepodává pravdivé informace nebo zatajuje podstatné informace;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů/ek.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. S postupem podání stížnosti jsou zájemci o službu a klienti seznamováni ústně i formou letáku.

Stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně na adresu kteréhokoli zařízení nebo emailem: iqrs@iqrs.cz

Popřípadě lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy organizace na Vranovské 45, zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.

Ústně lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Služba terénního programu je poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů nebo formou doprovodů na instituce. Pro kontakt klienta s pracovníkem však lze také využít zázemí pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy

Brno
Pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027). Prostory, které využívají pracovníci/ice jako zázemí pro klientskou práci, sdílejí společně se službou sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci/ice i dalších prostor organizace (pro účely společných porad, školení apod.). V dalších prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic pro neklientskou práci.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav jsou v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro zajištění kvalitní terénní sociální práce mají pracovníci v administrativním zázemí na všech pracovištích k dispozici vlastní pracovní stůl a PC. V kanceláři je dále k dispozici multifunkční zařízení (tiskárna + kopírka), telefon. Pracovníci/ice mají služební mobilní telefon, aby mohli zakázky klientů/ek řešit efektivněji a rychleji), fax a připojení k internetu. Administrativní zázemí je vybaveno běžným kancelářským nábytkem a zamykatelnou skříní, která je nezbytná pro bezpečné uložení materiálů obsahující osobní údaje. Pracovníci/ice mají k dispozici dostatečné množství běžných kancelářských potřeb.

Zařízení služby (kromě Vyškova) jsou vybaveny knihovnou, která obsahuje odbornou literaturou z různých oblastí, aktualizovaná vydání zákonů apod. U pracovníků/ic terénního programu je kladen důraz na přípravu podkladů a pomůcek do terénu, neboť využívání administrativního zázemí není vzhledem k charakteru práce natolik flexibilní