Zjednodušené výběrové řízení na výběr dodavatele na komplexní zajištění evaluace projektu Návazná podpora zabydlených rodin programu Rapid Re-Housing v organizaci IQ Roma servis, z.s.

Datum výběrového řízení: 
Čt, 31/05/2018
Uzávěrka výběrového řízení: 
Čt, 31/05/2018 - 12

Zjednodušené výběrové řízení na výběr dodavatele na komplexní zajištění evaluace projektu Návazná podpora zabydlených rodin programu Rapid Re-Housing v organizaci IQ Roma servis, z.s.

 

Identifikace zadavatele a projektu

Název projektu: Návazná podpora zabydlených rodin programu Rapid Re- Housing

Zkrácený název projektu: Podpora zabydlených rodin

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007791

Realizátor projektu: IQ Roma servis, z.s.

Adresa/Sídlo: Vranovská 846/45, 614 00 Brno

Kontakt tel.: 543 213 310

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Menšíková

E-mail: projekty@iqrs.cz

IČ:  65341511

 

1. Zakázka

Cílem zakázky je zajistit kvalitní monitoring a evaluaci stanovených cílů projektu a jeho dílčích aktivit. Pro využití potenciálu nadhledu a objektivity externího subjektu bude aktivita realizována subdodavatelsky (evaluátorský subjekt bude vybrán na základě zjednodušeného výběrového řízení).

1. 1. Délka trvání zakázky

Komplexní zajištění evaluace projektu bude probíhat po celou dobu realizace projektu, který probíhá od dubna 2018 do března 2020.

1. 2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je nákup služeb u dodavatele, který komplexně zajistí evaluaci projektu Návazná podpora zabydlených rodin programu Rapid Re- Housing ve smyslu vyhodnocení efektivity aplikovaného modelu sociální práce formou formativní evaluace (průběžná a závěrečná evaluační zpráva), vyhodnocení dopadu projektové intervence na životní situaci podpořených rodin formou sumativní evaluace (závěrečná evaluační zpráva).

Cílem zadavatele je evaluace projektu z hlediska procesu a dopadu. Tzn. ověřit, do jaké míry odpovídá plánované fungování projektu skutečnosti a identifikovat okamžité dopady realizace projektu tj. formativní (procesní) evaluace. Dále posoudit, do jaké míry byly dosaženy plánované výsledky a dopady projektu a do jaké míry jsou dopady způsobeny projektem a do jaké míry jsou ovlivněny jinými faktory, tj. sumativní (dopadové evaluace). Cílem zadavatele je zajistit všestranné vyhodnocení realizovaného projektu.

Zadavatel nedefinuje metody a nástroje evaluace. Navržení jednotlivých evaluačních metod, s jejichž pomocí bude evaluace realizována je součástí nabídek jednotlivých dodavatelů a bude posouzena v rámci hodnotícího kritéria – kvalita nabídky.

Bližší informace o projektu zde: http://iqrs.cz/cs/projekty/podpora-zabydlenych-rodin

1. 3. Výstupy zakázky

Výstupy zakázky se rozumí:

- 1 Evaluační plán projektu

- 1 Průběžná evaluační zpráva projektu

- 1 Závěrečná evaluační zpráva projektu - vč. 1 Metodiky inovativních postupů sociální práce s ohroženými rodinami

Minimální požadavky na průběžnou evaluační zprávu:

  • Popis použité metodologie
  • Výsledky provedených šetření
  • Doporučení k optimalizaci realizace projektu

Minimální požadavky na závěrečnou evaluační zprávu:

  • Popis zpracování evaluace
  • Identifikace datových zdrojů
  • Odpovědi na evaluační otázky
  • Evaluační zjištění a jejich interpretace
  • Doporučení
  • Shrnutí – zkrácená verze zprávy o rozsahu max. 4 strany
  1. 4. Harmonogram a podrobnější popis zakázky

1– 2. měsíc realizace projektu - příprava evaluačního plánu projektu (vč. konkretizace evaluačních otázek, určení metodologie, nastavení systému monitoringu ukazatelů efektivity). Důraz bude kladen na využití participativního přístupu v nastavování evaluace, tedy zapojení realizátorů, spolupracujících subjektů i samotných rodin.

Evaluační plán projektu bude zpracována a předložena zadavateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

1. -  23. měsíc realizace projektu  - sběr dat dle nastaveného evaluačního plánu a kritérií měření efektivity, užití kvalitativních i kvantitativních metod (vč. hloubkových rozhovorů s rodinami - před vstupem a při ukončení spolupráce, anket v rámci práce se sousedstvím).

12. měsíc realizace projektu  - Průběžná evaluační zpráva - průběžné vyhodnocení pokroku v dosahování projektových cílů a evaluace podpůrných opatření ohrožených sousedství,  doporučení ke zlepšení pro další období a identifikace rizik.

24. měsíc realizace projektu - Závěrečná evaluační zpráva

- Evaluace efektivity metody práce - zhodnocení efektivity testovaného modelu soc. práce, vč. podmínek jeho další aplikovatelnosti, součástí bude „Metodika inovativních postupů sociální práce s ohroženým rodinami v bydlení";

- Evaluace dopadu - vyhodnocení dopadu projektu na CS a naplnění cílů v práci s ní - viz cíle projektu (vč. identifikace faktorů, které k naplnění vedly).

Případné připomínky zadavatele – do 10 pracovních dnů. Vypořádání připomínek – do 10 pracovních dnů od obdržení připomínek zadavatele.

1. 5. Odpovědnost dodavatele

Dodavatel - externí evaluátor (subjekt) je odpovědný za celou klíčovou aktivitu Monitoring a evaluace projektu a aplikovaných metod práce. Evaluátor bude po celou dobu projektu v úzké spolupráci s členy odborného týmu (ti budou zapojeni primárně pro podporu při sběru dat a zapojení cílové skupiny do evaluačních procesů) i s členy administrativního a koordinačního týmu (ti budou spolupracovat při zpracování a analýze dat).

Zástupce evaluátora se bude 1 x měsíčně účastnit schůzek celého realizačního týmu k reflexi operačního plánu projektu, jejíž součástí bude i agenda evaluačních procesů:

- kontrola správnosti monitoringu dat

- průběžné vyhodnocování plnění cílů

- plánování a vzájemná zpětná vazba na další evaluační procesy, vč. zhodnocení míry zapojování CS do evaluace projektu - hloubkové rozhovory s CS, skupinové rozhovory, ankety v rámci sousedství (evaluace podpůrných opatření sousedství).

Veřejná prezentace výstupů průběžné a závěrečné evaluační zprávy (tj. celkem 2 veřejné prezentace).

1. 6 Cena zakázky

Celková hodnota zakázky je stanovena maximálně na cenu 250 000 Kč (vč. DPH).

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

 

2. Obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude rozdělena do následujících částí:

2. 1. Popis dodavatele

I. Identifikace dodavatele (název firmy/subjektu, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, jméno statutárního zástupce/jednatele, jméno kontaktní osoby, kontakty na tyto osoby, vč. emailu).

II. Dodavatel musí předložit - prohlášení o odborné způsobilosti, zkušenosti s obdobným druhem zakázky formou seznamu realizovaných zakázek se stručným popisem zapojení dodavatele do zakázek.

III. Předložení čestného prohlášení uchazeče o tom, že na firmu/subjekt nebyl vyhlášen konkurz nebo nebylo proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo není v úpadku a likvidaci, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že nikdo, kdo vykonává funkci zástupce statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen pro trestní čin v souvislosti s předmětem podnikání uchazeče, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a na příspěvek státní politiky zaměstnanosti.

2. 2 Obsahová část

Kvalita nabídky bude hodnocena podle následujících parametrů:

Plán realizace

Harmonogram

Desing evaluace

Navržené metody evaluace

Nastavení spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem, způsob a četnost informování

Návrhy konkrétní podoby obsahu a struktury výstupů

Při navrhování metod a nástrojů evaluace bude pro hodnocení projektu využíván princip triangulace.

Výstupy evaluace musí být realizovány v souladu s Pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identity OPZ (kapitola 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemceopz), a to zejména kapitola 19. 3 Povinné prvky vizuální identity OPZ a jejich technické parametry.

2. 3. Finanční část

Dodavatel předloží zpracovanou cenovou nabídku do maximální celkové hodnoty uvedené v bodě 1. 6

Cenová nabídka bude obsahovat podrobné rozepsání položek na realizované aktivity.

2. 4. Přílohy

Volitelné přílohy dle uvážení přihlášeného subjektu.

 

3. Formální požadavky

Nabídka ze strany dodavatele musí splňovat následující požadavky:

a) musí být napsána v českém jazyce

b) bude obsahovat všechny požadované součásti dle bodu 2. Obsah nabídky

c) bude obsahovat datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

d) bude obsahovat jméno kontaktní osoby uchazeče, a to včetně e-mailové adresy a telefonního čísla

e) bude doručena elektronicky do 31. 5. 2018 do 12:00 na emailovou adresu: monika.mensikova@iqrs.cz

 

4. Hodnocení nabídky

4. 1. Hodnotící kritéria

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100. Nabídky budou posuzovány na základě níže uvedených kritérií:

- Předchozí zkušenosti uchazeče s obdobnou zakázkou – 20 b.

- Struktura a přiměřenost nabídkové ceny – 30 b.

- Navrhované metody a formy evaluace v souladu s požadavky uvedenými v této zakázce - 30 b.

- Navrhovaný harmonogram v souladu s požadavky uvedenými v této zakázce – 20 b.

 

5. Lhůty a termíny

5. 1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 5. 2018 v 12:00 hod.

5. 2. Písemné informování přihlášených o rozhodnutí

O rozhodnutí přidělení/nepřidělení zakázky dodavateli budou účastníci výběrového řízení vyrozuměni nejpozději do 04. 06. 2018 Zadavatel zakázky si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

 

Lokalita: 
Oblast výběrového řízení: 
Projekt: 
Podpora zabydlených rodin
Facebook Twitter Youtube More...