Program Pro Rodiny

V rámci PROGRAMU PRO RODINY zdarma poskytujeme registrovanou sociální službu Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Potřebujete poradit s výchovou svých malých pokladů? Potřebujete zlepšit podmínky a prostředí, kde Vaše děti vyrůstají? Přemýšlíte, kam zapsat dítě do školky/školy? Potřebujete podporu při hájení svých práv v oblasti péče, výchovy a vzdělávání Vašich dětí? Setkáváte se s předsudky, diskriminací a rasismem?

Obraťe se na pracovníky PROGRAMU PRO RODINY, rádi Vám pomůžou!

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině. Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce u Brna, Bučovicích a Lanžhotě.

Cíle naší práce:

 • Rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí 
 • Posílení zdravých vztahů v rodině a okolí 
 • Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže 
 • Podpora smyslu pro komunitu 
 • Podpora při dosahování oprávněných zájmů a práv 

 

V Brně realizujeme práci ve 2 týmech:

 

Program Pro Pěstouny

Centrum pro rodiče s dětmi

 • individuální plánování společně s klientem a ostatními odborníky a zprostředkování a koordinace návazných odborných služeb (OSPOD, škola, lékaři atd.)
 • poradenství v oblasti péče o dítě, vzdělávání, výchovy, návazně pak v  bydlení, hospodaření domácnosti
 • podpora připavenosti dětí na školu a výběru dobré školky a školy
 • podpora zdravých návyků a prevence
 • rodinná asistence intenzivní spolupráce v domácnostech, doprovázení rodiny
 • terapeutické konzultace individuální, párové i rodinné

Spolupráce s rodinami a pracovníky SPOD

Podporujeme jednotlivé členy rodiny tak, aby mohli využít své přirozené zdroje a rozvíjeli své kompetence v péči a výchově svých dětí. Usilujeme o to, aby rodina zůstala pohromadě, pokud to není pro fungování rodiny a zdravý vývoj jejích členů ohrožující.

Naše služby jsou určeny rodinám, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení a kde hrozí odebrání dítěte z rodiny. Současně podporujeme rodiny, kterým bylo již dítě odebráno a usilují o jeho návrat z ústavního zařízení, či rodiny, které potřebují podporu po návratu dítěte.
Tuto podporu nabízíme v úzké spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky.
Naše organizace je od roku 2007 pověřenou právnickou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

¨

V jakých případech nejčastěji přicházíme do kontaktu s rodinami – zpravidla se jedná o:

 • rodiny, které se sami obrátí na pracovníky IQ Roma servisu s prosbou o podporu
 • rodiny, kterým byla služba IQ Roma servisu nabídnuta přímo pracovníky OSPOD
 • rodiny, kterým byla služba IQ Roma servisu nařízena (dle § 12 ZSPOD)

 

 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zobrazit více informací

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou jí ohroženy. Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině. Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce u Brna, Bučovicích a Lanžhotě. 

Cíle

 • Rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí 
 • Posílení zdravých vztahů v rodině a okolí 
 • Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže 
 • Podpora smyslu pro komunitu 
 • Podpora při dosahování oprávněných zájmů a práv 

Cílová skupina

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi mohou využívat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které jsou ohroženi sociálně nepříznivou situací, kterou neumí nebo nemohou řešit sami. Nepříznivou sociální situací rozumíme zejména: 

 • potřebu zlepšení výchovného a vzdělávacího prostředí pro dítě; 
 • potřebu zlepšení nedostatečných a ohrožujících podmínek pro dítě  (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky); 
 • potřebu podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí; 
 • potřebu podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a nyní usilují o jeho návrat zpět), v komunikaci s institucemi; 
 • nedostatečnou spolupráci mezi institucemi; 
 • nedostatek finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů; nabídek dostupného trávení volného času dítěte; 
 • předsudky, diskriminace a rasismus.

Odbornou pomoc v rámci sociálně aktivizační služby nemůžeme poskytnout:

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

 • osobám, které se nepotýkají se sociálně nepříznivou situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním a cíli služby
 • v případě plné kapacity služby

Zásady poskytování

 • Vytváříme prostor pro svobodné vyjádření dítěte. Podpora rodiny vychází primárně z cílů a potřeb dítěte, s ohledem na obecné zájmy a blaho dítěte. Rodiny (dítě) mají právo požádat o svolání případové, interaktivní nebo rodinné konference.
 • Podporujeme zdravé vztahy v rodině a rozvinutí zdravých ambicí dítěte v oblasti vzdělávání a jiných zájmových činností dítěte.

 • Snažíme se o zajištění důvěrného prostředí pro společné jednání, Vaše informace jsou u nás v bezpečí. Výjimkou ze zásady mlčenlivosti je zákonná ohlašovací povinnost pracovníka vůči orgánům činným v trestním řízení a v případech ohrožení zdraví a bezpečí dítěte.
 • Podporujeme taková řešení, která Vám a Vašemu dítěti mohou pomoci žít důstojnější život v širší společnosti. Tím, kdo se nakonec rozhodne pro konkrétní řešení, jste Vy.

 • Děláme jen to, na čem se společně domluvíme. Snažíme se Vám poskytnout co nejkvalitnější služby.  
 • Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky (tzv. (case management).

 • Naše služby jsou bezplatné a dobrovolné

Průběh poskytování služby

Klient vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou. Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace. 

Při uzavírání dohody o poskytování služby SAS pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává: předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce), poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby, práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody), klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta). 

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán. Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce. V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění). 

Odmítnutí zájemce o službu

Pracovník má právo odmítnout zájemce na základě předem určených důvodů: 

a) Přání zájemce je v rozporu s vizí organizace a posláním služby. 

b) Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny. 

c) Přání zájemce je mimo zaměření a odbornost poskytované služby 

d) Odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů 

e) Se zájemcem byla dříve, v době kratší 6 měsíců před jeho aktuální žádostí o poskytnutí služby, ukončena dohoda z důvodů porušování povinností vyplývající z této dohody 

f) V dalších odůvodněných případech, kdy ze strany pracovníka je zvýšené riziko neprofesionálního poskytování služby (neschopnost zaujmout neutrální, nezaujatý postoj ke klientovi) 

Ukončení poskytování služby

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta i pracovníka. Klient může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník na základě těchto důvodů: 

a) Naplnění cílů spolupráce, pominutí důvodů spolupráce 

b) Změny cílů spolupráce, potřeby jiné odborné služby 

d) Opakované nedodržení podmínek dohody (povinností klienta), dojednaných kroků spolupráce (plánu) ze strany klienta 

d) Změny místa pobytu klienta mimo působení služby 

e) Nedostatek finančních či materiálních zdrojů služby  


Kapacita služby

Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům ambulantní formy služby, tedy v zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy služby je pro práci se skupinou nastavena na 55 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně, 20 v Břeclavi a 15 ve Vyškově.

Okamžitá maximální kapacita terénní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům terénní formy služby, tedy mimo zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita v terénní formě služby je pro práci se skupinou nastavena na 40 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně a 20 v Břeclavi.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně. 

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz, osobním předáním či vhozením do schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO RODINY – SAS Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO RODINY – SAS Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1. Případně lze zcela anonymně vhozením do schránky důvěry.

Ústně lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Poskytovatel je povinen stížnost vyhodnotit a sdělit stěžovateli nejpozději do 30 dnů od přijetí stížnosti, v odůvodněných případech do 60 dnů. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv).

Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Brno
Pracovište služby PRO RODINY Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027).

Ambulantní forma služby v Brně probíhá v přízemní (bezbariérový přístup) místnosti Centra pro rodiče s dětmi, které je vybaveno židlemi a stoly pro malé děti i dospělé, hračkami, knihami, PC s připojením k internetu, přebalovacím pultem. Přímo v centru je k dispozici toaleta pro klienty/ky.

Dále mají pracovníci k dispozici poradenské koutky pro zajištění soukromí a bezpečí pro vybrané tipy setkání s klienty. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (PC učebny, multifunkční sál, …)

Administrativní zázemí pracovníků se nachází v přízemí budovy.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Břeclav, Tř. 1 Máje 39 je v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62 m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorech se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro všechna zařízení služby platí, že pracovníci mají k dispozici PC, telefon (např. pro jednání s institucemi), multifunkční zařízení (kopírka a tiskárna), připojení k internetu.

 

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 7557383
Název službyPRO RODINY
Vedoucí služby: Mgr. Denisa Sedláčková

Zařízení služby:

 1. PRO RODINY Brno

  Vedoucí zařízení:Mgr. Denisa Sedláčková (denisa.sedlackova@iqrs.cz, tel. +420 733 127 470)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO RODINY Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877) Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO RODINY Vyškov
  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Brno

Pondělí

8:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 16:30

Středa

8:00 – 16:30

Čtvrtek

8:00 – 16:30

Břeclav

Pondělí

8:00 – 16:00

Úterý

8:00 – 16:00

Středa

8:00 – 17:00 

Čtvrtek

8:00 – 12:00

 

Vyškov (2 dny v týdnu po dohodě s klienty, v tomto rozmezí)

Pondělí

9:00 – 17:00

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 17:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00