Posláním Terénního programu je pomáhat lidem, především Romům a Romkám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

V běžném prostředí klientů podporujeme zvyšování znalostí, schopností, dovedností a sebedůvěry klientů pro řešení své životní situace, jejich zájmy a práva.

Podporujeme klienty v tom, aby mohli vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat své potřeby, předcházeli problémům, a žili spokojený a důstojný život ve společnosti.

IQ Roma servis, z. s. poskytuje terénní službu dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

INFORMACE O TERÉNNÍ SLUŽBĚ

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Terénní programy IQRS mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové a Romky, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, žijí v sociálně vyloučených lokalitách a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Pro její zvládnutí nemají v danou chvíli dostatek informací, dovedností a/nebo potřebují psychickou, sociální či materiální podporu.

Odbornou pomoc v rámci Terénních programů nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají s nepříznivou sociální situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme
 • v případě plné kapacity služby

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

Zásady poskytování služby Terénní programy IQRS

Při poskytování sociální služby Terénní programy naplňujeme zásady služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a principy sociální práce:

 • Zachování důstojnosti klienta, jeho práv a svobod
  • Pracovníci dbají při poskytování služby na dodržování práv, která jsou obsažena v Základní listině práv a svobod. Pracovníci zachovávají mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Služba je poskytována taktně a citlivě.
 • Individuální přístup ke klientovi a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb
  • Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému klientovi. Služba je poskytována na základě individuálně dohodnutých cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a následně přizpůsobovány aktuálním potřebám. Pracovníci respektují individuální zvyklosti a návyky klientů.
 • Přistupování ke klientům jako k rovnocenným partnerům
  • Pracovníci spolupracují s klienty jako s partnery. Poskytování služby je založeno na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. Při vyjednávání pracovníci vychází z možností a omezení služby a z potřeb, možností a schopností klienta.
 • Podpora vlastní aktivity
  • Klient je podporován v co největší možné aktivitě směřující ke změně v jeho životě. Pracovníci podporují klienta, aby pro něj co největší možnou měrou přispěl k dosažení cíle.
 • Podpora samostatnosti, nezávislosti a poskytování nezbytné úrovně podpory
  • Služby Terénního programu jsou služby vyžádané klienty v případech, kdy si samí nevědí rady. Během poskytování služby pracovníci vyhodnocují, co klient zvládá sám a v čem potřebuje podporu.
 • Respekt k rozhodnutím klienta
  • Klient se rozhoduje sám o svém vlastním životě na základě informací a podpory pracovníků. Služba nepřebírá nadměrnou zodpovědnost za klienty, otevírá s klientem téma rizik rozhodnutí / voleb.
 • Profesionalita
  • Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky – sociálními pracovníky, právníky, pracovníky v sociálních službách, …, kteří splňují zákonné kvalifikační požadavky.
 • Flexibilita
  • Služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.
 • Důvěra
  • Pracovníci Terénních programů zachovávají mlčenlivost, s informacemi od klientů zacházejí důvěrně a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Bezplatnost
  • Sociální služba Terénní programy je poskytována bezplatně.
 • Dobrovolnost
  • Každý zájemce o službu / klient se může rozhodnout, zda chce služeb TP IQRS využívat.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.

Klient vstupuje do služby dobrovolně.

Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby terénního programu (TP), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou.

Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.

Při uzavírání dohody o poskytování služby TP pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává:

 

▫️ předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce),

▫️ poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby,

▫️ práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody),

▫️ klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta).

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

3.

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán.

Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce.

V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění).

CÍLE SLUŽBY

Cílem Terénních programů IQ Roma servisu  je klient, který:

 • Má zajištěny základní životních potřeby (jídlo, oblečení, teplo, léky, …)
 • Má zajištěny základní doklady
 • Má zajištěn přístup ke zdravotní péči
 • Má zajištěno důstojné bydlení, které si udržuje
 • Má zajištěny finance na chod domácnosti a své potřeby
 • zdravé vztahy v rodině, sousedství a komunitě
 • Má takové dovednosti, které mu umožní jednat s institucemi s cílem být schopen si v budoucnu zařídit osobní záležitosti samostatně, bez sociální služby
 • zajištěnu podporu ve vzdělávání, hledání zaměstnání a osobním rozvoji
 • Má informace, jak předcházet ve svém životě rizikům

POCHVALY A STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.  

 • Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz či na adresu dané pobočky (viz adresy níže).  
 • Ústně si lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.  
 • Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.  

POCHVALY A STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv). Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl stěžovatel sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby. 

VÍCE INFO

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Martina-Horvathova

Brno a Vyškov

Martina Horváthová
IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00, Brno
+420 774 224 510

Kdy službu poskytujeme?

 OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 8:00 DO 17:00.

Katerina-Suchomelova

Břeclav

Kateřina Suchomelová
IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav Tř. 1. máje 39 691 41 Břeclav - Poštorná
+420 773 798 420

Kdy službu poskytujeme?

 OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 8:00 DO 17:00.

kariérové centrum

KARIÉROVÉ CENTRUM

Komplexní podpora při volbě a hledání zaměstnání pro ohrožené skupiny

Kariérové centrum Vám nabízí podporu při hledání důstojného zaměstnání. V Brně se zaměřujeme na pomoc lidem (dlouhodobě) nezaměstnaným, lidem se sociálním znevýhodněním či vyloučením, lidem se zdravotním znevýhodněním, studentům a matkám na mateřské či rodičovské dovolené, které podporujeme ke vstupu či v návratu na trh práce.

Služby Kariérového centra jsou zdarma.

Kariérové centrum na Facebooku

INFORMACE O KARIÉROVÉM CENTRU

Nabízíme komplexní poradenství pro uplatnění se na trhu práce (kariérové i právní), včetně orientace v pracovně právních vztazích.

Pomáháme zvyšovat kompetence nezbytné pro uplatnění se na trhu práce a získání vysněného zaměstnání (zpracování životopisu, poskytnutí informací k přijímacímu pohovoru, rozvoj silných stránek apod.).

Pomáháme s hledáním práce na hlavní pracovní poměr i s hledáním brigád.

Nabízíme proplacení nákladů před vstupem do zaměstnání (jízdenka, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídka, potravinářský průkaz apod.).

Pomáháme s adaptací v nově získané práci.

Nabízíme individuální vzdělávací kurzy šité na míru každému jednotlivci.

Rozvíjíme spolupráci se zajímavými zaměstnavateli, u nichž zprostředkováváme tréninková pracovní místa a stáže.

Spolupracujícím zaměstnavatelům nabízíme odborné konzultace a benefity, které jim usnadní pokrýt náklady na zaškolení nového kolegy z řad našich klientů.

Pomáháme s řešením otázek exekucí, zpracováním a podáním insolvenčního návrhu a s řešením otázek diskriminace na trhu práce.

NAPSALI O NÁS

„Paní doktorko, já jsem úplně v šoku… Ještě včera jsem si málem vybrečela oči a dnes slavíme!!! Děkuji. Jste posel skvělých zpráv!!!

Celý den se pitomě culím, protože mi jen pomalu dochází, že tohle je ten den. TEN den, na který jsem tak dlouho čekala a nevěřila, že přijde.

Děkuji, že jste mi ho pomohla dosáhnout. Začnu klidný život.

Já jsem prostě šťastná a je to vaše práce.“

 

Klientka Kariérového centra

„Moc Vám děkuji za informace a za celý proces vyřízení. Bez vás bych to nezvládl.

Vážím si Vaší odvedené práce.“

 

Klient Kariérového centra

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Martina-Horvathova

Vedoucí Kariérového centra

Martina Horváthová
+420 777 478 920

Adresa

Bratislavská 62

Brno

602 00

Po – Čt

9:00–12:00

Individuální konzultace odpoledne na objednaní
Objednat se můžete na čísle: +420 777 478 920
Irena-Provaznikova

Pracovnice pro systémovou podporu cílové skupiny

Ing. Irena Provazníková
+420 733 127 470

KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

Rozvíjíme příležitosti pro setkávání Romů a neromů.

Vytváříme prostor pro účast Romů a Romek na zlepšování svého postavení, šíření svých dovedností a kultury.

CÍLEM KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI JE:

zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití,

 

posílení aktivního občanství romské komunity a jejich vztahu k místu,

 

vytvoření příležitostí se spolupodílet na řešení problémů týkajících se nejen obyvatel lokality a participaci na plánovaných aktivitách,

 

zplnomocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek romské komunity,

 

podpora bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život,

 

zapojení do společenského života ve městě Břeclavi a prezentace romské kultury.

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

AD-BLOG (1)

Alena Drbohlavová Gronzíková

Komunitní pracovnice Břeclav
Tř. 1. máje 39, 691 41, Břeclav
+420 774 224 509

ADRESA

Tř. 1. máje 39, 691 41, Břeclav

JSME TU PRO VÁS: 

po – út 8:00 – 17:00
st 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 17:00

PROJEKTY PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ

logoweb

Projekt Be a star

Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

více o projektu…