Lidem v sociální tísni pomáháme žít důstojný život a předcházet problémům

IQ Roma servis, z. s. poskytuje terénní službu dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

INFORMACE O TERÉNNÍ SLUŽBĚ

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Terénní program mohou využívat osoby starší 15 let, které zatím neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou sociální situaci sami a pro její zvládání nemají v danou chvíli dostatek informací, dovednosti a/nebo potřebují psychickou, sociální či materiální podporu.

Bezplatné sociální služby poskytujeme na pobočkách v Brně, Břeclavi a Vyškově, terénně pak v Bučovicích a Zastávce.

 

Odbornou pomoc v rámci služby terénního programu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají s nepříznivou sociální situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním a cíli služby;
 • v případě plné kapacity služby

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta i pracovníka. Klient může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník na základě těchto důvodů

a) Naplnění cílů spolupráce, pominutí důvodů spolupráce

b) Změny cílů spolupráce, potřeby jiné odborné služby

c) Opakované nedodržení podmínek dohody (povinností klienta), dojednaných kroků spolupráce (plánu) ze strany klienta

d) Změny místa pobytu klienta mimo působení služby

e) Nedostatek finančních či materiálních zdrojů služby

ZÁSADY SLUŽBY

 • Respektujeme Váš názor, nasloucháme Vašim potřebám. Vnímáme klienta jako odborníka na svůj život.
 • Podporujeme taková řešení, která Vám mohou pomoci žít důstojnější život v širší společnosti. Tím, kdo se nakonec rozhodne pro konkrétní řešení, jste Vy.
 • Děláme jen to, na čem se společně domluvíme. Snažíme se Vám poskytnout co nejkvalitnější služby.
 • Snažíme se o zajištění důvěrného prostředí pro společné jednání, Vaše informace jsou u nás v bezpečí. Výjimkou ze zásady mlčenlivosti je zákonná ohlašovací povinnost pracovníka vůči orgánům činným v trestním řízení a v případech ohrožení zdraví a bezpečí dítěte.
 • Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky. (tzv. case management).
 • Naše služby jsou bezplatné a dobrovolné. 

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.

Klient vstupuje do služby dobrovolně.

Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby terénního programu (TP), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou.

Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.

Při uzavírání dohody o poskytování služby TP pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává:

 

▫️ předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce),

▫️ poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby,

▫️ práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody),

▫️ klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta).

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

3.

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán.

Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce.

V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění).

CÍLE SLUŽBY

Terénní program podporuje klienty v dosahování jejich oprávněných zájmů a práv, přičemž se zaměřuje především na:

 • posílení vědomí vlastní hodnoty
 • zajištění a udržení důstojného bydlení
 • zajištění a udržení důstojné práce vedoucí k hrdosti z nezávislosti
 • prevenci a zmírňování dopadů zadluženosti a předlužení klienta
 • funkční hospodaření domácnosti
 • zajištění kvalitního vzdělání, kvalifikace a osobního rozvoje
 • posílení vědomí hodnoty vlastního zdraví a zdraví ve svém okolíprevenci vzniku závislostí a podporu při jejich zvládání
 • posílení zdravých vztahů v rodině nebo sousedství a podporu smyslu pro komunitu

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Služba terénního programu je poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů nebo formou doprovodů na instituce. Pro kontakt klienta s pracovníkem však lze také využít zázemí pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy

Brno
Pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027). Prostory, které využívají pracovníci jako zázemí pro klientskou práci, sdílejí společně se službou sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (pro účely společných porad, školení apod.). V dalších prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků pro neklientskou práci.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav jsou v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků a zázemí pro kontakt s klienty.

Vyškov

Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pro zajištění kvalitní terénní sociální práce mají pracovníci v administrativním zázemí na všech pracovištích k dispozici vlastní pracovní stůl a PC. V kanceláři je dále k dispozici multifunkční zařízení (tiskárna + kopírka), telefon.

Pracovníci mají služební mobilní telefon, aby mohli zakázky klientů řešit efektivněji a rychleji), fax a připojení k internetu. Administrativní zázemí je vybaveno běžným kancelářským nábytkem a zamykatelnou skříní, která je nezbytná pro bezpečné uložení materiálů obsahující osobní údaje. Pracovníci mají k dispozici dostatečné množství běžných kancelářských potřeb. Zařízení služby (kromě Vyškova) jsou vybaveny knihovnou, která obsahuje odbornou literaturou z různých oblastí, aktualizovaná vydání zákonů apod. U pracovníků terénního programu je kladen důraz na přípravu podkladů a pomůcek do terénu, neboť využívání administrativního zázemí není vzhledem k charakteru práce natolik flexibilní.

POCHVALY A STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.  

 • Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz či na adresu dané pobočky (viz adresy níže).  
 • Ústně si lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.  
 • Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.  

POCHVALY A STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv). Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl stěžovatel sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby. 

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Martina-Horvathova

Brno

Martina Horváthová
IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00, Brno
+420 774 224 510

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME?

TERÉNNÍ SLUŽBA V BRNĚ

po – út 8:00 – 16:00
st 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 12:00
Katerina-Suchomelova

Břeclav

Kateřina Suchomelová
IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav Tř. 1. máje 39 691 41 Břeclav - Poštorná
+420 773 798 420

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME?

TERÉNNÍ SLUŽBA V BŘECLAVI

po – út 8:00 – 17:00
st 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 17:00
kariérové centrum

KARIÉROVÉ CENTRUM

Komplexní podpora při volbě a hledání zaměstnání pro ohrožené skupiny

Kariérové centrum Vám nabízí podporu při hledání důstojného zaměstnání. V Brně se zaměřujeme na pomoc lidem (dlouhodobě) nezaměstnaným, lidem se sociálním znevýhodněním či vyloučením, lidem se zdravotním znevýhodněním, studentům a matkám na mateřské či rodičovské dovolené, které podporujeme ke vstupu či v návratu na trh práce.

Služby Kariérového centra jsou zdarma.

Kariérové centrum na Facebooku

INFORMACE O KARIÉROVÉM CENTRU

Nabízíme komplexní poradenství pro uplatnění se na trhu práce (kariérové i právní), včetně orientace v pracovně právních vztazích.

Pomáháme zvyšovat kompetence nezbytné pro uplatnění se na trhu práce a získání vysněného zaměstnání (zpracování životopisu, poskytnutí informací k přijímacímu pohovoru, rozvoj silných stránek apod.).

Pomáháme s hledáním práce na hlavní pracovní poměr i s hledáním brigád.

Nabízíme proplacení nákladů před vstupem do zaměstnání (jízdenka, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídka, potravinářský průkaz apod.).

Pomáháme s adaptací v nově získané práci.

Nabízíme individuální vzdělávací kurzy šité na míru každému jednotlivci.

Rozvíjíme spolupráci se zajímavými zaměstnavateli, u nichž zprostředkováváme tréninková pracovní místa a stáže.

Spolupracujícím zaměstnavatelům nabízíme odborné konzultace a benefity, které jim usnadní pokrýt náklady na zaškolení nového kolegy z řad našich klientů.

Pomáháme s řešením otázek exekucí, zpracováním a podáním insolvenčního návrhu a s řešením otázek diskriminace na trhu práce.

NAPSALI O NÁS

„Paní doktorko, já jsem úplně v šoku… Ještě včera jsem si málem vybrečela oči a dnes slavíme!!! Děkuji. Jste posel skvělých zpráv!!!

Celý den se pitomě culím, protože mi jen pomalu dochází, že tohle je ten den. TEN den, na který jsem tak dlouho čekala a nevěřila, že přijde.

Děkuji, že jste mi ho pomohla dosáhnout. Začnu klidný život.

Já jsem prostě šťastná a je to vaše práce.“

 

Klientka Kariérového centra

„Moc Vám děkuji za informace a za celý proces vyřízení. Bez vás bych to nezvládl.

Vážím si Vaší odvedené práce.“

 

Klient Kariérového centra

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Martina-Horvathova

Vedoucí Kariérového centra

Martina Horváthová
+420 777 478 920

Adresa

Bratislavská 62

Brno

602 00

Po – Čt

9:00–12:00

Individuální konzultace odpoledne na objednaní
Objednat se můžete na čísle: +420 777 478 920
Irena-Provaznikova

Pracovnice pro systémovou podporu cílové skupiny

Ing. Irena Provazníková
+420 733 127 470

KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

Rozvíjíme příležitosti pro setkávání Romů a neromů.

Vytváříme prostor pro účast Romů a Romek na zlepšování svého postavení, šíření svých dovedností a kultury.

CÍLEM KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI JE:

zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití,

 

posílení aktivního občanství romské komunity a jejich vztahu k místu,

 

vytvoření příležitostí se spolupodílet na řešení problémů týkajících se nejen obyvatel lokality a participaci na plánovaných aktivitách,

 

zplnomocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek romské komunity,

 

podpora bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život,

 

zapojení do společenského života ve městě Břeclavi a prezentace romské kultury.

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

AD-BLOG (1)

Alena Drbohlavová Gronzíková

Komunitní pracovnice Břeclav
Tř. 1. máje 39, 691 41, Břeclav
+420 774 224 509

ADRESA

Tř. 1. máje 39, 691 41, Břeclav

JSME TU PRO VÁS: 

po – út 8:00 – 17:00
st 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 17:00

PROJEKTY PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ

logoweb

Projekt Be a star

Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

více o projektu…