TERÉNNÍ PROGRAMY – více informací

IQ Roma servis, z. s. poskytuje terénní službu dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním terénního programu je pomáhat lidem, především Romům, kteří žijí v nepříznivé sociální situaci. V běžném prostředí klientů podporujeme zvyšování znalostí, schopností, dovedností a sebedůvěry klientů, stejně tak, jako jejich kolektivní zájmy a práva. Chceme, aby dokázali vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a předcházet problémům, a žít tak spokojený a důstojný život v širší společnosti. Prosazujeme systémová řešení nepříznivých sociálních situací.

CÍLE SLUŽBY

Terénní program podporuje klienty v dosahování jejich oprávněných zájmů a práv, přičemž se zaměřuje především na:

 • posílení vědomí vlastní hodnoty
 • zajištění a udržení důstojného bydlení
 • zajištění a udržení důstojné práce vedoucí k hrdosti z nezávislosti
 • prevenci a zmírňování dopadů zadluženosti a předlužení klienta
 • funkční hospodaření domácnosti
 • zajištění kvalitního vzdělání, kvalifikace a osobního rozvoje
 • posílení vědomí hodnoty vlastního zdraví a zdraví ve svém okolí
 • prevenci vzniku závislostí a podporu při jejich zvládání
 • posílení zdravých vztahů v rodině nebo sousedství a podporu smyslu pro komunitu

 

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Terénní program mohou využívat osoby starší 15 let, které zatím neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou sociální situaci sami a pro její zvládání nemají v danou chvíli dostatek informací, dovednosti a/nebo potřebují psychickou, sociální či materiální podporu.

Odbornou pomoc v rámci služby terénního programu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají s nepříznivou sociální situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním a cíli služby;
 • v případě plné kapacity služby

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Respektujeme Váš názor, nasloucháme Vašim potřebám. Vnímáme klienta jako odborníka na svůj život.
 • Podporujeme taková řešení, která Vám mohou pomoci žít důstojnější život v širší společnosti. Tím, kdo se nakonec rozhodne pro konkrétní řešení, jste Vy.
 • Děláme jen to, na čem se společně domluvíme. Snažíme se Vám poskytnout co nejkvalitnější služby.
 • Snažíme se o zajištění důvěrného prostředí pro společné jednání, Vaše informace jsou u nás v bezpečí. Výjimkou ze zásady mlčenlivosti je zákonná ohlašovací povinnost pracovníka vůči orgánům činným v trestním řízení a v případech ohrožení zdraví a bezpečí dítěte.
 • Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky. (tzv. case management).
 • Naše služby jsou bezplatné a dobrovolné. 

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Klient vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby terénního programu (TP), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou. Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace. 

Při uzavírání dohody o poskytování služby TP pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává: předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce), poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby, práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody), klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta). 

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán. Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce. V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění). 

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU

Pracovník má právo odmítnout zájemce na základě předem určených důvodů:

 1. a) Přání zájemce je v rozporu s vizí organizace a posláním služby.
 1. b) Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny.
 1. c) Přání zájemce je mimo zaměření a odbornost poskytované služby
 1. d) Odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů
 1. e) Se zájemcem byla dříve, v době kratší 6 měsíců před jeho aktuální žádostí o poskytnutí služby, ukončena dohoda z důvodů porušování povinností vyplývající z této dohody
 1. f) V dalších odůvodněných případech, kdy ze strany pracovníka je zvýšené riziko neprofesionálního poskytování služby (neschopnost zaujmout neutrální, nezaujatý postoj ke klientovi)

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta i pracovníka. Klient může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník na základě těchto důvodů

 1. a) Naplnění cílů spolupráce, pominutí důvodů spolupráce
 1. b) Změny cílů spolupráce, potřeby jiné odborné služby
 1. c) Opakované nedodržení podmínek dohody (povinností klienta), dojednaných kroků spolupráce (plánu) ze strany klienta
 1. d) Změny místa pobytu klienta mimo působení služby
 1. e) Nedostatek finančních či materiálních zdrojů služby

KAPACITA SLUŽBY

V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se maximálně 10 klientům. 

STÍŽNOST NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.  

 • Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz či na adresu dané pobočky (viz adresy níže).  
 • Ústně si lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.  
 • Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.  

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv). Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl stěžovatel sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby. 

 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Služba terénního programu je poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů nebo formou doprovodů na instituce. Pro kontakt klienta s pracovníkem však lze také využít zázemí pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy

Brno
Pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027). Prostory, které využívají pracovníci jako zázemí pro klientskou práci, sdílejí společně se službou sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (pro účely společných porad, školení apod.). V dalších prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků pro neklientskou práci.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav jsou v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků a zázemí pro kontakt s klienty.

Vyškov

Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro zajištění kvalitní terénní sociální práce mají pracovníci v administrativním zázemí na všech pracovištích k dispozici vlastní pracovní stůl a PC. V kanceláři je dále k dispozici multifunkční zařízení (tiskárna + kopírka), telefon.

Pracovníci mají služební mobilní telefon, aby mohli zakázky klientů řešit efektivněji a rychleji), fax a připojení k internetu. Administrativní zázemí je vybaveno běžným kancelářským nábytkem a zamykatelnou skříní, která je nezbytná pro bezpečné uložení materiálů obsahující osobní údaje. Pracovníci mají k dispozici dostatečné množství běžných kancelářských potřeb. Zařízení služby (kromě Vyškova) jsou vybaveny knihovnou, která obsahuje odbornou literaturou z různých oblastí, aktualizovaná vydání zákonů apod. U pracovníků terénního programu je kladen důraz na přípravu podkladů a pomůcek do terénu, neboť využívání administrativního zázemí není vzhledem k charakteru práce natolik flexibilní.

POBOČKY TERÉNNÍHO PROGRAMU

Služba: Terénní programy
Identifikátor služby: 9648779
Název služby: PRO DOSPĚLÉ – terénní programy

 

BRNO

Vedoucí zařízení: Martina Horváthová (martina.horvathova@iqrs.cz, tel.: +420 774 224 510)

Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 

BŘECLAV

Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877)

Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 

VYŠKOV

Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)

Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00