ZAOSTŘENO NA KVALITU – PODPORA PLÁNOVACÍCH A EVALUAČNÍCH PROCESŮ

Doba realizace: 1. 5. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snažil řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace. Prostřednictvím projektu jsme nastavili procesy strategického a operačního plánování ve spolupráci se všemi složkami organizace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Dureder – Společně

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt „Dureder – Společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi, přičemž v každé z lokalit je dle aktuálních potřeb komunity stanoven individuální cíl a téma komunitní práce.

Hlavním cílem projektu v Brně je citlivě otevřít diskusi o domácím násilí s místními Romy a Romkami, a to prostřednictvím metod komunitní práce. Domácí násilí představuje jeden z nejpalčivějších a velice nesnadno komunikovatelných problémů, se kterými se romská komunita v současnosti potýká.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: 

IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Prostřednictvím projektu bude IQRS udržovat a rozšiřovat síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň tak přispěje k vybudování širšího povědomí o uznávané proromské nevládní organizaci. Cílem tohoto projektu je analyzovat a zhodnotit stávající postavení IQRS, a následně jej posunout na vyšší úroveň v oblasti péče o podporovatele.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zaostřeno na rodinu II.

Doba realizace: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami, kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace: 1.1.2018 – 31.12.2021

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na SŠ

Doba realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Projekt reaguje na aktuální i dlouhodobou situaci, kdy studium střední školy je pro mladé lidi z romské komunity stále obtížně dostupné. Skrze komplexní podporu, individuální i skupinovou, bezprostředním kontaktem i distančně se projekt snaží přispět ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných mladých Romů a Romek a podporovat je ve smysluplném studijním uplatnění.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Společně k rozmanitosti

Doba realizace: 1.1.2021 – 31. 12. 2021

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Na břehu Svitavy to žije!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Hlavní podstatou projektu je  realizace volnočasových aktivit na Plácku vedoucí k seberozvoji dětí a mládeže od 6 do 26 let a budování jejich dovedností. Prostřednictvím projektových aktivit se budeme také zaměřovat na práci s celou rodinou a komunitou.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Neztrať se na rozcestí

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Předkládaný projekt navazuje na aktivity projektu „Dobrodružství číhá za rohem!“ v rámci kterého jsme se zavázali zachovat aktivity tak, aby docházelo k naplňování preventivního působení na děti a mládež, kteří docházejí do organizace. Hlavním cílem projektu je předcházet rizikovému chování či alespoň zmírnit jeho dopad prostřednictvím 12 preventivních aktivit realizovaných po celý rok 2021.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Pro rodinu především – koordinovaná spolupráce pro podporu ohrožené rodiny s dětmi

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt se zaměřuje na podporu ohrožených rodin s dětmi žijících v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Aktivity v rámci projektu budou reagovat na potřebu dlouhodobé spolupráce s těmito rodinami a na potřeb propojování rodin, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

S dětmi pro děti

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Prvním cílem je posílit postavení dětí ve spolupráci s OSPOD prostřednictvím realizace min. 3 PK/IPK a 2

Dalším cíl je zaměřen na rozvoj spolupráce odborníků a budování profesionálních kapacit odborníků (z řad žadatele i spolupracujících OSPOD a NNO), kteří spolupracují nejen s dětmi zapojenými do projektu, ale také s dalšími dětmi a rodinami pod dohledem OSPOD.

Třetím cíl  je podpořit participaci dětí, tak aby byly aktivně zapojeny v rámci spolupráce s OSPODy (dohled nad rodinou apod.) Součástí spolupráce je vyhodnocení míry ohrožení dítěte a vytvoření relevantních pokladů, které mohou být využity pro následnou tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Volný čas v Klubu zažene nudu!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt reaguje na problém, který se často vyskytuje u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách je hodnotné trávení volného času. Aktivity projektu jsou sestaveny s ohledem na poptávku dětí a mládeže, s kterými spolupracujeme. O aktivity je stabilní zájem. Kombinujeme aktivity pohybové a výtvarně-kreativní, aby si každé dítě mohlo vybrat to, co ho zajímá. Povzbudíme rozvoj jemné motoriky a podpoříme silné stránky dítěte.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Rok příležitostí pro romské studenty s studentky

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021

Projekt rozšířil nabídku specifických aktivit realizovaných v rámci činnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Vycházel přitom ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací programů aktivit v minulých letech. Volnočasové aktivity jsou využívány jako nástroj pro práci s klienty nízkoprahového klubu.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Za zážitky na tábor!

Doba realizace: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Zážitkovou formou prostřednictvím letního tábora. Organizace IQ Roma servis již více jak deset let pracuje s romskou mládeží, která je ohrožena sociálním vyloučením. Nízkoprahové zařízení, které provozujeme, nabízí celou škálu volnočasových aktivit. Jednou z těchto aktivit je taktéž letní tábor, který podporuje kvalitní a smysluplné trávení volného času, děti zažijí spoustu zábavy, naučí se poznávat nejen přírodu, ale také sami sebe, navážou nové sociální vazby a vzniknou nová přátelství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Mám na to III.

Doba realizace: 1.10.2018 – 30. 8. 2021

Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reaguje na fakt, že 70 % Romů označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů, kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Hlavu vzhůru

Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Práce je šance

Doba realizace: 1.3. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt podpoří vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožní komplexní řešení situace účastníků – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

KVALITA PŘEDEVŠÍM

Doba realizace: 1.5. 2018 – 30.4.2020

Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v souvislosti s poskytováním 4 (od r.2018 3) sociálních služeb.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace: 1.4.2017 – 31.3.2019

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

VÍCE INFORMACÍCH

DONÁTOŘI:

Doma s rodinou

Doba realizace:  1.7. 2017 – 31.12. 2019

Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit pěstounské formy náhradní rodinné péče u dětí nacházejících se v biologické rodině v takové kvalitě, aby naplňovaly nejlepší zájem dítěte a dítě mělo možnost trávit dětství v bezpečném a podnětném prostředí vlastní rodiny bez narušení jeho příbuzenských vazeb.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI: