Archiv projektů

Rok příležitostí pro romské studenty s studentky

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021

Projekt rozšířil nabídku specifických aktivit realizovaných v rámci činnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Vycházel přitom ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací programů aktivit v minulých letech. Volnočasové aktivity jsou využívány jako nástroj pro práci s klienty nízkoprahového klubu.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Za zážitky na tábor!

Doba realizace: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Zážitkovou formou prostřednictvím letního tábora. Organizace IQ Roma servis již více jak deset let pracuje s romskou mládeží, která je ohrožena sociálním vyloučením. Nízkoprahové zařízení, které provozujeme, nabízí celou škálu volnočasových aktivit. Jednou z těchto aktivit je taktéž letní tábor, který podporuje kvalitní a smysluplné trávení volného času, děti zažijí spoustu zábavy, naučí se poznávat nejen přírodu, ale také sami sebe, navážou nové sociální vazby a vzniknou nová přátelství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Mám na to III.

Doba realizace: 1.10.2018 – 30. 8. 2021

Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reaguje na fakt, že 70 % Romů označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů, kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

AMARO RECORDS – RHYTHM IS A DRIVE OF OUR LIFE

Doba realizace: 5/2016 – 4/2018

Projekt navazuje na „Amaro Records –linked through music“, spolufinancovaný nadací Bader Philanthropies, Inc.

Cílem projektu je posílit emancipaci, sebevědomí, dovednosti, pracovní návyky a autonomní odpovědné, rozhodování mladých Romů.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Cigi, cigi, cirkus

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Předložený projekt „Cigi, cigi, cirkus“ se zaměřuje na podporu dětí a mladých lidí, především Romů ze sociálně vyloučeného prostředí města Břeclav a města Brna, prostřednictvím metody sociálního cirkusu.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Doma s rodinou

Doba realizace:  1.7. 2017 – 31.12. 2019

Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit pěstounské formy náhradní rodinné péče u dětí nacházejících se v biologické rodině v takové kvalitě, aby naplňovaly nejlepší zájem dítěte a dítě mělo možnost trávit dětství v bezpečném a podnětném prostředí vlastní rodiny bez narušení jeho příbuzenských vazeb.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

KVALITA PŘEDEVŠÍM

Doba realizace: 1.5. 2018 – 30.4.2020

Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v souvislosti s poskytováním 4 (od r.2018 3) sociálních služeb.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

KROK K ÚSPĚCHU

Období realizace: 1. 8. 2015 – 31. 8. 2016

Projekt podporuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování vzdělávacích úspěchů, aktivním trávení volného času a rozvíjení svého osobnostního potenciálu.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Právo na rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi

Doba realizace: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017

Životní podmínky mnoha romských rodin ohrožují péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení nebo navrácení z ústavní výchovy do původních rodin.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Romští rodiče pro inkluzi

Doba realizace: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017

Romští rodiče chtějí pro své děti kvalitní vzdělání a nejsou spokojeni s kvalitou, kterou nabízí segregované školy. Tito rodiče jsou připravení posílit svůj hlas a aktivně volat po změnách školského systému , které by umožnily kvalitní a nesegregované změny pro jejich děti

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Nemáš moc, ale máš tu moc!

Doba realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Projekt reaguje na vysokou úroveň diskriminace Romů v ČR. Ta je veřejným tajemstvím, které je známo, avšak v podstatě tolerováno. Dle výzkumu v roce 2013 vyjadřuje až 78 % obyvatel ČR negativní vztah k Romům. Romové jsou doposud v minimální míře zastoupeni v rozhodovacích procesech, sami aktivně neusilují o změnu.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Doba realizace: 1. 4. 2016 – 30. 3. 2018

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

VÍCE INFORMACÍ 

DONÁTOŘI:

Společně na fotbal

Doba realizace: 1.1.2017 – 31.3.2017

Projekt si klade za cíl propojení amatérských sportovců z Vyškovska, navázání kontaktů a vytvoření základu pro další společenské aktivity. Záměrem projektu je vytvořit bezpečný a vzájemně obohacující prostor pro setkávání lidí z místní komunity (amatérských fotbalistů z obce i mimo ni – bez ohledu na etnickou příslušnost) v rámci celodenního fotbalového turnaje pro dospělé a děti.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace: 1.4.2017 – 31.3.2019

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

VÍCE INFORMACÍCH

DONÁTOŘI:

Začni tady a teď (OPVK JMK)

Doba realizace: 26.1.2010 – 30.6.2012

Projekt navazuje na vzdělávací a poradenské aktivity úspěšně realizované ve městě Brně. Ambicí tohoto projektu je rozvinout systematický soubor aktivit vedoucích k udržení dětí se spec. vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt je zaměřen do vybraných obcí Jihomoravského kraje.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Učíme se prací

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Předkládaný projekt nabídne cílovým skupinám, dlouhodobě nezaměstnaným, sociálním vyloučení postiženým nebo ohroženým obyvatelům Jihomoravského kraje, soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Hlavu vzhůru

Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Práce je šance

Doba realizace: 1.3. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt podpoří vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožní komplexní řešení situace účastníků – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: