PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Záměrem tohoto projektu je podpořit nástup dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí do mateřských škol, jakožto i podpořit děti i rodiče v adaptačním období po nástupu do mateřské školy.

Forma této podpory je zřízení centra neformálního předškolního vzdělávání, jinak řečeno předškolky, ve které se 4x týdně v pracovní dny odehrává výuka.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a potýkají se se zhoršenými podmínkami při vstupu do vzdělávacího procesu.

Náplní projektu je zejména doplnění didaktických pomůcek a potřebného vybavení v předškolním klubu IQRS.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DŽAS DUREDER JEKHETANE – JDEME DÁL SPOLEČNĚ

Projekt „Džas dureder jekhetane – jdeme dál společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi. V obou lokalitách projekt navazuje na již fungující komunitní skupiny, které se snaží o posílení aktivního občanství, zlepšování sousedských vztahů v komunitě, řešení problémů spjatých s komunitou a otevírání nejrůznějších společenských témat, která se komunity dotýkají.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

POMOC LIDEM V TÍSNI

Cílem projektu je efektivně se zapojit do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Mezi uprchlíky jsou i Romové, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a potřebují tedy speciální přístup pomoci. IQ Roma servis má s obdobným způsobem pomoci dlouholeté zkušenosti, pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením, zejména Romům, aby se mohli zapojit do běžného kvalitního života.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZA ZÁŽITKY DO KLUBU!

Projekt reaguje na dlouhodobý problém u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kterým je smysluplné trávení jejich volného času. Kvůli nedostatečným finančním možnostem nemohou navštěvovat komerční kroužky a tráví čas buď v domácím prostředí či v okolí bydliště, které postrádá možnosti pro kvalitní rozvoj. Mnohdy také děti tráví příliš mnoho času v online prostředí způsobem, který není příliš bezpečný.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM DO ÍKVÉČKA!

Projekt cílí především na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, převážně romského původu, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociálně vyloučená lokalita, ve které tito mladí vyrůstají, je riziková zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZA ZÁŽITKY NA TÁBOR!

Hlavním záměrem projektu je poskytnout příležitost získat a rozšířit dovednosti a kompetence dětí, které neměly jednoduchý start do života. Letní tábor je pro ně šancí se rozvíjet v oblastech, které je baví a v čem jsou dobré.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO BŘECLAV

Záměrem projektu je podpora zlepšení nevýhodného postavení rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím slaďování pracovního a rodinného života rodičů žijících v obci Břeclav či okolí, v místě místní akční skupiny Lednicko – Valtického areálu (MAS LVA). Tato podpora umožní zlepšení podmínek a zvýšení úvazků či opětovné zapojení se na trh práce.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

BE A STAR

… protože každá žena chce být hvězdou, zářit pro sebe i pro druhé… avšak každá má svůj pomyslný nebeský žebřík jinak vysoký. Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

V JEDNÉ LAVICI

Primárním cílem projektu je podpora desegregace  prostřednictvím participace rodičů a pomocí zasíťování důležitých aktérů (školy, samospráva, neziskové organizace aj.). Hlavní aktivitou projektu je kampaň na podporu desegregace, která má dvě linie – V jedné lavici, která je zaměřená na neromské rodiče, a Dža andre lačhi škola, která se zaměřuje na zapojení romských rodičů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

AMARO - NA VLNÁCH HUDBY

Cílem projektu je podpořit nejen romské umělce a jejich hudební tvorbu, ale také zprostředkovat a pozitivně prezentovat bohatou romskou kulturu brněnské veřejnosti a oživit tak kulturní dění v Brně.

V rámci projektu proběhne celkem 16 hudebních akcí – již sedmý ročník pěvecké soutěže Amaro Star, dva hudební bašavely, čtyři jam sessions zaměřené na hudební žánry gypsy jazz, jazz-latin a afro latin a dále devět workshopů zaměřených na romskou hudbu a kulturu (tři pěvecko-jazykové, tři nástrojové a tři taneční). Součástí projektu je i tvorba čtyř hudebních nahrávek romských umělců.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

OSLAVY DNŮ ROMSKÉ KULTURY

Brněnské oslavy Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. dubna, patří k největším takovým oslavám pořádaným v ČR. IQ Roma servis, z. s. organizuje oslavy Mezinárodního dne Romů již 14 let společně s dalšími brněnskými romskými proromsky orientovanými organizacemi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

SPONZORSKÝ DAR OD SPOLEČNOSTÍ ZEPPELIN

V roce 2021 jsme od společností Zeppelin CZ s.r.o. obdrželi laskavý sponzorský dar, finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na nákup dvou notebooků pro pracovníky přímé práce. Funkční, moderní a přenosová technika je pro fungování našich terénních služeb klíčová, zejména v situaci, kdy je setkávání omezeno a kdy jsme se snažili co nejvíce snížit mobilitu pracovníků v rizikovém prostředí. Technika tohoto typu nám obzvláště umožnila nepřerušeně vykonávat naše služby v odpovídající kvalitě v době nouzového stavu.

Donátoři:

ROMOVÉ PRO EVROPU - budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je posílení odborných, časových i finančních kapacit proromských organizací v Jihomoravském kraji tak, aby se zvýšila participace Romů na přípravě a implementaci programů EU a obecně na řešení integrace Romů v ČR i na lokální úrovni.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI

Doba realizace: 1. 10. 2018 – 31. 3. 2022

Cílem projektu je poskytnout v průběhu 3 let odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé živ. Situace v situaci zadlužení/předlužení min. 250 osobám soc. vyloučeným nebo ohroženým soc. vyloučením skrze zřízení a zajištění provozu bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRÁCE JE ŠANCE II.

Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt Práce je stále šance navazuje na podporu Romů a Romek ve formě provozu Kariérového centra v Brně. Prostřednictvím komplexu podpůrných, vzdělávacích a motivačních aktivit bude mít cílová skupina dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných možnost zvýšit si svou zaměstnatelnost a potažmo i zaměstnanost.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZAOSTŘENO NA KVALITU – PODPORA PLÁNOVACÍCH A EVALUAČNÍCH PROCESŮ

Doba realizace: 1. 5. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snažil řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace. Prostřednictvím projektu jsme nastavili procesy strategického a operačního plánování ve spolupráci se všemi složkami organizace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Dureder – Společně

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt „Dureder – Společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi, přičemž v každé z lokalit je dle aktuálních potřeb komunity stanoven individuální cíl a téma komunitní práce.

Hlavním cílem projektu v Brně je citlivě otevřít diskusi o domácím násilí s místními Romy a Romkami, a to prostřednictvím metod komunitní práce. Domácí násilí představuje jeden z nejpalčivějších a velice nesnadno komunikovatelných problémů, se kterými se romská komunita v současnosti potýká.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: 

IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Prostřednictvím projektu bude IQRS udržovat a rozšiřovat síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň tak přispěje k vybudování širšího povědomí o uznávané proromské nevládní organizaci. Cílem tohoto projektu je analyzovat a zhodnotit stávající postavení IQRS, a následně jej posunout na vyšší úroveň v oblasti péče o podporovatele.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zaostřeno na rodinu II.

Doba realizace: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami, kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace: 1.1.2018 – 31.12.2021

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na SŠ

Doba realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Projekt reaguje na aktuální i dlouhodobou situaci, kdy studium střední školy je pro mladé lidi z romské komunity stále obtížně dostupné. Skrze komplexní podporu, individuální i skupinovou, bezprostředním kontaktem i distančně se projekt snaží přispět ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných mladých Romů a Romek a podporovat je ve smysluplném studijním uplatnění.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Společně k rozmanitosti

Doba realizace: 1.1.2021 – 31. 12. 2021

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Na břehu Svitavy to žije!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Hlavní podstatou projektu je  realizace volnočasových aktivit na Plácku vedoucí k seberozvoji dětí a mládeže od 6 do 26 let a budování jejich dovedností. Prostřednictvím projektových aktivit se budeme také zaměřovat na práci s celou rodinou a komunitou.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Neztrať se na rozcestí

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Předkládaný projekt navazuje na aktivity projektu „Dobrodružství číhá za rohem!“ v rámci kterého jsme se zavázali zachovat aktivity tak, aby docházelo k naplňování preventivního působení na děti a mládež, kteří docházejí do organizace. Hlavním cílem projektu je předcházet rizikovému chování či alespoň zmírnit jeho dopad prostřednictvím 12 preventivních aktivit realizovaných po celý rok 2021.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Pro rodinu především – koordinovaná spolupráce pro podporu ohrožené rodiny s dětmi

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt se zaměřuje na podporu ohrožených rodin s dětmi žijících v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Aktivity v rámci projektu budou reagovat na potřebu dlouhodobé spolupráce s těmito rodinami a na potřeb propojování rodin, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

S dětmi pro děti

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Prvním cílem je posílit postavení dětí ve spolupráci s OSPOD prostřednictvím realizace min. 3 PK/IPK a 2

Dalším cíl je zaměřen na rozvoj spolupráce odborníků a budování profesionálních kapacit odborníků (z řad žadatele i spolupracujících OSPOD a NNO), kteří spolupracují nejen s dětmi zapojenými do projektu, ale také s dalšími dětmi a rodinami pod dohledem OSPOD.

Třetím cíl  je podpořit participaci dětí, tak aby byly aktivně zapojeny v rámci spolupráce s OSPODy (dohled nad rodinou apod.) Součástí spolupráce je vyhodnocení míry ohrožení dítěte a vytvoření relevantních pokladů, které mohou být využity pro následnou tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Volný čas v Klubu zažene nudu!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt reaguje na problém, který se často vyskytuje u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách je hodnotné trávení volného času. Aktivity projektu jsou sestaveny s ohledem na poptávku dětí a mládeže, s kterými spolupracujeme. O aktivity je stabilní zájem. Kombinujeme aktivity pohybové a výtvarně-kreativní, aby si každé dítě mohlo vybrat to, co ho zajímá. Povzbudíme rozvoj jemné motoriky a podpoříme silné stránky dítěte.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Rok příležitostí pro romské studenty s studentky

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021

Projekt rozšířil nabídku specifických aktivit realizovaných v rámci činnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Vycházel přitom ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací programů aktivit v minulých letech. Volnočasové aktivity jsou využívány jako nástroj pro práci s klienty nízkoprahového klubu.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Za zážitky na tábor!

Doba realizace: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Zážitkovou formou prostřednictvím letního tábora. Organizace IQ Roma servis již více jak deset let pracuje s romskou mládeží, která je ohrožena sociálním vyloučením. Nízkoprahové zařízení, které provozujeme, nabízí celou škálu volnočasových aktivit. Jednou z těchto aktivit je taktéž letní tábor, který podporuje kvalitní a smysluplné trávení volného času, děti zažijí spoustu zábavy, naučí se poznávat nejen přírodu, ale také sami sebe, navážou nové sociální vazby a vzniknou nová přátelství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Mám na to III.

Doba realizace: 1.10.2018 – 30. 8. 2021

Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reaguje na fakt, že 70 % Romů označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů, kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Hlavu vzhůru

Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Práce je šance

Doba realizace: 1.3. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt podpoří vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožní komplexní řešení situace účastníků – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

KVALITA PŘEDEVŠÍM

Doba realizace: 1.5. 2018 – 30.4.2020

Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v souvislosti s poskytováním 4 (od r.2018 3) sociálních služeb.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI:

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace: 1.4.2017 – 31.3.2019

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

VÍCE INFORMACÍCH

DONÁTOŘI:

Doma s rodinou

Doba realizace:  1.7. 2017 – 31.12. 2019

Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit pěstounské formy náhradní rodinné péče u dětí nacházejících se v biologické rodině v takové kvalitě, aby naplňovaly nejlepší zájem dítěte a dítě mělo možnost trávit dětství v bezpečném a podnětném prostředí vlastní rodiny bez narušení jeho příbuzenských vazeb.

VÍCE INFORMACÍ

DONÁTOŘI: