BE A STAR

BE A STAR

Doba realizace: 1. 10. 2021 – 31. 12. 2022

Donátor: fond L´Oréal


ANOTACE PROJEKTU

Motto: „Be a STAR“ (STrenghtening And Recovery of Roma women)

… protože každá žena chce být hvězdou, zářit pro sebe i pro druhé… avšak každá má svůj pomyslný nebeský žebřík jinak vysoký.

Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

Hlavním zastřešujícím cílem projektu je pomoci romským ženám vyrovnat jejich šance v životě na důstojné uplatnění ve společnosti.

 • Dílčí cíle zaměřené na změnu u romských žen:
  • Stabilizovat ekonomické a materiální zázemí žen a jejich rodin
  • Zaměřit pozornost žen k sobě samým (na vlastní potřeby)
  • Posílit fyzické a psychické zdraví žen a péči o něj
  • Podpořit ženy v realizaci v oblasti vyšších potřeb (kognitivní, estetické, potřeba seberealizace)
  • Posílit sebevědomí žen jako individuality i členky komunity

 

 • Dílčí cíle zaměřené na inovativní metody práce
  • Ověřit metodu recovery plánu a individuálního budgetu jako inovativní metody v práci s ohroženými ženami
  • Pilotně ověřit a následně metodicky popsat využití případových konferencí pro dospělé (ženy) při řešení jejich životní situace
  • Poskytnout prostředky pro další profesní a osobnostní růst ženám – pracovnicím, které pracují s ohroženými romskými ženami

ENGLISH

PROJECT ANNOTATION

Motto: „Be a STAR“ (STrenghtening And Recovery of Roma women)

… because every woman wants to be a star, to shine for herself and for others… but every woman has her own imaginary heavenly ladder of a different height.

This innovative project is a powerful tool for reducing social exclusion in the Roma community. Empowering women will not only bring about a change in their family or life situation, but has the potential to set in motion mechanisms that can help break out of the social exclusion in which Roma families have often lived for generations, or be a positive role model in the community, or bring about greater change.

The main overarching goal of the project is to help Romani women better their chances in having a dignified place in society.

 • Other goals of the project aimed at bringing about change among Roma women
  • To stabilize the economic and material background of women and their families
  • To focus women’s attention on themselves (on their own needs)
  • To strengthen women’s physical and mental health and care
  • To support women in realizing their higher needs (cognitive, aesthetic, need for self-realization)
  • To strengthen women’s self-esteem as individuals and members of the community

 

 • Other goals of the project focused on innovative working methods
  • To test the method of recovery plan and individual budget as innovative methods in working with women at risk
  • To pilot test and then methodically describe the use of case conferences for adults (women) in dealing with their life situation
  • To provide resources for further professional and personal growth for female workers who work with vulnerable Roma women

 

 

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310

 

Donátor: