ZAOSTŘENO NA RODINU - koordinovaná spolupráce v oblasti SPOD

Záměrem projektu je zlepšení životní situace zapojených ohrožených rodin v JMK primárně na úrovni konkrétních podpořených osob. Metody práce s rodinami jsou voleny tak, aby v maximální míře podporovaly jejich aktivní participaci na realizaci kroků vedoucích ke stabilizaci jejich situace a stavěly na jeho potenciálu a silných stránkách.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

KREDO: Kompetence a REsilience romských Dětí a rOdičů

Projekt reaguje na nedostatečnou integraci romských dětí v oblasti vzdělávání. Cílem je podpořit minimálně 20 brněnských dětí a jejich rodičů v cestě za inkluzivním vzděláváním. Současně projekt podporuje kompetence dětí i rodičů tak, aby dokázali uspět ve vzdělávacím systému a v případě potřeby efektivně hájili svá práva.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMSKÉHO JAZYKA

Hlavním záměrem oslav je představení romského jazyka a romské kultury jihomoravské veřejnosti. Oslavy přinesou pohled na současnou kulturu a jazyk Romů a budou konané pro širokou veřejnost, aby docházelo k přirozenému propojení majority a minority. Cílem oslav je také podpořit dialog mezi Romy a majoritní veřejnosti a přispět k emancipaci romské menšiny.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PŘES PŘEKÁŽKY K LEGÁLNÍ PRÁCI – komplexní podpora zaměstnatelnosti ohrožených skupin osob v Brně

Projekt cílí na zvýšení zaměstnatelnosti nejvíce ohrožených skupin osob na trhu práce v Brně. Aktivity projektu umožňují komplexní řešení situace zapojených osob – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu po zvyšování kompetencí či realizaci tréninkových pracovních míst.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DLUHOVÁ PORADNA PRO BRNO

Projekt je zaměřen na poskytování dluhového poradenství pro ty, pro nějž jsou standardní poradny za účelem řešení finanční tísně nedostupné. Součástí projektu je komplexní výčet aktivit, a sice mapování situace dlužníků, provoz dluhové poradny, podávávání insolvencí, metodická podpora realizačního týmu či monitoring a evaluace projektu.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZAOSTŘENO NA RŮST

Záměrem projektu je podpořit IQ Roma servis jako profesionální, rozvíjející se a udržitelnou proromskou NNO prostřednictvím implementace moderních přístupů a aktivit ve vybraných oblastech rozvoje. Jedná se zejména o rozvoj strategického řízení, nové metody a přístupy k fundraisingu a PR, ale i o rozvoj a péči o lidské zdroje.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS VYŠKOVSKO, Z. S.

V spolupráci s MAS Vyškovsko jsme jako partneři zapojeni do projektu na podporu sociálního začleňování. Poskytujeme dluhové poradenství pro osoby ohrožené předlužeností a podporujeme posilování rodičovských a rodinných kompetencí na území MAS Vyškovska.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

HOUSING LED

Projekt zabydlí a poskytne podporu 30 domácnostem v JMK. Zabydlovací program staví na principech Housing First a cílí na domácnosti s potřebami komplexní podpory.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PORADENSKÉ CENTRUM IQ ROMA SERVISU

Záměrem projektu je zlepšit životní situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v městě Brně prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Projekt přispěje k síti podpory, která je dostupná pro cílovou skupinu, což pomůže k sociálnímu začlenění a posunu v celkové situaci sociálně vyloučených osob v Brně. 

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

     

DŮSTOJNÉ BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO

Projekt Důstojné bydlení pro každého se soustředí na efektivní využití potenciálu naší organizace ke zpřístupnění standardního nájemního bydlení pro své klienty.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRÁCE PRO VŠECHNY - KOMPLEXNÍ PODPORA ZAMĚSTNANOSTI ZVLÁŠTĚ OHROŽENÝCH OSOB V BRNĚ

Projekt Práce pro všechny řeší problém zvláště ohrožených osob, které trpí nízkou uplatnitelností na trhu práce. Prostřednictvím aktivit cílených na odstraňování bariér pro vstup na legální trh práce, poradenské a informační činnosti a rozvoj kompetencí a kvalifikace dojde k podpoře a tím ke zvýšení zaměstnatelnosti minimálně 200 účastníků projektu a k legálnímu zaměstnání minimálně 40 osob.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Primárním cílem projektu je prostřednictvím navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže a rodin.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DNY ROMSKÉ KULTURY

Oslavy jsou zaměřeny na podporu vzájemného soužití a vytvoření prostoru pro trávení volného času romské menšiny a majority a na prezentaci romské kultury široké brněnské veřejnosti. Oslavy také zvyšují povědomí brněnské veřejnosti o romské kultuře.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

AMARO – HUDEBNÍ KOKTEJL Z BRONXU

Cílem projektu je během dvou let podpořit nejen romské umělce a jejich hudební tvorbu, ale také zprostředkovat a pozitivně prezentovat bohatou romskou kulturu brněnské veřejnosti a současně také pomoci k samotné emancipaci Romů právě prostřednictvím romské kultury.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

LET'S GO TO GOOD SCHOOL

Primárním cílem projektu je podpora desegregace  prostřednictvím participace rodičů a pomocí zasíťování důležitých aktérů (školy, samospráva, neziskové organizace aj.). Hlavní aktivitou projektu je vytvoření intenzivní podpůrné struktury pro romské rodiny, aby mohly nejen zapsat své děti do většinových škol.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

COME ON - PODPORA KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

Projekt cílící na vyšší kompetence břeclavských obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v oblasti řešení komunitních problémů zahrnuje aktivity vedoucí ke zvyšování dovedností, schopností a růstu členů komunity i jednotlivců, jejich aktivizaci a participaci na společných tématech. Snahou je rovněž podnítit a realizovat sociální změnu na úrovni místního společenství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DLUHOVÁ PORADNA PRO BŘECLAV

Jedná se o komplexní projekt, který v sobě zahrnuje mapování situace v oblasti zadluženosti v dané lokalitě a následný provoz dluhové poradny. Klienti tak mohou načerpat přehledné informace v této problematice od kvalifikovaných pracovníků porady, požádat o insolvenční řízení či využít možnosti individuálního přístupu zaměstnanců k řešení své tíživé finanční situace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZATOČ S NUDOU V KLUBU!

Tento projekt  slouží k pozitivnímu rozvoji dětí a mladistvých, k navazování a utužování vztahů s vrstevníky, tak také působí preventivně na sociálně patologické jevy, které jsou pro sociálně vyloučené lokality běžné.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

BEZPEČNÁ JÍZDA S ÍKVÉČKEM

Záměrem projektu je umožnit dětem a mládeži kvalitní a smysluplné trávení volného času a zmírnit tak dopady vyrůstání či častého výskytu dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

NA KLIENTA ORIENTOVANÁ DATA

Projekt reaguje na aktuálně neefektivní způsob záznamu informací o poskytovaných sociálních službách a jejích uživatelích. V rámci projektu budou ve spolupráci s dvěma odbornými pracovníky VUT analyzovány motivace a potřeby všech relevantních aktérů (uživatelé, poskytovatelé služeb, donátoři, kontroloři kvality) a navrženy a otestovány prototypy řešení problému s využitím Human center design (HCD) přístupu. HCD přístup je založen na zapojení koncových uživatelů do procesu vytváření. Realizace projektu směřuje k takové evidenci poskytování služeb, která podpoří jejich kvalitu a také participaci, zkompetentňování a zmocňování jejich uživatelů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

 

NA CESTĚ KE 3D – DIGITALIZACE, DŮVĚRA, DOPAD

Hlavním cílem projektu je posílit finanční, odborné a personální kapacity IQRS ve třech oblastech: digitalizace a kyberbezpečnost, efektivní prezentace výsledků a dopadů práce a vztahy s veřejností a mezisektorová spolupráce.

K naplnění cílů dojde díky mapování aktuálního stavu užívání digitálních nástrojů a softwarů v IQRS, vzdělávání zaměstnanců v potřebných uživatelských dovednostech v IT oblastech či ve vizualizaci a prezentaci dat. V důsledku srozumitelné prezentace úspěchů a činnosti organizace se zvýší důvěra v organizaci a finanční podpora ze strany veřejnosti. Dojde k posílení kybernetické bezpečnosti hlavně při práci s citlivými daty.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

MAJÍ ODVAHU – DEJME JIM PŘÍLEŽITOST

V projektu reagujeme na strukturální nerovnosti ve vzdělávání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu žáků a studentů, kteří pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí. Zásadním aspektem naší spolupráce je důraz na aktivitu studenta a jeho zapojení do každé fáze řešení – včetně posilování samostatného rozhodování a schopnosti přijmout za rozhodnutí zodpovědnost. Dlouhodobým cílem naší práce je zmocňování mladých lidí a jejich fungování ve společnosti i bez podpory sociálních služeb a podpory NNO.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí/ RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 30. 4. 2024

Hlavním cílem projektu “RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí” je posílit inkluzi Romů prostřednictvím vzdělání. Projekt podpoří více než 180 dětí a jejich rodičů v motivaci, znalostech i kompetencích potřebných pro dosažení úspěšného vzdělání. Změříme se především na rizikový přechod mezi jednotlivými stupni vzdělání a na problém předčasných odchodů romských dětí ze vzdělávacího procesu.


Project ‘RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children’ aiming to strengthen the inclusion of Roma minority through education, thus achieving their greater emancipation and reducing the risks associated with social exclusion. Project will support more than 180 children and their parents in enhancing their motivation, knowledge and competencies needed for reaching success in education. Support will focus on problematic transition from one level of education to another and tackles the problem of early leaves of the education process that appears amongst Roma children.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

CESTA K POROZUMĚNÍ / TOWARDS MUTUAL UNDERSTANDING

Cílem projektu je prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Snahou je podpořit romské obyvatele v aktivním přístupu k řešení stanovených témat. Cílem je rovněž umožnit členům romské komunity v lokalitě zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života.

The aim of the project is to contribute to the activation and empowerment of Roma in Budišov nad Budišovkou as the creation of competent communities, strengthening the position of Roma leaders and developing their skills in negotiating and promoting their own interests, supporting the establishment and functioning of individual Roma platforms and contributing to relations between the Roma minority and the majority.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: 

PRO RODINY

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023).

IQ Roma servis, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a službu SAS poskytuje v Břeclavi, Brně  a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRO DOSPĚLÉ

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023).

Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajišťuje finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Tišnov, Bučovice a další).

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRO MLADÉ

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023).

Projekt je zaměřen na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nabízí nízkoprahové zařízení klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ERASMUS + Romové a umělci pro společnost

Doba realizace: 1.3.2021 – 28.2.2023

Hlavním cílem projektu je podporovat romskou a sociálně marginalizovanou mládež v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli využívat kreativní a neformální metody vzdělávání a rozvoje k tomu, aby se stali aktivními a spolupracovali společně v rámci komunity. To rozšíří jejich šance na sociální začlenění a zvýší jejich obecné a občanské dovednosti.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: