COME ON - PODPORA KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

Projekt cílící na vyšší kompetence břeclavských obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v oblasti řešení komunitních problémů zahrnuje aktivity vedoucí ke zvyšování dovedností, schopností a růstu členů komunity i jednotlivců, jejich aktivizaci a participaci na společných tématech. Snahou je rovněž podnítit a realizovat sociální změnu na úrovni místního společenství.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DLUHOVÁ PORADNA PRO BŘECLAV

Jedná se o komplexní projekt, který v sobě zahrnuje mapování situace v oblasti zadluženosti v dané lokalitě a následný provoz dluhové poradny. Klienti tak mohou načerpat přehledné informace v této problematice od kvalifikovaných pracovníků porady, požádat o insolvenční řízení či využít možnosti individuálního přístupu zaměstnanců k řešení své tíživé finanční situace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZATOČ S NUDOU V KLUBU!

Tento projekt  slouží k pozitivnímu rozvoji dětí a mladistvých, k navazování a utužování vztahů s vrstevníky, tak také působí preventivně na sociálně patologické jevy, které jsou pro sociálně vyloučené lokality běžné.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

BEZPEČNÁ JÍZDA S ÍKVÉČKEM

Záměrem projektu je umožnit dětem a mládeži kvalitní a smysluplné trávení volného času a zmírnit tak dopady vyrůstání či častého výskytu dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

NA KLIENTA ORIENTOVANÁ DATA

Projekt reaguje na aktuálně neefektivní způsob záznamu informací o poskytovaných sociálních službách a jejích uživatelích. V rámci projektu budou ve spolupráci s dvěma odbornými pracovníky VUT analyzovány motivace a potřeby všech relevantních aktérů (uživatelé, poskytovatelé služeb, donátoři, kontroloři kvality) a navrženy a otestovány prototypy řešení problému s využitím Human center design (HCD) přístupu. HCD přístup je založen na zapojení koncových uživatelů do procesu vytváření. Realizace projektu směřuje k takové evidenci poskytování služeb, která podpoří jejich kvalitu a také participaci, zkompetentňování a zmocňování jejich uživatelů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

 

NA CESTĚ KE 3D – DIGITALIZACE, DŮVĚRA, DOPAD

Hlavním cílem projektu je posílit finanční, odborné a personální kapacity IQRS ve třech oblastech: digitalizace a kyberbezpečnost, efektivní prezentace výsledků a dopadů práce a vztahy s veřejností a mezisektorová spolupráce.

K naplnění cílů dojde díky mapování aktuálního stavu užívání digitálních nástrojů a softwarů v IQRS, vzdělávání zaměstnanců v potřebných uživatelských dovednostech v IT oblastech či ve vizualizaci a prezentaci dat. V důsledku srozumitelné prezentace úspěchů a činnosti organizace se zvýší důvěra v organizaci a finanční podpora ze strany veřejnosti. Dojde k posílení kybernetické bezpečnosti hlavně při práci s citlivými daty.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

BYDLET JE ZÁKLAD

Romové často čelí diskriminaci na trhu s nájemním bydlením. Pro romské domácnosti je téměř nemožné dosáhnout běžného nájemního bydlení na trhu. Důsledkem je časté využívání sub – standardního ubytování v ubytovnách nebo u pronajímatelů, kteří se zaměřují na klientelu lidí vyloučených z bydlení.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Záměrem tohoto projektu je podpořit nástup dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí do mateřských škol, jakožto i podpořit děti i rodiče v adaptačním období po nástupu do mateřské školy.

Forma této podpory je zřízení centra neformálního předškolního vzdělávání, jinak řečeno předškolky, ve které se 4x týdně v pracovní dny odehrává výuka.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a potýkají se se zhoršenými podmínkami při vstupu do vzdělávacího procesu.

Náplní projektu je zejména doplnění didaktických pomůcek a potřebného vybavení v předškolním klubu IQRS.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

DŽAS DUREDER JEKHETANE – JDEME DÁL SPOLEČNĚ

Projekt „Džas dureder jekhetane – jdeme dál společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi. V obou lokalitách projekt navazuje na již fungující komunitní skupiny, které se snaží o posílení aktivního občanství, zlepšování sousedských vztahů v komunitě, řešení problémů spjatých s komunitou a otevírání nejrůznějších společenských témat, která se komunity dotýkají.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

POMOC LIDEM V TÍSNI

Cílem projektu je efektivně se zapojit do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Mezi uprchlíky jsou i Romové, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a potřebují tedy speciální přístup pomoci. IQ Roma servis má s obdobným způsobem pomoci dlouholeté zkušenosti, pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením, zejména Romům, aby se mohli zapojit do běžného kvalitního života.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZA ZÁŽITKY DO KLUBU!

Projekt reaguje na dlouhodobý problém u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kterým je smysluplné trávení jejich volného času. Kvůli nedostatečným finančním možnostem nemohou navštěvovat komerční kroužky a tráví čas buď v domácím prostředí či v okolí bydliště, které postrádá možnosti pro kvalitní rozvoj. Mnohdy také děti tráví příliš mnoho času v online prostředí způsobem, který není příliš bezpečný.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZA ZÁBAVOU A ZÁŽITKY DO ÍKVÉČKA

Projekt cílí především na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, převážně romského původu, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociálně vyloučená lokalita, ve které tito mladí vyrůstají, je riziková zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ZA ZÁŽITKY NA TÁBOR!

Hlavním záměrem projektu je poskytnout příležitost získat a rozšířit dovednosti a kompetence dětí, které neměly jednoduchý start do života. Letní tábor je pro ně šancí se rozvíjet v oblastech, které je baví a v čem jsou dobré.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO BŘECLAV

Záměrem projektu je podpora zlepšení nevýhodného postavení rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím slaďování pracovního a rodinného života rodičů žijících v obci Břeclav či okolí, v místě místní akční skupiny Lednicko – Valtického areálu (MAS LVA). Tato podpora umožní zlepšení podmínek a zvýšení úvazků či opětovné zapojení se na trh práce.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

BE A STAR

… protože každá žena chce být hvězdou, zářit pro sebe i pro druhé… avšak každá má svůj pomyslný nebeský žebřík jinak vysoký. Tento inovativní projekt představuje silný nástroj pro snižování sociálního vyloučení v romské komunitě. Posílení žen přinese nejen změnu jejich rodinné či životní situace, ale má potenciál rozhýbat mechanismy, které mohou pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení, ve kterém romské rodiny často po generace žijí, případně být pozitivním vzorem v komunitě či způsobit větší změnu.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

MAJÍ ODVAHU – DEJME JIM PŘÍLEŽITOST

V projektu reagujeme na strukturální nerovnosti ve vzdělávání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu žáků a studentů, kteří pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí. Zásadním aspektem naší spolupráce je důraz na aktivitu studenta a jeho zapojení do každé fáze řešení – včetně posilování samostatného rozhodování a schopnosti přijmout za rozhodnutí zodpovědnost. Dlouhodobým cílem naší práce je zmocňování mladých lidí a jejich fungování ve společnosti i bez podpory sociálních služeb a podpory NNO.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

V JEDNÉ LAVICI

Primárním cílem projektu je podpora desegregace  prostřednictvím participace rodičů a pomocí zasíťování důležitých aktérů (školy, samospráva, neziskové organizace aj.). Hlavní aktivitou projektu je kampaň na podporu desegregace, která má dvě linie – V jedné lavici, která je zaměřená na neromské rodiče, a Dža andre lačhi škola, která se zaměřuje na zapojení romských rodičů.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

AMARO RECORDS - NA VLNÁCH HUDBY

Cílem projektu je podpořit nejen romské umělce a jejich hudební tvorbu, ale také zprostředkovat a pozitivně prezentovat bohatou romskou kulturu brněnské veřejnosti a oživit tak kulturní dění v Brně.

V rámci projektu proběhne celkem 16 hudebních akcí – již sedmý ročník pěvecké soutěže Amaro Star, dva hudební bašavely, čtyři jam sessions zaměřené na hudební žánry gypsy jazz, jazz-latin a afro latin a dále devět workshopů zaměřených na romskou hudbu a kulturu (tři pěvecko-jazykové, tři nástrojové a tři taneční). Součástí projektu je i tvorba čtyř hudebních nahrávek romských umělců.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

OSLAVY DNŮ ROMSKÉ KULTURY

Brněnské oslavy Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. dubna, patří k největším takovým oslavám pořádaným v ČR. IQ Roma servis, z. s. organizuje oslavy Mezinárodního dne Romů již 14 let společně s dalšími brněnskými romskými proromsky orientovanými organizacemi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

SPONZORSKÝ DAR OD SPOLEČNOSTÍ ZEPPELIN

V roce 2021 jsme od společností Zeppelin CZ s.r.o. obdrželi laskavý sponzorský dar, finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na nákup dvou notebooků pro pracovníky přímé práce. Funkční, moderní a přenosová technika je pro fungování našich terénních služeb klíčová, zejména v situaci, kdy je setkávání omezeno a kdy jsme se snažili co nejvíce snížit mobilitu pracovníků v rizikovém prostředí. Technika tohoto typu nám obzvláště umožnila nepřerušeně vykonávat naše služby v odpovídající kvalitě v době nouzového stavu.

Donátoři:

RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí/ RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Hlavním cílem projektu “RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí” je posílit inkluzi Romů prostřednictvím vzdělání. Projekt podpoří více než 180 dětí a jejich rodičů v motivaci, znalostech i kompetencích potřebných pro dosažení úspěšného vzdělání. Změříme se především na rizikový přechod mezi jednotlivými stupni vzdělání a na problém předčasných odchodů romských dětí ze vzdělávacího procesu.


Project ‘RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children’ aiming to strengthen the inclusion of Roma minority through education, thus achieving their greater emancipation and reducing the risks associated with social exclusion. Project will support more than 180 children and their parents in enhancing their motivation, knowledge and competencies needed for reaching success in education. Support will focus on problematic transition from one level of education to another and tackles the problem of early leaves of the education process that appears amongst Roma children.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

CESTA K POROZUMĚNÍ / TOWARDS MUTUAL UNDERSTANDING

Cílem projektu je prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Snahou je podpořit romské obyvatele v aktivním přístupu k řešení stanovených témat. Cílem je rovněž umožnit členům romské komunity v lokalitě zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života.

The aim of the project is to contribute to the activation and empowerment of Roma in Budišov nad Budišovkou as the creation of competent communities, strengthening the position of Roma leaders and developing their skills in negotiating and promoting their own interests, supporting the establishment and functioning of individual Roma platforms and contributing to relations between the Roma minority and the majority.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: 

Romové pro Evropu - budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je posílení odborných, časových i finančních kapacit proromských organizací v Jihomoravském kraji tak, aby se zvýšila participace Romů na přípravě a implementaci programů EU a obecně na řešení integrace Romů v ČR i na lokální úrovni.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRO RODINY

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022).

IQ Roma servis, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a službu SAS poskytuje v Břeclavi, Brně  a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRO DOSPĚLÉ

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022).

Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajišťuje finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Tišnov, Bučovice a další).

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

PRO MLADÉ

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022).

Projekt je zaměřen na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nabízí nízkoprahové zařízení klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Dluhová poradna v Břeclavi

Doba realizace: 1. 10. 2018 – 31. 3. 2022

Cílem projektu je poskytnout v průběhu 3 let odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé živ. Situace v situaci zadlužení/předlužení min. 250 osobám soc. vyloučeným nebo ohroženým soc. vyloučením skrze zřízení a zajištění provozu bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Práce je šance II.

Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt Práce je stále šance navazuje na podporu Romů a Romek ve formě provozu Kariérového centra v Brně. Prostřednictvím komplexu podpůrných, vzdělávacích a motivačních aktivit bude mít cílová skupina dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných možnost zvýšit si svou zaměstnatelnost a potažmo i zaměstnanost.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ERASMUS + Romové a umělci pro společnost

Doba realizace: 1.3.2021 – 28.2.2023

Hlavním cílem projektu je podporovat romskou a sociálně marginalizovanou mládež v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli využívat kreativní a neformální metody vzdělávání a rozvoje k tomu, aby se stali aktivními a spolupracovali společně v rámci komunity. To rozšíří jejich šance na sociální začlenění a zvýší jejich obecné a občanské dovednosti.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: