Volný čas v Klubu zažene nudu!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt reaguje na problém, který se často vyskytuje u dětí a mládeže žijících v sociálně vyloučených lokalitách je hodnotné trávení volného času. Aktivity projektu jsou sestaveny s ohledem na poptávku dětí a mládeže, s kterými spolupracujeme. O aktivity je stabilní zájem. Kombinujeme aktivity pohybové a výtvarně-kreativní, aby si každé dítě mohlo vybrat to, co ho zajímá. Povzbudíme rozvoj jemné motoriky a podpoříme silné stránky dítěte.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

S dětmi pro děti

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Prvním cílem je posílit postavení dětí ve spolupráci s OSPOD prostřednictvím realizace min. 3 PK/IPK a 2

Dalším cíl je zaměřen na rozvoj spolupráce odborníků a budování profesionálních kapacit odborníků (z řad žadatele i spolupracujících OSPOD a NNO), kteří spolupracují nejen s dětmi zapojenými do projektu, ale také s dalšími dětmi a rodinami pod dohledem OSPOD.

Třetím cíl  je podpořit participaci dětí, tak aby byly aktivně zapojeny v rámci spolupráce s OSPODy (dohled nad rodinou apod.) Součástí spolupráce je vyhodnocení míry ohrožení dítěte a vytvoření relevantních pokladů, které mohou být využity pro následnou tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Pro rodinu především – koordinovaná spolupráce pro podporu ohrožené rodiny s dětmi

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt se zaměřuje na podporu ohrožených rodin s dětmi žijících v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Aktivity v rámci projektu budou reagovat na potřebu dlouhodobé spolupráce s těmito rodinami a na potřeb propojování rodin, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Neztrať se na rozcestí

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Předkládaný projekt navazuje na aktivity projektu „Dobrodružství číhá za rohem!“ v rámci kterého jsme se zavázali zachovat aktivity tak, aby docházelo k naplňování preventivního působení na děti a mládež, kteří docházejí do organizace. Hlavním cílem projektu je předcházet rizikovému chování či alespoň zmírnit jeho dopad prostřednictvím 12 preventivních aktivit realizovaných po celý rok 2021.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Na břehu Svitavy to žije!

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Hlavní podstatou projektu je  realizace volnočasových aktivit na Plácku vedoucí k seberozvoji dětí a mládeže od 6 do 26 let a budování jejich dovedností. Prostřednictvím projektových aktivit se budeme také zaměřovat na práci s celou rodinou a komunitou.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Společně k rozmanitosti

Doba realizace: 1.1.2021 – 31. 12. 2021

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na SŠ

Doba realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Projekt reaguje na aktuální i dlouhodobou situaci, kdy studium střední školy je pro mladé lidi z romské komunity stále obtížně dostupné. Skrze komplexní podporu, individuální i skupinovou, bezprostředním kontaktem i distančně se projekt snaží přispět ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných mladých Romů a Romek a podporovat je ve smysluplném studijním uplatnění.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Romové pro Evropu - budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je posílení odborných, časových i finančních kapacit proromských organizací v Jihomoravském kraji tak, aby se zvýšila participace Romů na přípravě a implementaci programů EU a obecně na řešení integrace Romů v ČR i na lokální úrovni.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace: 1.1.2018 – 31.12.2021

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zaostřeno na kvalitu

Doba realizace: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2022

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snaží řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zaostřeno na rodinu II.

Doba realizace: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami, kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Centrum integračních služeb

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).

IQ Roma servis, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a službu SAS poskytuje v Břeclavi, Brně  a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Centrum komunitní a terénní sociální práce

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).

Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajišťuje finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Tišnov, Bučovice a další).

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Centrum motivace a stimulace

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).

Projekt je zaměřen na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nabízí nízkoprahové zařízení klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Dluhová poradna v Břeclavi

Doba realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2021

Cílem projektu je poskytnout v průběhu 3 let odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé živ. Situace v situaci zadlužení/předlužení min. 250 osobám soc. vyloučeným nebo ohroženým soc. vyloučením skrze zřízení a zajištění provozu bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Prostřednictvím projektu bude IQRS udržovat a rozšiřovat síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň tak přispěje k vybudování širšího povědomí o uznávané proromské nevládní organizaci. Cílem tohoto projektu je analyzovat a zhodnotit stávající postavení IQRS, a následně jej posunout na vyšší úroveň v oblasti péče o podporovatele.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Práce je šance II.

Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt Práce je stále šance navazuje na podporu Romů a Romek ve formě provozu Kariérového centra v Brně. Prostřednictvím komplexu podpůrných, vzdělávacích a motivačních aktivit bude mít cílová skupina dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných možnost zvýšit si svou zaměstnatelnost a potažmo i zaměstnanost.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ERASMUS + Romové a umělci pro společnost

Doba realizace: 1.3.2021 – 28.2.2023

Hlavním cílem projektu je podporovat romskou a sociálně marginalizovanou mládež v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli využívat kreativní a neformální metody vzdělávání a rozvoje k tomu, aby se stali aktivními a spolupracovali společně v rámci komunity. To rozšíří jejich šance na sociální začlenění a zvýší jejich obecné a občanské dovednosti.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

 

Dureder – Společně

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt „Dureder – Společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi, přičemž v každé z lokalit je dle aktuálních potřeb komunity stanoven individuální cíl a téma komunitní práce.

Hlavním cílem projektu v Brně je citlivě otevřít diskusi o domácím násilí s místními Romy a Romkami, a to prostřednictvím metod komunitní práce. Domácí násilí představuje jeden z nejpalčivějších a velice nesnadno komunikovatelných problémů, se kterými se romská komunita v současnosti potýká.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: