Romové pro Evropu - budování kapacit IQ Roma servisu pro strategickou a monitorovací činnost

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je posílení odborných, časových i finančních kapacit proromských organizací v Jihomoravském kraji tak, aby se zvýšila participace Romů na přípravě a implementaci programů EU a obecně na řešení integrace Romů v ČR i na lokální úrovni.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace: 1.1.2018 – 31.12.2021

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zaostřeno na kvalitu

Doba realizace: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2022

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snaží řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Zaostřeno na rodinu II.

Doba realizace: 1.10.2019 – 30.9.2021

Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami, kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Centrum integračních služeb

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).

IQ Roma servis, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a službu SAS poskytuje v Břeclavi, Brně  a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Centrum komunitní a terénní sociální práce

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).

Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajišťuje finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Tišnov, Bučovice a další).

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Centrum motivace a stimulace

Doba realizace: Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).

Projekt je zaměřen na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nabízí nízkoprahové zařízení klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Dluhová poradna v Břeclavi

Doba realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2021

Cílem projektu je poskytnout v průběhu 3 let odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé živ. Situace v situaci zadlužení/předlužení min. 250 osobám soc. vyloučeným nebo ohroženým soc. vyloučením skrze zřízení a zajištění provozu bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Prostřednictvím projektu bude IQRS udržovat a rozšiřovat síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň tak přispěje k vybudování širšího povědomí o uznávané proromské nevládní organizaci. Cílem tohoto projektu je analyzovat a zhodnotit stávající postavení IQRS, a následně jej posunout na vyšší úroveň v oblasti péče o podporovatele.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Mám na to III.

Doba realizace: 1.10.2018 – 30. 8. 2021

Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reaguje na fakt, že 70 % Romů označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů, kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

Práce je šance II.

Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt Práce je stále šance navazuje na podporu Romů a Romek ve formě provozu Kariérového centra v Brně. Prostřednictvím komplexu podpůrných, vzdělávacích a motivačních aktivit bude mít cílová skupina dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných možnost zvýšit si svou zaměstnatelnost a potažmo i zaměstnanost.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

ERASMUS + Romové a umělci pro společnost

Doba realizace: 1.3.2021 – 28.2.2023

Hlavním cílem projektu je podporovat romskou a sociálně marginalizovanou mládež v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli využívat kreativní a neformální metody vzdělávání a rozvoje k tomu, aby se stali aktivními a spolupracovali společně v rámci komunity. To rozšíří jejich šance na sociální začlenění a zvýší jejich obecné a občanské dovednosti.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři:

 

Dureder – Společně

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt „Dureder – Společně“ je zaměřený na podporu komunitní práce a bude probíhat ve dvou lokalitách – v Brně a Břeclavi, přičemž v každé z lokalit je dle aktuálních potřeb komunity stanoven individuální cíl a téma komunitní práce.

Hlavním cílem projektu v Brně je citlivě otevřít diskusi o domácím násilí s místními Romy a Romkami, a to prostřednictvím metod komunitní práce. Domácí násilí představuje jeden z nejpalčivějších a velice nesnadno komunikovatelných problémů, se kterými se romská komunita v současnosti potýká.

VÍCE INFORMACÍ

Donátoři: