VZDĚLÁNÍ JAKO CESTA K ÚSPĚCHU

VZDĚLÁNÍ JAKO CESTA K ÚSPĚCHU

Evidenční číslo projektu: ROMA-PIRM-2024-0054 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 

Donátor: Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

 

 

Projekt si klade za cíl pomoci snížit míru předčasných odchodů sociálně znevýhodněných romských dětí a mládeže, a to především ze středoškolského stupně studia. Projekt se tak zaměřuje na práci s žáky 8. a 9. tříd a středoškolské studenty. 

V rámci projektu budou realizovány aktivity v rámci těchto tematických okruzích: 

  • Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora úspěšného přechodu na střední školu 
  • Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky 

 

V rámci prvního tematického okruhu se projekt soustředí na aktivity pomáhající překonávat obtíže související se vzděláváním skrze doučování a konzultace, aktivity mířené na rozvoj jazykových, komunikačních a čtenářských dovedností, na kritickou práci s textem a rozvíjení slovní zásoby. Probíhat budou taktéž aktivity na podporu pozitivního sebepojetí a sebevědomí žáků. Dalšími aktivitami v rámci tematického okruhu bude informační a poradenská podpora romským rodinám při volbě povolání nebo dalšího vzdělávání žáků středních škol a podpora úspěšného přechodu romských žáků základních škol na střední škola a jejich setrvání na středních školách. 

Druhý tematický okruh v sobě skýtá aktivity podporující všestranný osobnostní rozvoj romských dětí žáků, a to skrze jejich pravidelné zapojení do dlouhodobě realizovaných volnočasových aktivit. 

 

Koordinátor projektu: 

Michal Kubík 

Tel.: +420 608 539 323 

Email: michal.kubik@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka: 

Hedvika Kotherová 

Tel.: + 420 778 980 381 

Email: hedvika.kotherova@iqrs.cz