NA KLIENTA ORIENTOVANÁ DATA

NA KLIENTA ORIENTOVANÁ DATA

Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 3. 2024 (inkubační fáze vývoje řešení)

Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Anotace projektu:

Projekt reaguje na aktuálně neefektivní způsob záznamu informací o poskytovaných sociálních službách a jejích uživatelích. V rámci projektu budou ve spolupráci s dvěma odbornými pracovníky VUT analyzovány motivace a potřeby všech relevantních aktérů (uživatelé, poskytovatelé služeb, donátoři, kontroloři kvality) a navrženy a otestovány prototypy řešení problému s využitím Human center design (HCD) přístupu. HCD přístup je založen na zapojení koncových uživatelů do procesu vytváření. Realizace projektu směřuje k takové evidenci poskytování služeb, která podpoří jejich kvalitu a také participaci, zkompetentňování a zmocňování jejich uživatelů.

 

Hlavním cílem je na konci realizace inkubační fáze vývoje řešení projektu disponovat informacemi o motivátorech, blokátorech a zajímavostech o způsobu záznamu informací o poskytovaných sociálních službách, a na základě těchto poznatků vyhotovit design takových opatření (prototypů), které zvýší kvalitu a praktičnost způsobu záznamu informací.

Realizace projektu zahrnuje výzkum procesů, aktivit, dokumentů a potřeb všech zapojených aktérů. Na to navazuje vývoj a testování prototypů řešení a jejich následné redesignování tak, aby závěrečný návrh řešení byl co nejprospěšnější a nejfunkčnější pro veškeré zainteresované aktéry.

 

Nová opatření k tvorbě záznamů o službách povedou k:

  • Využitelnosti pro zkompetentnění a zmocnění uživatelů těchto služeb a využívání záznamů uživateli v každodenním životě k řešení běžných situací
  • Vnímání tvorby záznamů pracovníky jako součást poskytování kvalitních služeb bez nadstandardní časové zátěže, odpovídající realitě a legislativním i metodický požadavkům
  • Lepšímu přehledu organizace (především managementu) o všech důležitých datech potřebných pro reflexi kvality služeb a pro sledování dopadu práce

 

Dalším cílem projektu je zvýšení znalostí a kompetencí relevantních pracovníků naší organizace v oblasti nového designu procesu zaznamenávání poskytování služeb tak, aby byli schopni implementovat využívání tohoto designu do své praxe.

 

Kontaktní osoba:

Jan Milota

Tel.: +420 608 234 121

Email: jan.milota@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Šárka Pólová

Tel.: +420 775 894 249

Email.: sarka.polova@iqrs.cz