TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním Terénního programu je pomáhat lidem, především Romům a Romkám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

V běžném prostředí klientů podporujeme zvyšování znalostí, schopností, dovedností a sebedůvěry klientů pro řešení své životní situace, jejich zájmy a práva.

Podporujeme klienty v tom, aby mohli vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat své potřeby, předcházeli problémům, a žili spokojený a důstojný život ve společnosti.

IQ Roma servis, z. s. poskytuje terénní službu dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

INFORMACE O TERÉNNÍ SLUŽBĚ

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Terénní programy IQRS mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové a Romky, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, žijí v sociálně vyloučených lokalitách a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Pro její zvládnutí nemají v danou chvíli dostatek informací, dovedností a/nebo potřebují psychickou, sociální či materiální podporu.

Odbornou pomoc v rámci Terénních programů nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají s nepříznivou sociální situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme
 • v případě plné kapacity služby

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TERÉNÍHO PROGRAMU IQRS

Při poskytování sociální služby Terénní programy naplňujeme zásady služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a principy sociální práce:

 • Zachování důstojnosti klienta, jeho práv a svobod
  • Pracovníci dbají při poskytování služby na dodržování práv, která jsou obsažena v Základní listině práv a svobod. Pracovníci zachovávají mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Služba je poskytována taktně a citlivě.
 • Individuální přístup ke klientovi a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb
  • Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému klientovi. Služba je poskytována na základě individuálně dohodnutých cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a následně přizpůsobovány aktuálním potřebám. Pracovníci respektují individuální zvyklosti a návyky klientů.
 • Přistupování ke klientům jako k rovnocenným partnerům
  • Pracovníci spolupracují s klienty jako s partnery. Poskytování služby je založeno na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. Při vyjednávání pracovníci vychází z možností a omezení služby a z potřeb, možností a schopností klienta.
 • Podpora vlastní aktivity
  • Klient je podporován v co největší možné aktivitě směřující ke změně v jeho životě. Pracovníci podporují klienta, aby pro něj co největší možnou měrou přispěl k dosažení cíle.
 • Podpora samostatnosti, nezávislosti a poskytování nezbytné úrovně podpory
  • Služby Terénního programu jsou služby vyžádané klienty v případech, kdy si samí nevědí rady. Během poskytování služby pracovníci vyhodnocují, co klient zvládá sám a v čem potřebuje podporu.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TERÉNÍHO PROGRAMU IQRS

 • Respekt k rozhodnutím klienta
  • Klient se rozhoduje sám o svém vlastním životě na základě informací a podpory pracovníků. Služba nepřebírá nadměrnou zodpovědnost za klienty, otevírá s klientem téma rizik rozhodnutí / voleb.
 • Profesionalita
  • Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky – sociálními pracovníky, právníky, pracovníky v sociálních službách, …, kteří splňují zákonné kvalifikační požadavky.
 • Flexibilita
  • Služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.
 • Důvěra
  • Pracovníci Terénních programů zachovávají mlčenlivost, s informacemi od klientů zacházejí důvěrně a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Bezplatnost
  • Sociální služba Terénní programy je poskytována bezplatně.
 • Dobrovolnost
  • Každý zájemce o službu / klient se může rozhodnout, zda chce služeb TP IQRS využívat.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.

Klient vstupuje do služby dobrovolně.

Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby terénního programu (TP), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou.

Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.

Při uzavírání dohody o poskytování služby TP pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává:

 

▫️ předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce),

▫️ poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby,

▫️ práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody),

▫️ klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta).

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

3.

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán.

Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce.

V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění).

CÍLE SLUŽBY

Cílem Terénních programů IQ Roma servisu  je klient, který:

 • Má zajištěny základní životních potřeby (jídlo, oblečení, teplo, léky, …)
 • Má zajištěny základní doklady
 • Má zajištěn přístup ke zdravotní péči
 • Má zajištěno důstojné bydlení, které si udržuje
 • Má zajištěny finance na chod domácnosti a své potřeby
 • zdravé vztahy v rodině, sousedství a komunitě
 • Má takové dovednosti, které mu umožní jednat s institucemi s cílem být schopen si v budoucnu zařídit osobní záležitosti samostatně, bez sociální služby
 • zajištěnu podporu ve vzdělávání, hledání zaměstnání a osobním rozvoji
 • Má informace, jak předcházet ve svém životě rizikům

POCHVALY A STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.  

 • Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz či na adresu dané pobočky (viz adresy níže).  
 • Ústně si lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.  
 • Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.

POCHVALY A STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv). Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl stěžovatel sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby. 

VÍCE INFO

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Martina-Horvathova

Brno a Vyškov

Martina Horváthová
IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00, Brno
+420 774 224 510

Kdy službu poskytujeme?

 OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 8:00 DO 17:00.

Katerina-Suchomelova

Břeclav

Kateřina Suchomelová
IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav Tř. 1. máje 39 691 41 Břeclav - Poštorná
+420 773 798 420

Kdy službu poskytujeme?

 OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 8:00 DO 17:00.