ZAOSTŘENO NA RODINU – koordinovaná spolupráce v oblasti SPOD 

ZAOSTŘENO NA RODINU – koordinovaná spolupráce v oblasti SPOD 

 Registrační číslo projektu: 19806 

Donátor: Projekt je realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. 

 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 

 

 

Záměrem projektu je zlepšení životní situace zapojených ohrožených rodin v JMK primárně na úrovni konkrétních podpořených osob. Metody práce s rodinami jsou voleny tak, aby v maximální míře podporovaly jejich aktivní participaci na realizaci kroků vedoucích ke stabilizaci jejich situace a stavěly na jeho potenciálu a silných stránkách. Specificky se projekt zaměřuje na rozvoj kompetencí rodičů v oblasti péče o děti, včetně jejich aktivní podpory dětí při vzdělávání a zajištění zdraví členů rodiny a jejich zmocňování při řešení nepříznivé bytové situace.  

Důsledkem bude snížení počtu dětí odebraných rodinám z důvodů nevyhovujících bytových či hygienických podmínek. Skrze edukační a preventivní aktivity očekáváme nárůst informovanosti cílové skupiny v sociálně vyloučených lokalitách JMK v rozeznávání domácího násilí, znalostí možností řešení a také zvýšení motivace obětí jej řešit. Na obecnější úrovni očekáváme zvýšení efektivity spolupráce zapojených institucí a míry užívání participativních metod koordinované spolupráce s rodinami, s důrazem na jejich kvalitní provedení. Aktivity jasně směřují k prohloubení spolupráce s dalšími relevantními aktéry v JMK (školy, další poskytovatele služeb, ÚP) a posílení vazeb na místní OSPOD. 

 

  • Cílem aktivity A1 je poskytnout individuální koordinovanou podporu prostřednictvím case managementu min. 30 rodinám v řešení situací ohrožujících dítě, a to po celou dobu trvání projektu. 
  • Cílem A2 je zvýšit motivaci, přijetí a zapojení romských rodin do tématu péče o děti a rodinu prostřednictvím edukačních akcí přímo v komunitě. Na začátku projektu (1.-3.měsíc projektu) vznikne plán edukačních akcí společně se zapojenými rodinami. Na základě analýzy rodin, se kterými aktuálně organizace pracuje, jsme identifikovali 3 nejzásadnější oblasti, ve kterých rodiny potřebují podporu: vývoj dítěte (fyzický a psychický rozvoj), komunikace s dítětem (výchova), vývoj řeči (podpora dítěte, logopedie). V dalších měsících (4.-12. měsíc) budou pracovníci ve spolupráci s ohroženými rodinami tento plán realizovat 
  • Cílem aktivity A3 je rozvoj a posilování rodičovských kompetencí a vztahů v rodině s důrazem na předcházení negativním jevům v rodině jako je domácí násilí či patologické jevy. 
  • Cílem A4 je podpora participace rodiny a dětí na řešení své situace v rámci realizované meziinstitucionální spolupráce. Případové (interaktivní) konference jsou jedna z metod mezioborové spolupráce rodiny a odborníků. 

 

Koordinátorka projektu:  

Klára Škerková  

tel.: +420 608 440 305   

e-mail: klara.skerkova@iqrs.cz   

    

Projektová manažerka:   

Adéla Vaňková   

tel.: +420 778 980 382   

e-mail: adela.vankova@iqrs.cz