S DĚTMI PRO DĚTI

S DĚTMI PRO DĚTI

Projekt se zaměřuje na tři cíle:

Prvním cílem je posílit postavení dětí ve spolupráci s OSPOD prostřednictvím realizace min. 3 PK/IPK a 2

Setkání s komunikační bednou. Jednou z inovativních metod pro posílení participace dětí jsou právě interaktivní případové konference a společná Setkání s komunikační bednou. Jedním z cílů projektu je tak profesionálně a s

dostatečnou přípravou zrealizovat tato setkání. Ta mohou sloužit právě k analýze současné situace a potřeb dítěte. Představují jeden z možných nástrojů, jak do přípravy IPOD dítě zapojit, a to i ve velmi komplikovaných případech.

 

Dalším cílem je vytvořit podmínky u min. 3 spolupracujících OSPODů pro zajištění participace dětí na vyhodnocení míry ohrožení dítěte. Cíl je zaměřen na rozvoj spolupráce odborníků a budování profesionálních kapacit odborníků (z řad žadatele i spolupracujících OSPOD a NNO), kteří spolupracují nejen s dětmi zapojenými do projektu, ale také s dalšími dětmi a rodinami pod dohledem OSPOD. Cílem je vytvořit dostatečný prostor prostřednictvím realizace klíčové aktivity 2 – 6 kazuistických setkání a 2 meziinstitucionálních supervizí tak, aby mohl být naplněn cíl číslo 1 a 2, tedy participace dětí na řešení jejich životní situace. Projekt tak podpoří odborníky ve znalostech možných nástrojů pro podporu participace dětí.

 

Třetí cíl se zaměřuje na zapojení min. 10 dětí do vyhodnocení míry jejich ohrožení prostřednictvím metody individuálních či rodinných setkání. Cílem projektu je podpořit participaci dětí, tak aby byly aktivně zapojeny v rámci spolupráce s OSPODy (dohled nad rodinou apod.) Součástí spolupráce je vyhodnocení míry ohrožení dítěte a

vytvoření relevantních pokladů, které mohou být využity pro následnou tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby děti mohly být do tohoto procesu zapojeny především odborným průvodcem ze strany žadatele, nastavením komunikační úrovně zajišťující porozumění, využití inovativních a kreativních možností participace. Prostřednictvím klíčové aktivity 1 bude umožněno min. 35 dětem porozumět nástroji IPOD, přičemž 10 dětí si ve spolupráci s průvodkyní vytvoří podklady pro IPOD, které budou předloženy příslušným pracovníkům OSPOD.

Název projektu: S dětmi pro děti

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory MPSV.

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310