Pro rodinu především – koordinovaná spolupráce pro podporu ohrožené rodiny s dětmi

Pro rodinu především – koordinovaná spolupráce pro podporu ohrožené rodiny s dětmi

Projekt se zaměřuje na podporu ohrožených rodin s dětmi žijících v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Aktivity v rámci projektu budou reagovat na potřebu dlouhodobé spolupráce s těmito rodinami a na potřeb propojování rodin, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Projektové aktivity se zaměří na podporu přímé práce s ohroženými rodinami a rozvoj jednotlivých metod práce s ohroženou rodinou a jejich dětmi. Aktivitu budeme navazovat na běžné činnosti služby SAS pro rodiny s dětmi, které jsou hrazeny z jednotlivých metod práce s ohroženou rodinou a jejich dětmi. Aktivitu budeme navazovat na běžné činnosti služby SAS pro rodiny s dětmi, které jsou hrazeny z jiných zdrojů organizace.

 

Rodiny podpořené projektem jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené. Jednou z hlavních příčin sociálního vyloučení jsou nevhodné bydlení a špatná ekonomická situace rodiny, která je způsobena jak nízkými příjmy (velká část příjmů plyne jen ze sociálních dávek), tak nedostatečnými kompetencemi rodičů při nakládání s financemi. Dalšími významnými faktory, které také vedou k sociálnímu vyloučení rodin, jsou nízká úroveň vzdělání rodičů a jejich nedostačující pracovní zkušenosti. Projekt doplňuje činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která rodinám pomáhá řešit jejich sociálně nepříznivou situaci.

 

Projekt bude naplňovat tři záměry:

  1. Podpora ohrožených dětí a jejich rodin komplexní podporou více odborníků.
  2. Podpora rodin v rozvoji kompetencí rodičů v ohrožených (OSPOD) rodinách v oblasti péče o děti, ve výchově a vzdělávání dětí.
  3. Podpora rodin v propojení s OSPOD při hledání řešení krizových a ohrožujících situací v rodině.

 

V projektu budou s ohroženou rodinou spolupracovat zejména case manažeři, kteří budou koordinovat zapojování dalších odborníků a aktérů s cílem naplňování komplexní podpory ohrožených rodin. Klíčovými partnery ve spolupráci budou pro case manažery pracovníci OSPODů.

 

Case manažeři budou moct využít pro zapojení do spolupráce i členy svého týmu, kteří mají specifickou úlohu při práci s rodinou. V projektu proto popisujeme práci rodinné asistentky, komunitní pracovnice a pedagogické asistentky pro práci s dětmi. Pro podporu a rozvoj rodičovských kompetencí využijeme i realizaci skupinových workshopů a skupinového vzdělávání, které zahrnuje prvky zážitkové pedagogiky s důrazem na vytvoření bezpečného prostředí v rodině.

 

Projekt je navržen v souladu se ‚Strategickým plánem organizace na období 2017–2021‘ a vizí Agentury pro sociální začleňování, která vychází ze Strategie Česká republika 2030. Agentura pro sociální začleňování prosazuje společenskou změnu směřující k ukončení sociálního vyloučení v České republice. Další činností agentury jsou podpora opatření, která pomohou územním samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce či celého regionu.

Zdroj: https://www.cr2030.cz/strategie/

 

V rámci Jihomoravského kraje je organizace členem komunitního plánování sociálních služeb hned v několika lokalitách. Zástupci organizace se aktivně zapojují na těchto setkáních v rámci jednotlivých pracovních skupin (‚Děti, mládež a rodiny‘ a ‚Romové a cizinci‘).

 

Název projektu: MPSV I – Pro rodinu především – koordinovaná spolupráce pro podporu ohrožené rodiny s dětmi

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory MPSV.

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310