Neztrať se na rozcestí

Neztrať se na rozcestí

Projekt reaguje na fakt, že sídlo organizace se nachází v sociálně vyloučené lokalitě. Pro sociálně vyloučenou lokalitu je charakteristické, že obyvatelé žijí v nevyhovujících bytových podmínkách a v místě, kde je vysoká kumulace sociálně patologických jevů – užívání drog, gamblerství, drobná kriminalita, nedostatek příjemných míst k trávení volného času, vysoká nezaměstnanost, zadlužení. Tyto nestandardní podmínky negativní měrou ovlivňují zdravý vývoj dětí a mládeže v lokalitě.  Dětem chybí vhodné vzory, jejich rodiny se nacházejí v obtížné socioekonomické situaci, dochází k tomu, že tato mládež předčasně opouští vzdělávací proces s nedostatečným vzděláním a hůře se uplatňuje na trhu práce a často se tak adaptuje na životní strategii závislosti na sociálních dávkách. Dětem i mládeži se tak nedaří vystupovat z kruhu sociálního vyloučení a dochází k její dědičnosti, jak prokazuje i výzkum Chudoba mladých v ČR (Median, 2018). Takto ohrožená mládež je bohužel často obětí kriminálních činů i tyto kriminální činy ve zvýšené míře páchá.

 

Projektové aktivity budou probíhat v sídle organizace nebo na venkovním hřišti “Plácek”, kde provozujeme od března do října sportovní, komunitní i rukodělné aktivity nejen pro klienty NZDM, ale všechny, kdo na hřiště přijdou a mají chuť se zapojit. Tento prostor je velmi využíván veřejností, především z řad romské komunity od malých děti až po dospělé. Zároveň má tento prostor pověst místa, které je využíváno především ve večerních a nočních hodinách lidmi, kteří trpí zavilostí na návykových látkách. Aktivity na Plácku nesou preventivní charakter a snižují tak patologické projevy v okolí.

 

Předkládaný projekt navazuje na aktivity projektu „Dobrodružství číhá za rohem!“ v rámci kterého jsme se zavázali zachovat aktivity tak, aby docházelo k naplňování preventivního působení na děti a mládež, kteří docházejí do organizace.

 

Hlavním cílem projektu je předcházet rizikovému chování či alespoň zmírnit jeho dopad prostřednictvím 12 preventivních aktivit realizovaných po celý rok 2021 u minimálně 320 klientů, kteří spolupracují s organizací. Dalším navazujícím cílem je snížení výskytu patologických jevů v této vyloučené lokalitě a tím snížení kriminality.

Tento projekt nám pomůže zrealizovat aktivity, které jsou nad rámec sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Díky těmto nadstavbovým aktivitám se tato sociální služba stane celistvější, poskytne cílové skupině nové možnosti trávení volného času, které se budou soustředit na prevenci proti patologickým jevům. Zvolené aktivity nám umožní se klientům ještě více přiblížit a toto téma otevřít a pracovat na něm.

Název projektu: Neztrať se na rozcestí

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Finanční podpora: Tento projekt byl realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna.

Pro více informací volejte na: +420 543 213 310