IQ Roma servis, z.s., poskytuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6 – 26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti.

CÍLE

 • Zažít a doprovázet vzdělávání a kariérní úspěch (především romských) dětí a mládeže.
 • Rozvoj potenciálu a identity.
 • Občanská angažovanost směrem do společnosti i komunity.
 • Zvýšení informovanosti a práce s informacemi.
 • Zdravý životní styl.
 • Propojování s širší společností.
 • Podpora zdravých vztahů.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) mohou využívat děti a mládež ve věku 6 až 26 let, zejména Romové, ohrožení nebo zažívající nepříznivou sociální situací. To znamená, že jsou ohroženy některým z následujících faktorů:

 • bydliště v sociálně vyloučených lokalitách (tj. v místě se zvýšeným počtem heren, vyšší mírou kriminality, výskytem drog, prostituce, snadného přístupu k alkoholu a cigaretám)
 • nedostatečně podnětné sociální a rodinné prostředí, prostor pro rozvoj a učení se
 • snížené možnosti kvalitního trávení volného času a zapojení se do nabídky běžných, komerčních aktivit (neohrožujících zdraví, bezpečí a rozvoj dětí)           
 • ztížené podmínky a prostor k navazování přátelských vztahů s vrstevníky i mimo romskou komunitu
 • obtíže při dosahování kvalitního vzdělání a v přístupu k němu (předčasné ukončování školní docházky, zhoršený prospěch, nižší možnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání, nízké vzdělání rodičů, vyšší míra absence, záškoláctví atd.)
 • pohyb v prostředí se sociálně-patologickými jevy, rizikový životní styl (závislost na návykových látkách, gambling, prostituce atd.)
 • nižší ekonomický status rodiny, ohrožení chudobou, zadluženost
 • diskriminace ve společnosti (předsudky, nerovný přístup ke službám, znevýhodňující systémová opatření)

 

Odbornou pomoc v rámci služby NZDM nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají se sociálně nepříznivou situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním, cíli služby či vymezenou cílovou skupinou.
 • osobám, jejichž zdravotní stav nebo chování ohrožuje bezpečnost dalších klientů a pracovníků (např. infekční onemocnění, verbální a fyzické napadání apod.).
 • v případě plné kapacity služby

 

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • „Respektujeme tvůj názor a rozhodnutí.“
 • „Společně objevujeme a podporujeme tvé silné stránky, plány a sny.“
 • „Každého vnímáme v jeho jedinečnosti.“
 • „Podporujeme tě v samostatném a odpovědném rozhodování.“
 • „Hájíme tvá práva.“
 • „Společně s tebou vytváříme bezpečné prostředí pro naši spolupráci.“
 • „Služby jsou ti poskytovány bezplatně.“

 

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Na začátku spolupráce je zájemce o službu seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem všech služeb je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.

 

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá maximální kapacita ambulantní i terénní formy služby je shodná:

 • Okamžitá maximální kapacita služby pro práci s jednotlivcem je 9 uživatelů. (V jednom okamžiku jsme schopni individuálně se věnovat maximálně 9 uživatelům služby.)
 • Okamžitá maximální kapacita služby pro práci se skupinou je 60 uživatelů. (Maximální okamžitá kapacita v rámci práce se skupinou je 15 uživatelů na jednoho pracovníka.)

STÍŽNOST NA KVALITU POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Schránka je umístěna v klientském prostoru nízkoprahového zařízení na Vranovské 45.

Stížnost může být buď písemná, nebo ústní. Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45.

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz.

Ústně si lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si řediteli organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby  je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Pro fungování nízkoprahového centra je zajištěno dostatečné materiální a technické zabezpečení. Vzhledem k široké škále nabízených aktivit je nízkoprahové centrum vybavené následujícími zařízeními:

Vranovská 45:

 • 3x učebna (psací stoly, židle, flip chart, knihy a učebnice, pevná linka),
 • klubové místnosti (klubovna 1: stoly, židle, pohovky, promítací plátno, DVD a CD
 • přehrávač, dataprojektor, , stolní fotbal, pingpongový stůl, 4 klientské PC a multifunkční zařízení, stolní hry, výtvarné a psací pomůcky; klubovna 2: stoly, židle, zrcadla, DVD přehrávač, promítací plátno, dataprojektor;
 • EEG biofeedback (počítače, stoly, technické vybavení),
 • počítačová učebna (počítače, židle, promítací plátno, dataprojektor, multifunkční zařízení),
 • poradna (stůl, psací stoly a PC pro pracovníky).

 

Husovická 2:

 • Venkovní oplocené hřiště, pomůcky pro sportovní aktivity (míče, florbalové pálky, badminton, atp.),
 • 2 stoly pro výtvarnou výchovu, židle, pomůcky pro výtvarné a tvořivé dílny.

 

Každý pracovník má k dispozici vlastní pracoviště vybavené PC a připojením k internetu. K dispozici je také multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, fax), telefon, diktafon. Pracovníci mají k dispozici knihovnu s odbornými materiály. Dále má pracovník k dispozici dostatečné množství kancelářských potřeb.

 

Služba: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování: ambulantní i terénní

Identifikátor služby: 8326775

Název služby: PRO MLADÉ

 • PRO MLADÉ Brno
  Vedoucí zařízení: Bc. Kristýna Kaniová, tel. +420 730 894 676
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby: po až čt od 13:00 do 18:00

Klub

Pondělí 13:00 – 14:00 možnost individuálních konzultací pro klienty ve věku 6 – 15 let 

14:00 – 16:00 klub mladší 6 – 12 let

16:00 – 18:00 klub starší 12 – 15 let

Úterý 13:00 – 14:00 možnost individuálních konzultací pro klienty ve věku 6 – 15 let 

14:00 – 16:00 klub mladší 6 – 12 let

16:00 – 18:00 klub starší 12 – 15 let

Středa 13:00 – 14:00 možnost individuálních konzultací pro klienty ve věku 6 – 15 let 

14:00 – 16:00 klub mladší 6 – 12 let

16:00 – 18:00 klub starší 12 – 15 let

Čtvrtek 13:00 – 14:00 možnost individuálních konzultací pro klienty ve věku 6 – 15 let 

14:00 – 16:00 klub mladší 6 – 12 let

16:00 – 18:00 klub starší 12 – 15 let

Provozní doba terénní formy poskytování služby (tzv. „Plácky“):

březen – červen, září – říjen

Pondělí 14:00 – 18:00
Úterý 14:00 – 18:00
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00
Pátek 14:00 – 18:00

 

Červenec – srpen

Pondělí 14:00 – 20:00
Úterý 14:00 – 20:00
Středa 14:00 – 20:00
Čtvrtek 14:00 – 20:00
Pátek 14:00 – 20:00