Nabízíme komplexní podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v  nepříznivé sociální situaci, kterou neumí nebo nemohou řešit samy.

Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině.

Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce u Brna a Bučovicích.

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

IMG_7110

INFORMACE O SLUŽBĚ

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Rodinám, které potřebují pomoci se zlepšením výchovného a vzdělávacího prostředí pro dítě; 

rodinám, které potřebují zlepšení nedostatečných a ohrožujících podmínek pro dítě (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky);

rodičům, kteří potřebují podporu v rozvoji schopností a dovedností v kvalitní péči a výchově svých dětí;

rodičům, kteří potřebují podporu při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a  nyní usilují o jeho návrat zpět),

rodinám, které potřebují pomoci v komunikaci s institucemi;

rodinám, které trápí nedostatek finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů;

rodičům, kteří hledají nabídky dostupného trávení volného času dítěte;

rodičům, kteří se potýkají s předsudky, diskriminací a rasismem.

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

osobám, které se nepotýkají nepříznivou sociální situací;

osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním a cíli služby;

v  případě plné kapacity služby;

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Naše služby jsou bezplatné a dobrovolné.

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

Vytváříme prostor pro svobodné vyjádření dítěte. Podpora rodiny vychází primárně z cílů a potřeb dítěte, s ohledem na obecné zájmy a blaho dítěte. Rodiny (dítě) mají právo požádat o svolání případové, interaktivní nebo rodinné konference.

Podporujeme zdravé vztahy v rodině a rozvinutí zdravých ambicí dítěte v oblasti vzdělávání a jiných zájmových činností dítěte.

Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky (tzv. (case management).

Zajišťujeme důvěrné prostředí pro společné jednání, Vaše informace jsou u nás v bezpečí. Výjimkou ze zásady mlčenlivosti je zákonná ohlašovací povinnost pracovníka vůči orgánům činným v trestním řízení a v případech ohrožení zdraví a bezpečí dítěte.

Podporujeme taková řešení, která Vám a Vašemu dítěti mohou pomoci žít důstojnější život v širší společnosti. Tím, kdo se nakonec rozhodne pro konkrétní řešení, jste Vy.

Děláme jen to, na čem se společně domluvíme. Snažíme se Vám poskytnout co nejkvalitnější služby.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.

Klient vstupuje do služby dobrovolně.

Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou. Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou.

Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace.

2.

Při uzavírání dohody o poskytování služby SAS pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává:

  • předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce),
  • poslání a cíle služby (veřejný závazek služby),
  • nabídku poskytované služby, práva a povinnosti,
  • klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky,
  • způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta).

3.

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán.

Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce.

V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění).

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům ambulantní formy služby, tedy v zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy služby je pro práci se skupinou nastavena na 55 uživatelů.

Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně, 20 v Břeclavi a 15 ve Vyškově.

Okamžitá maximální kapacita terénní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům terénní formy služby, tedy mimo zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita v terénní formě služby je pro práci se skupinou nastavena na 40 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně a 20 v Břeclavi.

POCHVALY A STÍŽNOSTI

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět, pochvalu nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz, osobním předáním či vhozením do schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby

PRO RODINY – SAS Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby

PRO RODINY – SAS Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1. Případně lze zcela anonymně vhozením do schránky důvěry.

Ústně lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Poskytovatel je povinen stížnost vyhodnotit a sdělit stěžovateli nejpozději do 30 dnů od přijetí stížnosti, v odůvodněných případech do 60 dnů. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv).

Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby.

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Brno

Pondělí 8:00 – 16:30
Úterý 8:00 – 16:30
Středa 8:00 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 16:30

Vyškov

Pondělí 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00

(2 dny v týdnu po dohodě s klienty, v tomto rozmezí)

Břeclav

Pondělí 8:00 – 16:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00

Klára Škerková_Web

Brno

Vedoucí: Mgr. Klára Škerková
IQ Roma servis, z.s. Vranovská 846/45 614 00 BRNO
+420 608 440 305

Vyškov

IQ Roma servis, z.s. - pobočka Vyškov nám. Československé armády 1/2A 682 01 Vyškov
+420 608 440 305
Katerina-Suchomelova

Břeclav

Vedoucí služby: Kateřina Suchomelová<br /> Kontaktní osoba: Helena Famfrlová
IQ Roma servis, z.s. - pobočka Břeclav Tř. 1. máje 39 691 41 Břeclav - Poštorná
+420 773 798 420