ERASMUS + Romové a umělci pro společnost

ERASMUS + Romové a umělci pro společnost

Cílovou skupinou jsou mladí Romové ve věku 15–30 let žijící v partnerských zemích, kteří jsou nadšení z toho, že dělají něco pro svou komunitu a společnost. Cílová skupina má výrazně nižší přístup k občanské účasti a pochází ze sociálně vyloučených oblastí.

 

Hlavní cíl: Podporovat romskou a sociálně marginalizovanou mládež v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli využívat kreativní a neformální metody vzdělávání a rozvoje k tomu, aby se stali aktivními a spolupracovali společně v rámci komunity. To rozšíří jejich šance na sociální začlenění a zvýší jejich obecné a občanské dovednosti.

 

Dílčí cíle a výsledky jsou:

 • Vytvořit a koordinovat mezinárodní platformu romské mládeže a sociálně znevýhodněné mládeže, která bude komunikovat o současných sociálně relevantních otázkách.
 • Za tímto účelem založit aktivní místní mládežnické skupiny, které budou vytvářet a zařizovat společensky angažované umění – hudbu, divadlo, výtvarné umění, literaturu, multimediální představení –, které mohou zvýšit povědomí o aktuálních společenských otázkách a oslovit tak další mladé lidi ve své vlastní komunitě i většinu. Tyto události otevřou nové prostory pro dialog mezi romskou mládeží a majoritou.
 • Vytvořit síť spolupracovníků z řad umělců a institucí, kteří budou mentorovat platformu mládeže, inspirovat je a zvyšovat jejich dovednosti.
 • Zvýšení dovedností mládeže ze sociálně marginalizovaného prostředí – dovednosti nezbytné pro řešení problémů, učení, ICT, komunikaci v cizích jazycích atd.; posílení marginalizované mládeže a zvýšení jejich zájmu o současné otázky; růst důvěry a identity prostřednictvím kreativních událostí.
 • Používání online vzdělávací platformy, která umožňuje marginalizovaným mladým lidem iniciovat podobné události ve své vlastní komunitě.
 • Zvýšit dovednosti pracovníků s mládeží nezbytné pro zvýšení účasti mládeže prostřednictvím příručky, interaktivní konference a dalších výstupů vytvořených ve spolupráci s platformou pro mládež a přidruženými umělci.
 • Zvýšit povědomí o nekonvenčních výzvách, kterým čelí romská mládež prostřednictvím veřejných akcí, kampaní a konferencí.
 • Podporovat naše formální a přidružené partnery při učení a využití různých metod práce na podporu marginalizované mládeže na místní, národní a mezinárodní úrovni.

 

Název projektu: Erasmus + Roma a Umělci pro společnost

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA227-YOU-094455

Doba realizace: 1.3.2021 – 31. 8. 2023

 

Pro více informací prosím volejte na +420 543 213 310, děkujeme.

 

 

Finanční podpora: Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

 

 

 

ERASMUS + ROMA AND ARTISTS FOR SOCIETY

 

The target group are young Roma aged 15 – 30 years living in partnership countries, enthusiastic about doing something for their community and society. The target group has significantly lower access to civic participation and comes from socially excluded areas.

 

Main goal: To support Romani and socially marginalized youth in the Czech Republic, Slovakia and Hungary so that they can utilize creative and informal methods of education and development to become active and work together within a community. This will broaden their chances for social inclusion and increase their general and civic skills.

Partial goals and outcomes are:

 • To create and coordinate an international platform of Romani youth and socially disadvantaged youth that will communicate current socially relevant issues.
 • For that purpose, to establish active local youth groups that will create and put on socially-engaged art – music, theatre, visual art, literature, multimedia performances – through which they can raise awareness of current social issues and thus reach out to other young people within their own community as well as the majority. Such events will open up new spaces for dialogue between the Romani youth and the majority.
 • To form a network of collaborators from among artists and institutions that will mentor the youth platform, inspire them and increase their skills.
 • To grow the skills of youth from socially marginalized background – skills necessary for problem-solving, learning, ICT, communication in foreign languages, etc.; empowerment of marginalized youth and raising their interest in current issues; growth of confidence and identity through creative events.
 • Using an online education platform, to enable marginalized youth to initiate similar happenings in their own community.
 • To increase the youth workers skills necessary for enhancing participation among the youth through a handbook, interactive conference and other outputs created in cooperation with the youth platform and associated artists.
 • To raise the awareness of unconventional challenges faced by the Romani youth through public events, campaigns and conference.
 • To support our formal and associated partners in learning and utilizing a variety of methods of work in support of marginalized youth on local, national and international level.

 

Pro více informací prosím volejte na +420 543 213 310, děkujeme.

 

 

Name of project: Erasmus + Roma and Artists for Society

Project No.: 2020-1-CZ01-KA227-YOU-094455

Implementation time: 1.3.2021 – 28.2.2023

Financial support: The project is implemented with the financial support of the European Union.