RESLIPEN

RESLIPEN

RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí/ RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children  

  

Název projektu: RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí 

Anglický název projektu: RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children 

  

Číslo výzvy: LP-HROVA2-008 

Doba realizace: 1. 2. 2022 – 31. 3. 2024 

Projekt je realizován finančním mechanismem Norských fondů 2014 – 2021 v rámci LP – Programu Lidská práva, prostřednictvím Ministerstva financí České republiky.  

 

 

ANOTACE PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu “RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí” je posílit inkluzi Romů prostřednictvím vzdělání. Díky kvalitnímu vzdělání mohou Romové dosáhnout větší emancipace romské menšiny a snížit rizika spojená se sociálním vyloučením. V případě dosažení vyššího vzdělání mají velkou šanci být ekonomicky soběstační a tím mít podstatně větší možnosti v kariérním uplatnění či nalezení důstojného bydlení.  

Projekt podpoří více než 180 dětí a jejich rodičů v motivaci, znalostech i kompetencích potřebných pro dosažení úspěšného vzdělání. Změříme se především na rizikový přechod mezi jednotlivými stupni vzdělání a na problém předčasných odchodů romských dětí ze vzdělávacího procesu.  

Cíl projektu se naplní prostřednictvím klíčových aktivit:  

 1. Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního, základního a středního vzdělání 
 2. Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských dětí, žáků a studentů 
 3. Všestranný osobnostní rozvoj romských dětí, žáků a studentů prostřednictvím jejich pravidelného zapojení do volnočasových mimoškolních aktivit 
 4. Odstraňování bariér ve vyučování a prevence školní neúspěšnosti 
 5. Prázdninové mimoškolní aktivity, jejichž cílem je společné trávení času a/nebo setkávání dětí, žáků a studentů z majoritní společnosti a z romské menšiny 

Cílové skupiny v projektu:  

 • Romské děti, žáci a studenti 
 • Rodiče romských dětí 
 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 

Projekt realizujeme v partnerství s neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě a se školou ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno.  

 


ANNOTATION

Project ‘RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children’ aiming to strengthen the inclusion of Roma minority through education, thus achieving their greater emancipation and reducing the risks associated with social exclusion. Increasing success and achieving a higher level of education is a prerequisite for the target group’s future economic self-sufficiency. This also has a potential of enhancing opportunities in their future careers or in a process of finding decent housing.  

Project will support more than 180 children and their parents in enhancing their motivation, knowledge and competencies needed for reaching success in education. Support will focus on problematic transition from one level of education to another and tackles the problem of early leaves of the education process that appears amongst Roma children 

We will achieve the project’s goals through these activities:  

 1. Cooperation of families and schools in the field of preschool, primary and secondary education 
 2. Increasing competencies of professional pedagogical and non-pedagogical staff in the field of inclusion of Roma children, pupils and students 
 3. Carrying out activities that allow Roma children to develop their personality, through regular regular involvement in leisure activities 
 4. Removing barriers in teaching and preventing school failure 
 5. Carrying out extracurricular holiday activities.  

Project’s main three target groups: 

 • Roma children, pupils and students 
 • their parents  
 • pedagogical/non-pedagogical staff 

The project is implemented in partnership with the NGO The Association of Romanies in Moravia and J. A. Komenský’s Elementary School and Kindergarten Brno. 

 


 

Kontaktní osoba: 

Koordinátorka projektu: 

Mgr. Adéla Vaňková

tel.: +420 608 539 323 

e-mail: kristina.studena@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka: 

Zuzana Siváková 

Tel.: 703 146 877 

E-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz