Zaostřeno na rodinu

Zaostřeno na rodinu

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

V tomto projektu pořádáme workshopy pro sociální pracovníky z řad OSPOD, ale také NNO, díky kterým mají profesionálové možnost načerpat nebo si doplnit informace o těchto nástrojích, sdílet své dosavadní zkušenosti a získat dovednosti a metodickou podporu pro to, aby tyto nástroje mohli využívat při práci s rodinami i v těchto složitých situacích. Sdílení zkušeností, diskuze nad jednotlivými tématy a dostatek praktických informací je to, co účastníci našich workshopů oceňují nejvíce. Workshopy pořádáme ve spolupráci s odborníky z celé ČR, kteří mají s PK, IK a RK zkušenost nebo pracují s tématy domácího násilí a závislostí.

Co nás aktuálně čeká?

K dnešnímu dni máme za sebou již tři setkání expertní platformy, dva workshopy pro sociální pracovníky pracujícími s rodinami (na téma případové konference a interaktivní konference) a jednu zdařilou realizaci případové konference, ke které se konala tři metodická a reflektující setkání. Do projektu se nám zapojilo již více než 40 lokálních odborníků, především pracovníků OSPOD a NNO pracujících s rodinami z Brna a JMK, kteří oceňují zejména nové informace, sdílení zkušeností a možnost vyzkoušet si metody v praxi.

Nyní nás čeká 25. ledna workshop na téma rodinné konference a hned vzápětí během února realizace pilotní interaktivní konference, ke které rovněž proběhnou tři setkání. Je to tedy skvělá šance, jak se dozvědět o těchto nástrojích více a s naší podporou si je bezplatně vyzkoušet v praxi. Z projektu nabízíme také bezplatnou metodickou podporu (pro více informací kontaktujte prosím garantku projektu Kláru Hamplovou) tel.: 775 867 367,  klara.hamplova@iqrs.cz

 

Aktivity jsou navrženy tak, aby přímo reagovaly na problémy oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazující cíle projektu. Projekt realizuje 5 klíčových aktivit:

1) Expertní platforma

2) Vytvoření a podpora lokální sítě odborníků (OSPODy a NNO v Brně, Břeclavi a Vyškově)

3) Případové, rodinné a interaktivní konference – podpora zavádění metod do praxe

4) Tvorba metodických materiálů

5) Šíření výstupů projektu a závěrečná konference

Změny očekáváme ve využívání metod případových, rodinných a interaktivních konferencí a to konkrétně zvýšením počtu jednotlivých typů konferencí. Expertní platforma projektu bude poskytovat odborné vedení a strategii zavádění těchto metod do praxe v rámci Jihomoravského kraje. Zvýší se povědomí pracovníků OSPOD a služeb pro rodiny o těchto metodách. Díky realizaci metod (PK, RK a IK) očekáváme zvýšení profesionality cílové skupiny při organizaci a vedení těchto typů setkání, možnost využít podpory dalších služeb a dalších členů sítě, jak metodicky, tak prakticky při práci s konkrétní rodinou.

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Sabina Maňková

tel.: 775 867 367

e- mail: sabina.mankova@iqrs.cz

Doba realizace:
1.4.2017 – 31.3.2019
Donátoři: