CESTA K POROZUMĚNÍ / Towards Mutual Understanding

CESTA K POROZUMĚNÍ / Towards Mutual Understanding

 

 

 

 

 

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: Město Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IQ Roma servis, z.s., Vzájemné soužití, o.p.s.

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 1. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2023

Číslo projektu: LP-HROVA1A-013

Norské fondy 2014-2021

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu částkou 2 910 824 Kč


Anotace projektu:

Projekt Cesta k porozumění je zaměřen na posílení inkluze a postavení Romů a zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou v regionu Vítkovska. Záměrem projektu je podpořit cílovou skupinu především pomocí těchto navzájem provázaných klíčových aktivit:

1) Realizace komunitní práce v Budišově nad Budišovkou,

2) Podpora romských lídrů a vzniku romské platformy a

3) Realizace edukativních a osvětových akcí za účelem zlepšení obrazu Romů na Vítkovsku.

Cílem projektu je přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, posilovat postavení romských lídrů a rozvíjet jejich schopnosti při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů, podpořit vznik a fungování samostatné romské platformy a přispět ke zlepšení obrazu Romů a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi romskou minoritou a majoritou.

 

Towards Mutual Understanding project focuses on increasing the inclusion and status of Roma and improving relations between the Roma minority and the majority in the Vítkov region. The aim of the project is to support the target group mainly through the implementation of these interrelated key activities:

1) Implementation of community work in the Budišov nad Budišovkou,

2) Support for Roma leaders and the creation of a Roma platform and

3) Implementation of educational and awareness-raising events to improve the image of Roma in Vítkov.

The aim of the project is to contribute to the activation and empowerment of Roma in Budišov nad Budišovkou as the creation of competent communities, strengthening the position of Roma leaders and developing their skills in negotiating and promoting their own interests, supporting the establishment and functioning of individual Roma platforms and contributing to relations between the Roma minority and the majority.

 

Co je cílem projektu?

  1. Prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Snahou je podpořit romské obyvatele v aktivním přístupu k řešení stanovených témat. Cílem je rovněž umožnit členům romské komunity v lokalitě zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života. Realizací aktivity rovněž přispějeme ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli, ke zmírnění mezilidských a komunitních konfliktů, ke zmírnění rizikových projevů chování, k lepšímu vnímání obyvatel sociálně vyloučených lokalit veřejností a vytvoření skupinové identity.

 

  1. Cílem podpory romských lídrů je prostřednictví realizace výjezdových vzdělávacích akcí posilovat postavení těchto lídrů přímo z komunit v Budišově i partnerských měst. Budeme rozvíjet jejich schopnosti při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů a zvyšovat jejich komunikační a facilitační kompetence. V rámci této aktivity je rovněž cílem podpořit vytvoření a vznik samostatné romské platformy (organizace), které bude i po skončení projektu realizovat své aktivity na podporu rozvoje romské komunity na Vítkovsku. Zajistíme podporu platformy při realizaci vlastních aktivit a hledání zdrojů na jejich financování, a podpoříme sdílení zkušeností členů nově vzniklé romské platformy s organizacemi z jiných regionů.

 

  1. Prostřednictvím edukativních a osvětových akcí na Vítkovsku chceme přispět ke zlepšení obrazu Romů a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi romskou minoritou a majoritou. Cílem aktivity je rovněž prostřednictvím kulatých stolů přispět k participaci Romů na regionální politice a přispět k budování romské občanské společnosti na místní úrovni. Zároveň chceme podpořit efektivní implementaci cílů a opatření Strategie romské integrace 2021 – 2030. Očekáváme, že realizací projektu přispějeme k celkovému zlepšení situace Romů žijících v regionu Vítkovska a ke zlepšení vzájemných vztahů s majoritou.

 

Kontaktní údaje:

Mgr. Lucie Stanjurová – ředitelka CI

Mobil: +420 728 343 747

Email: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz

 

Bc. Rostislav Šivák – komunitní pracovník

Mobil: +420 607 817 202

Email: rostislav.sivak@centruminkluze.cz