RESLIPEN – KOMPLEXNÍ SYSTÉM PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ DĚTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

RESLIPEN – KOMPLEXNÍ SYSTÉM PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ DĚTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Poslední dva roky, ve kterých byly děti na distanční výuce kvůli onemocnění Covid – 19, ukázaly, jak rozdílné jsou podmínky pro vzdělání u dětí ze sociálně vyloučených lokalit a dětí bez tohoto hendikepu. Nebylo to pouze o chybějící elektronice, ale také o prostředí, ve kterém děti vyrůstají. V naší organizaci začala v tomto období opět sílit myšlenka komplexní podpory dítěte ve vzdělávání. Začali jsme zkoumat, jak můžeme podpořit nejen samotné dítě, ale také celé jeho okolí. Do spolupráce jsme chtěli zapojit jak rodiče a rodinné příslušníky, tak učitele, další pedagogické a sociální pracovníky. Cílem našich snah byl vznik provázané a ucelené podpůrné sítě pro optimální vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Tak vznikl projekt s názvem Reslipen (v překladu z romštiny Dosáhnout). Zapojilo se pět týmů IQ Roma servisu z celého Jihomoravského kraje, které pracují srodiči a také dětmi ve věku od 3 do 26 let.  

Škola rodina nezisková organizace: trojstranná spolupráce 

První důležitou inovací tohoto projektu je pilotní spolupráce se Základní a mateřskou školou J. A. Komenského v Brně. Naším společným cílem je spojení působení v lokalitě Brno-sever, které povede k efektivnější inkluzi romských žáků a žákyň do vzdělávacího procesu a ke snížení předčasných odchodů ze vzdělávání. Společně nastavujeme model spolupráce založený na trojstranné spolupráci škola -rodina nezisková organizace, který povede k efektivní koordinaci výchovně vzdělávacího procesu, ke zpevnění fungujících modelů práce a k prevenci problémových jevů jako jsou např. vysoký počet  absencí, šikana atp. 

 

 

Pracujeme prostřednictvím intenzivní individuální podpory, workshopů, kampaní a víkendových pobytů 

V uplynulém půl roce proběhla v rámci projektu také série workshopů – jedním z nejzajímavějších byla právě “Mediální dílna”, ve které se studenti mohli seznámit s tím, co obnáší práce novinářů a zkusit si napsat vlastní článek. Nejlepší tři články pak byly otištěny v romském časopisu Romano Hangos.  

Pro rodiče proběhly workshopy k zápisům dětí do MŠ a ZŠ a zhodnotili jsme školní rok. Pro děti a studenty proběhla řada setkání, vždy zaměřená na motivaci studovat a něčeho v životě dosáhnout.  

Pro středoškolské studenty také připravujeme kampaň “Maturujeme!”, která má za cíl podpořit romské studenty, aby co nejvíce studovali maturitní obory. Součástí projektu je i 1000 hodin individuálního doučování, které může pomoci s přípravou na přijímací zkoušky nebo s maturitou.  

V neposlední řadě se uskuteční intenzivní víkendový pobyt pro rodiče, které zde budeme seznamovat s možnostmi, jak lépe pomáhat svým dětem během vzdělávacího procesu a s výběrem střední školy. Cílem je podpořit každou skupinu a jejich spolupráci v plnění úkolů.  

Semináře a konference pro učitele a pedagogické pracovníky 

Prostřednictvím cyklu seminářů a odborné konference chceme pomoci zvyšovat znalosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků v tématu inkluze a vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit skrze prezentaci dat aktuálních výzkumů. Rádi bychom podpořili pedagogy ve využívání různorodých metod, přístupů, technik, a v neposlední řadě pomohli rozvíjet jejich měkké kompetence, které jsou ve spolupráci s ohroženými dětmi a mládeží nezbytnou součástí.  

Věříme, že cyklus vzdělávání v podobě dvou seminářů a jedné tematické konference poskytne prostor pro setkávání s odborníky a sdílení jejich zkušeností. Předávání know-how a nových pohledů na aktuální výzvy může pomoci také v procesu zvládání postpandemické situace a návratu do škol po ukončení distanční výuky.  

Projekt Reslipen je svým komplexním zaměřením unikátní a už teď lze projekt považovat za úspěšný. Velkou radost nám dělá, že se do něj zapojilo více než 142 dětí a taky 35 rodičů! Rovněž jsme rádi za spolupráci se Základní a mateřskou školou J. A. Komenského. Rádi bychom tímto pozvali všechny pedagogy, asistenty, doučovatele i mentory nebo rodiče k zapojení se do projektu