JAK SE PODAŘILO PANU TOMÁŠOVI SNÍŽIT DLUH

JAK SE PODAŘILO PANU TOMÁŠOVI SNÍŽIT DLUH

Pan Tomáš spolupracoval s IQ Roma servisem v Břeclavi už dlouho. Tentokrát chtěl začít řešit i svůj dluh. Obrátil se tedy na naší Dluhovou poradnu. Hned při první schůzce se ukázalo, že problém s probíhající exekucí řeší už téměř osm let, kdy se ji neúspěšně snažil  zastavit „pro nemajetnost“, tj. dle ustanovení § 268, odst.1, písm. e) o.s.ř., s čímž neuspěl ani u odvolacího soudu.  

Po analyzování dokumentů bylo zjištěno, že:

  • jde původně o úvěrovou smlouvu s bankou (dlužná částka cca 100.000,- Kč)
  • pohledávka byla postoupena vymahačské firmě,
  • vymahačská firma podmínila povolení splátkového kalendáře jednak uznáním závazku (čímž prodloužila promlčecí lhůtu na deset let) a jednak zvýšením úroku z prodlení na 29% p.a., to však nebylo vše,
  • vymahačská firma dále podmínila povolení splátkového kalendáře podepsáním přímo vykonatelného exekutorského zápisu, který nejen, že obsahoval specifikaci dluhu v rozsahu dle předchozí odrážky, ale doplňoval dále ujednání o vysoké sankční smluvní pokutě pro případ, že by klientka splátkový kalendář nedodržela.
  • Tomáš, veden snahou předejít exekučnímu vymáhání dluhu, oba dokumenty, jimiž vymahačská firma podmiňovala povolení splátkového kalendáře, podepsal.

 

Povolený splátkový kalendář dodržoval více než rok. Po té však jeho zdravotní problémy způsobily propad příjmu a neschopnost dohodnuté splátky hradit v plné výši (i přes nastalou situaci dluh nadále hradil, byť nižšími splátkami). To vedlo vymahačskou firmu k okamžitému zahájení vymáhání dluhu exekučně, což bylo díky přímo vykonatelnému exekutorskému zápisu možné bez prozkoumávání oprávněnosti výše příslušenství vymáhané částky (úroky, smluvní pokuta) soudem. Důsledkem byl nárůst vymáhané částky na 300.000,- Kč. Tomáš spadl do dluhové pasti, protože výše plateb, které byl s to hradit v průběhu exekuce, byla nižší než nárůst příslušenství exekučně vymáhané pohledávky. To zapříčinilo stav, kdy viděl jedinou naději ve výše zmíněném pokusu o zastavení exekuce „pro nemajetnost“. Bez úspěchu. Výše vymáhané částky mezitím narostla na 500.000,- Kč. 

 

Uvedená zjištění vedla pracovníky Dluhové poradny k doporučení podat návrh na částečné zastavení exekuce – napadení rozporu příslušenství vymáhané pohledávky s dobrými mravy (§39 občanský zákoník). Tento byl zpracován a doplněn návrhem o odklad exekuce, aby v dané věci nebyly exekutorským úřadem činěny žádné kroky v řízení, než soud přezkoumá výši příslušenství vymáhané pohledávky. Obě podání byla předána k podpisu a odeslání klientovi s tím, že mu byl vysvětlen a pochopil jejich obsah, což podtrhl konstatováním faktu, že kdyby byla vymáhaná pohledávka zbavena tak vysokého příslušenství, byl by s to ji, po započtení již provedených plateb (cca 80.000,- Kč), bez většího problému uhradit.

 

Jaké bylo překvapení, když soud nejprve zamítl návrh na odklad exekuce (čímž umožnil pokračování provádění srážek srážkami z příjmu klienta bez ohledu na oprávněnost návrhu na zastavení exekuce) a téměř o půl roku později se dostal k rozhodnutí samotného merita věci, a to opět pro klienta negativně. Toto rozhodnutí později potvrdil i odvolací soud, byť argumentace byla v obou případech postavena jen a pouze na odvolání se na statistické údaje. Podle nichž byla obvyklá výše úroků úvěrů poskytovaných bankami v relevantním období „… až 23,58 % ročně“, a proto ji výše dle klientova uznání závazku – 29% – nepřekračuje. K druhému sankčnímu zajištění vymáhané pohledávky (smluvní pokuta) se soud ani prvního ani druhého stupně nevyjádřil.

 

Právě absence řešení výše smluvní pokuty soudem byla vodítkem pro pracovníky Dluhové poradny, které umožnilo neúspěch návrhu na částečné zastavení exekuce nepovažovat za definitivní konec řešení problému pana Tomáše. Naopak, pracovníci ji uchopili spíše jako popis, jak praxe daného soudu na problematiku výše příslušenství exekučně vymáhané pohledávky nahlíží. S tímto vodítkem, po dohodě s klientem, znovu připravili návrh na částečné zastavení exekuce doprovázený návrhem na její odklad. Tentokrát bylo důvodem jak sjednání smluvní pokuty mimo původní smlouvu o úvěru, tak její nepřiměřená výše. Protože daná argumentace vycházela z odůvodnění předchozího rozhodnutí soudu, „nezbylo“ soudu, než jí vyhovět, a to jak ve věci odkladu exekuce, tak především v jejím částečném zastavení. Vymáhaná pohledávka se tak snížila téměř o 700.000,- Kč a poklesla na částku, kterou, jak ostatně sám klient už uvedl, bude schopen uhradit.

 

 

Přečtěte si další příběhy z Dluhové poradny a zjistěte jak zatočit s dluhy

➡️  JAK PANÍ JANA ZDĚDILA DLUHY