JAK PANÍ JANA ZDĚDILA DLUHY

JAK PANÍ JANA ZDĚDILA DLUHY

Paní Jana je vdova. Žije v rodinném domku, který je v jejím vlastnictví (dále jen „nemovitost“). Přesněji, byl ve společném jmění se zemřelým manželem. Dědictví po posledně jmenovaném bylo v době, kdy přišla jako zájemkyně o službu do Dluhové poradny, předmětem řízení o pozůstalosti vedeného notářem – pověřeným soudním komisařem. V rámci tohoto řízení bylo zjištěno, že dědictví je značně předluženo. Bylo to způsobeno skutečností, že smrtelná choroba, která manžela klientky upoutala na lůžko, mu zároveň zabránila dokončit podnikatelské záměry, které před zhoršením zdravotního stavu realizoval. 

 

S ohledem na zjištěný stav aktiv a pasiv pozůstalosti zesnulého manžela klientky bylo zrušeno a vypořádáno jejich společné jmění manželů a nařízena likvidace pozůstalosti. V návaznosti na to kontaktoval likvidátor pozůstalosti klientku s tím, že by měl zájem o souhlas klientky s prodejem obou částí nemovitosti, když důvodem má být dosažení vyšší prodejní ceny.

 

V popsané situaci se klientka dostavila do Dluhové poradny s tím, že se obává, že podíl jejího zesnulého manžela bude v exekuci prodán a ona sama bude následně vystěhována. Po uzavření dohody o spolupráci provedl klíčový pracovník Dluhové poradny jednak analýzu právních vztahů klientky, resp. jejích práv a povinností v řízení o likvidaci pozůstalosti, a jednak dalších závazků klientky vyplývajících z jejího ručení za závazky zesnulého manžela, smluv a soudních rozhodnutí.

 

Zjistili jsme, že bez ohledu na postup klientky v řízení o likvidaci pozůstalosti, bude likvidace provedena, protože již byl v daném smyslu učiněn návrh ze strany věřitelů. Klientce bylo pouze doporučeno učinit výhradu soupisu tak, aby získala inventarizaci pohledávek, které byly v řízení o likvidaci pozůstalosti jejího manžela uplatněny. Dále jsme usoudili, že i přes zrušení a vypořádání společného jmění manželů, zůstane klientce velké množství, v řadě případů již exekučně vymáhaných závazků. Tyto závazky nemá v žádném případě možnost splatit se svým jediným příjmem, kterým je invalidní důchod. Proto klíčový pracovník Dluhové poradny informoval klientku, že k prodeji jejího podílu na nemovitosti, kterou původně měli ve společném jmění manželů, nepochybně dojde, a to v některém z exekučních řízení proti ní vedených. Překážkou je pouze probíhající řízení o likvidaci pozůstalosti, po jehož skončení nebude již výkonu rozhodnutí (exekuci) formou prodeje nemovitosti nic bránit.

 

Z výše popsaných důvodů navrhl klíčový pracovník Dluhové poradny klientce podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Zároveň klientce vysvětlil, že důsledkem úspěšného podání takového návrhu je jednak zastavení vůči ní běžících exekucí a jednak zastavení nárůstu jejích dluhů (příslušenství, náklad exekuce atp.). Mimo to klientku upozornil na to, že s ohledem na stupeň jí přiznaného invalidního důchodu, spadá do skupiny dlužníků, kterým zákon přiznává možnost splnění oddlužení v kratším časovém horizontu (3 roky) a bez ohledu na procentní výši splacení závazků. Jinými slovy na to, že v případě úspěšného podání návrhu bude klientka splácet stejnou částku, jaká je jí v současné době srážena exekučně, a oddlužení dosáhne během tří let bez ohledu na výši splacené částky (stačí jí dosáhnout na minimální splátku 2 x 1.089,- Kč měsíčně, na což její příjem, resp. jeho zabavitelná část, postačuje). S tím klientka souhlasila. Na základě jejího souhlasu byl kontaktován likvidátor pozůstalosti jejího manžela a bylo s ním dohodnuto, že k prodeji manželova podílu na nemovitosti přistoupí až ve spolupráci s insolvenčním správcem klientky. Po té byl zpracován insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a následně úspěšně podán.

 

Klientku se tak podařilo zbavit trvalého tlaku vůči ní probíhajících exekucí a zároveň pro ni získat možnost se svých dluhů zbavit úplně. Vedlejším důsledkem bylo získání času, který klientka potřebuje na vyhledání bydlení pro dobu po prodeji nemovitosti.

 

 

Přečtěte si další příběhy z Dluhové poradny a zjistěte jak zatočit s dluhy

➡️  JAK SE PODAŘILO PANU TOMÁŠOVI SNÍŽIT DLUH